DANS 3DO 05 (DAN 403) - Danska, Danmark og omverdenen

Áfangi á 3. þrepi í framhaldi af DANS3SM05 (DAN 303) eða sambærilegum áfanga

Lýsing á áfanga og kennsluháttum:

Áfanginn er kenndur í fjarkennslu (Moodle). Lögð er áhersla á að nemendur vinni sjálfstætt undir leiðsögn fjarkennara og að þeir geri sér grein fyrir eigin ábyrgð og fylgist með framvindu í námi sínu og geti metið eigin færni skv. Evrópskuu tungumálamöppunni. Nemendur lesa og hlusta á texta á vef og vinna að gagnvirkum verkefnum og verkefnum sem skilað er og yfirfarin af kennara. Í lok áfangans eiga nemendur að hafa náð eftirfarandi hæfni miðað við Evrópsku tungumálamöppuna: Lestur og ritun C1, hlustun B2/C1 og samræður/talmál B2.

Nemandi skal hafa aflað sér  þekkingar og skilnings á

 • viðhorfum og gildum danskrar menningar og geti tengt þau við eigin samfélag og menningu,
 • tengslum Danmerkur við umheiminn og áherslum á umhverfi og tengsl við önnur Evrópulönd,
 • orðaforða sem gerir honum auðvelt að tileinka sér sérfræðigreinar sem koma að notum í áframhaldandi námi eða starfi.

Nemandi skal hafa öðlast leikni í:

 • að lesa sér til ánægju eða upplýsingar texta sem gera miklar kröfur til lesandans,
 • að skilja fyrirlestra og útvarpserindi um sérhæfð efni sem hann hefur þekkingu á,
 • að skilja almennt talað mál í t.d. kvikmyndum og upptökum af daglegum samtölum manna á milli,
 • að skrifa ýmsar gerðir af textum, bæði formlega og óformlega.
 • að tjá sig skýrt um efni sem hann hefur kynnt sér.

Nemandi skal geta hagnýtt þá þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • nýta sér til gagns fyrirlestra og umræður ef hann hefur einhverja þekkingu á efninu,
 • skilja daglegt mál, svo sem samræður og fjölmiðla, hvort sem hann þekkir umræðuefnð eða ekki, s.s. útvarpsfréttir og sjónvarpsþætti um sérhæfð efni,
 • tileinka sér efni fræðilegra texta og hagnýta á ábyrgan hátt, s.s. sérfræðigreinar og  ýmsar heimildir,
 • geta gefkið skýrar lýsingar á málum sem tengjast áhugasviði hans og/eða efnis sem hefur verið unnið með,
 • geta flutt vel uppbyggða frásögn eða kynningu,
 • skrifa skýran og vel samsettan texta af ákveðinni lengd og komið skoðunum sínum á framfæri og þar lagt áherslu á það sem hann telur mikilvægt og valið til þess ritstíl við hæfi.

Áfanginn fjallar um málefni líðandi stundar. Lögð er áhersla á að nemendur verði vel læsir á flóknari texta en áður og geti áttað sig á dýpri merkingu þeirra. Nemendur þjálfast í að beita danskri tungu í ræðu og í riti.

Markmiðið er að nemendur geti að loknum áfanganum starfað og/eða stundað nám í dönsku málumhverfi.

Efnisþættir:

 1. Velfærdsstaten 
 2. DanmarkPolitik
 3. Økonomi i Danmark
 4. Uddannelse
 5. Dansk litteratur
 6. Danmark og omverdenen
 7. Miljø
 8. Berømte danskere
 9. At læse i Danmark

Námsmat

Verkefni úr áfanganum gilda 50% og skriflegt lokapróf 50%.

Til þess að vinnueinkunn reiknist með þarf einkunnin úr skriflega prófinu að vera að lágmarki 5,0.

Námsgögn

 • Námsefni á fjarnámsvef (Moodle)
 • Skáldsagan Den kroniske uskyld af Klaus Rifbjerg
 • Danmarks Radio (www.dr.dk