REK213

Markmið

Þekkingarviðmið Nemandi skal hafa aflað sér þekkingar og skilnings á: •Því hvernig eigi að hugsa eins og hagfræðingur. •8 helstu hugtökum hagfræðinnar. •Hlutverki líkanasmíði í hagfræði. •Helstu markaðslögmálum og áhrifum stjórnvaldsaðgerða á markaði. •Teygnihugtakinu almennt og helstu tegundum teygni. •Tekju- og jaðartekjuhugtakinu. •Kostnaðargreiningu og mismunandi kostnaðarhugtökum. •Mikilvægi stærðfræði við lausn hagfræðilegara viðfangsefna Leikniviðmið Nemandi skal hafa öðlast leikni í: •Reikna jafnvægisverð og magn á mismunandi tegundum markaða •Reikna verðteygni, víxlteygni og tekjuteygni út frá bilteygnisaðferð og punktteygnisaðferð •Reikna hvernig skattlagning hins opinbera leggst á neytendur og framleiðendur óháð því hver greiðir skattinn. •Nota diffrun, þegar við á, við lausn hámörkunar og lágmörkunarvandamála. Hæfniviðmið Nemandi skal geta hagnýtt þá þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að: •Meta verðmæti út frá sjónarhóli hagfræðingsins sem byggir ekki aðeins á kostnaðargreiningu fyrirtækja heldur geti nemandi tekið skynsamar ákvarðarnir í eigin lífi út frá fórnarkostnaði mismunandi valkosta. •Meta forsendur fyrir verðbreytingum á markaði. •Nota teygnihugtakið við greiningu á næmni út frá verði og tekjum. •Sundurliða og greina kostnað við framleiðslu vöru eða þjónustu.

Kennsluhættir

Kenndir eru fjórir tímar á viku, 60 mínútur hver. Kennsla fer fram í formi fyrirlestra, dæmatíma og verkefnavinnu. Mikið er lagt upp úr sjálfstæðri vinnu nemenda og agaðra vinnubragða.

Námslýsing

Kennslan er byggð á fyrirlestrum, umræðum og dæmatímum. Lesefni er að mestu á ensku og er lögð áhersla á að nemandinn geti skilið og tileinkað sér hugtök og efnisatriði á erlenda málinu. Til stuðnings er hjálparefni á íslensku á neti skólans og í verkefnahefti. Í áfanganum er sögð áhersla á það hvernig eigi að hugsa eins og hagfræðingur, hlutverk líkanasmíði í hagfræði, mikilvægi viðskipta, framboð og eftirspurn, áhrif stjórnvaldsaðgerða á markaði, teygnihugtaksins og kostnaðargreiningu.

Efnisatriði

10 grunnatriði hagfræðinnar, úthlutun takmarkaðra framleiðsluþátta, valkvölin, fórnarkostnaðarhugtakið, að hugsa á jaðrinum, hvernig hvatar hafa áhrif á þankaganginn, hagkvæmni viðskipa, hvers vegna markaðir eru hagkvæm en ekki fullkomin leið til úthlutunar gæða, algjörir-hlutfallslegir yfirburðir, hin vísindalega aðferðafræði, líkanasmíð í hagfræði, framboð og eftirspurn, verðteygni, tekjuteygni, víxlteygni, áhrif pólitískra ákvarðana á hagvæmni markaðarins s.s. setning hámarks/lágmarksverðs, skattlagning. Kostnaðarhugtök, frá sjónarhóli hagfræðingsins annars vegar og bókararns hins vegar. Heildar-og einingarkostnaður, fastur og breytilegur, jaðarkostnaður. Lágmörkun kostnaðar.

Námsmat

Lokapróf 70%. Skyndiprof 20% Verkefni og ástundun 10% Nemendur þurfa að ná 4,0 á lokaprófi til að standast áfangann