Valgreinar

Valgreinar 2020-2021

Bókfærsla - BÓKF2BT05 (í boði fyrir alla nema viðskiptabraut)

Lýsing áfangans:
Í áfanganum læra nemendur að færa flóknara bókhald bæði dagbókarfærslur og uppgjör. Einnig læra nemendur um skuldabréf og afföll sem þeim tengjast og verðtryggingu skuldabréfa. Kynnt er hvernig nota má upplýsingakerfi á borð við Reglutil færslu bókhalds. Nemendur kynnast ótvíræðum kostum þess að færa bókhald með aðstoð tölvu. Helstu kerfi eru kynnt svo sem fjárhags-, viðskipta-, sölu-, birgða-, lánadrottna-og launakerfi ásamt því hvernig kerfin mynda eina heild. Kennsla byggist á innlögn kennara, umræðum, dæmatímum og verkefnavinnu. Lögð er áhersla á að nemendur séu sjálfstæðir í vinnubrögðum og geri sér grein fyrir eigin ábyrgð. Nemendur vinna mest sjálfstætt.
Námsmat:Verkefni og vinna nemanda yfir önnina ásamt lokapróf

Bókfærsla - BÓKF3SS05 (í boði fyrir viðskiptabraut – hagfræðilínu)

Lýsing áfanga:
Nemendur læra að gera upp bókhald út frá ófullkomnum upplýsingum og um sameiningu fyrirtækja. Nemendur læra að setja upp sjóðstreymi og taka tillit til skattareglna í uppgjöri. Einnig læra þeir að meta gengi hlutabréfa. Kennslan byggist á innlögnum, umræðum, dæmatímum og verkefnavinnu. Lögð er áhersla á að nemendur séu sjálfstæðir í vinnubrögðum og geri sér grein fyrir eigin ábyrgð.Nemendur vinna mest sjálfstætt.
Námsmat:
Í lok áfangans er skriflegt próf sem gildir á móti ýmis konar vinnu, skyndiprófum, verkefnum og ástundun nemandans á önninni.

Danska - DANS3DK05 (í boði fyrir alla)

Lýsing á áfanga:
Lögð er áhersla á danskar kvikmyndir og sjónvarpsþætti, danska þekkta leikara og leikstjóra. Kynnt er dönsk kvikmyndasaga í máli og myndum. Fjallað er um leikara og leikstjóra sem skarað hafa fram úr í danskri kvikmyndagerð og einnig um nokkrar kvikmyndir sem taldar eru tímamótaverk og eru samnefnari fyrir þá strauma og stefnur sem ríkjandi hafa verið á ákveðnum tímabilum. Áfanginn á að auka færni nemenda í dönsku; hlustun, ritun, lestri og tali.Einnig er gert ráð fyrir að nemendur fái innsýn inn í grundvallarhugtök sem notuð eru um kvikmyndir og beitt er í kvikmyndarýni.
Námsmat:
Áfanginn er símatsáfangi sem gerir kröfur um 90% mætingu nemenda ásamt ákveðnum skilaverkefnum.
Námsefni:
Danskar kvikmyndir og þættir. Greinar um kvikmyndir, kvikmyndagagnrýni og kvikmyndasögu á netinu

Eðlisfræði - EÐLI2DL05 (Í boði fyrir Viðskiptabraut - hagfræðilína)

Lýsing áfanga:
Áfanginn er grunnáfangi í eðlisfræði, þar sem æfð er framsetning og lausn hagnýtra verkefna sem tengjast einfaldri hreyfingu hluta eftir línu, fallhreyfingu, lögmálum Newtons, vélrænni orku og raforku. Kennslan fer aðallega fram með samblandi af fyrirlestrum og dæmareikningi, auk verkefnavinnu. Verklegar æfingar eru einnig hluti kennslunnar þar sem nemendur vinna saman í hópum og skila verkbók.
Námsmat:
Byggir á lokaprófi, tímaprófum, verklegum æfingum, vinnusemi í kennslutímum, heimanámi og hópvinnu.

Efnafræði - EFNA3LE05 (í boði fyrir náttúrufræðibraut)

Lýsing á áfanga:
Inngangur að lífrænni efnafræði sem er undirstöðugrein fyrir læknisfræði, líftækni, lyfjafræði og fleiri greinar heilbrigðisvísinda, umhverfisfræði, verkfræði og efnafræði. Megináhersla áfangans er á byggingu og IUPAC nafngiftir helstu lífrænna efna og efnaflokka. Virkir hópar, einfaldar fjölliður (prótein, teflon, vinyl), rúmfræði sameinda og nokkrar helstu tegundir lífrænna efnahvarfa. Hefðbundin kennsla fer fram í kennslutímum, þar sem hvatt er til umræðu og fyrirspurna eftir því sem tilefni gefast til. Mikil áhersla er lögð á að vinna verkefni. Auk þessa eru verklegar æfingar í raungreinastofu. Nemendum er ætlað að tileinka sér og öðlast skilning á efni kennslutexta og viðbótarefni sem fram kemur í kennslustundum.
Námsmat:
Lokapróf, annarpróf, verklegar æfingar, heimadæmi

Enska - ENSK3NV05 (í boði fyrir náttúrufræðibraut)

Lýsing áfanga:
Námið miðar að því að nemendur auki færni sína í enskri tungu og bæti bæði vísindaorðaforða og almennan orðaforða svo og málskilning. Nemendur eru þjálfaðir í ritun með ýmsum verkefnum sem tengjast vísindum. Einnig eru nemendur þjálfaðir í töluðu máli, m.a. með umræðum. Mikil áhersla er lögð á ábyrgð og frumkvæði nemenda og þeir fá tækifæri til að velja sér viðfangsefni skv. áhuga. Dæmi um slík viðfangsefni gætu verið gróðurhúsaáhrif, geimrannsóknir, líftækni, gervigreind o.s.frv.
Námsmat:
Námsmat er í formi símats. Sem dæmi um verkefni má nefna umræður, áhugasviðsverkefni og kvikmyndaverkefni.

Enska -ENSK3HP05 (í boði fyrir alla)

Lýsing áfanga:
Í þessum áfanga er fjallað um bækur og kvikmyndir J.K. Rowling um Harry Potter. Valin bók verður lesin og efni hennar rætt. Horft verður á eina kvikmynd og verkefni unnið úr henni. Auk þess verða persónur og atburðir fleiri bóka og kvikmynda tekin fyrir og bækurnar verða bornar saman við kvikmyndirnar og fleiri afleidd verk. Mikil áhersla verður á munnlega tjáningu, ritun og skapandi þátttöku nemenda. Nemendur vinna mikið í hópum og áfanginn er að miklu leyti leikjamiðaður. Öll vinna í námskeiðinu fer fram á ensku.
Námsmat:
Byggt á stuttum verkefnum, bæði formlegum og skapandi, ritgerðum og frjálsari stuttum textum. Unnið er lokaverkefni þar sem nemendur fjalla um efni að eigin vali og hafa mikið frelsi með efnistök og úrvinnslu. Ætlast er til að nemendur taki virkan þátt í tímum og umræðum.

Enska -ENSK3YE05 (í boði fyrir alla)

Lýsing áfanga:
Markmið áfangans er að gefa nemendum tækifæri að lesa bókmenntir á ensku til að auka færni þeirra og uppgötva ánægjuna við að lesa, skilja og fjalla um góðar bókmenntir. Áfanginn sameinar því tvennt, lesfærni og talfærni á ensku. Hann gagnast mjög vel öllum þeim sem vilja viðhalda góðri enskukunnáttu og auka orðaforðann en ekki síst þeim nemendum sem hyggja á nám þar sem hluti af lesefninu er á ensku. Valáfanginn byggist á sjálfstæðum vinnubrögðum nemandans og skipulagshæfni. Nemandinn velur sér 5 enskar skáldsögur af bókalista, les þær sjálfstætt á tilteknum tíma og gerir kennara grein fyrir þeim á ensku í einkaviðtölum.
Námsmat:
Engin skrifleg verkefni eru í áfanganum og byggist lokamatið sem er annað hvort staðist eða ekki staðist á munnlegri frammistöðu nemandans í áfanganum.

Fjármál –FJMÁ2TP05 (í boði fyrir alla nema viðskiptabraut)

Lýsing áfanga:
Í áfanganum læra nemendur um fjárfestingar og þær aðferðir sem beitt er til þess að meta hagkvæmni þeirra. Þá er farið í helstu tegundir verðbréfa, skuldabréfa og hlutabréfa og virðingu þeirra. Kennsluhættir eru í formi fyrirlestra, umræðutíma, dæmatíma og verkefnavinnu. Lögð er áhersla á að nemendur geti nýtt tölvutæknina við lausn verkefna og geti skilað verkefnum á tölvutæku formi. Markmið er að kennsluhættir stuðli að sjálfstæðum vinnubrögðum nemenda. Námsefni áfangans má gróflega skipta í þrennt. 1) Umfjöllun um fjárfestingar og útreikningar tengdir þeim. Nemendur læra að meta núvirði fjárfestinga miðað við gefnar forsendur og í framhaldinu ákvarða hvort fjárfesting sé arðbær eða ekki. 2) Umfjöllun um algengustu tegundir skuldabréfa og útreikningum tengdum þeim. Nemendur læra m.a. um mismunandi greiðsluflæði mismunandi skuldabréfa og hvernig samspil ávöxtunarkröfu og greiðsluflæðis hefur áhrif á markaðsvirði skuldabréfa. 3) Umfjöllun um hlutabréf og kennitölur. Nemendur læra að meta virði hlutafjár miðað við gefnar forsendur og mynda sér skoðun á rekstrar-og fjárhagslegri stöðu fyrirtækis.
Námsmat:
Í lok áfangans er skriflegt lokapróf sem gildir á móti ýmis konar vinnu, tímaprófum, verkefnum og ástundun nemandans á önninni.

Franska -FRAN2FD05 (í boði fyrir alla nema alþjóðabraut)

Lýsing áfanga:
Byggt er markvisst á þeirri kunnáttu sem nemendur hafa þegar tileinkað sér. Haldið er áfram að þjálfa nemendur jöfnum höndum í öllum færniþáttum tungumálsins í samræmi við evrópska tungumálarammann. Áhersla er lögð á að auka orðaforða og að vinna markvisst með talað mál. Áhersla er lögð á að nemendur geti notað tungumálakunnáttu sína við margvíslegar aðstæður daglegs lífs og að þeir geti aflað sér upplýsinga á sjálfstæðan hátt í gegnum helstu gagnaveitur. Auk þess öðlast nemendur skiling á þjóðlífi með því að fara sérstaklega í sögu, landafræði og menningu landsins. Til að  ná meiri dýpt og skilningi á efni áfangans verðu farið í stutta heimsókn til höfuðborgarinnar ef næg þátttaka fæst.
Námsmat:
Áfanginn er símatsáfangi.Lokaeinkunn færst með því að nota fjölbreytt námsmat sem endurspeglar markmið áfangans í öllum færniþáttum í samræmi við evrópsku tungumálamöppuna. Lokaeinkunn byggir á mati á virkni og verkefnaskilum þar sem færniþættirnir fjórir lestur, hlustun, tal og ritun eru metnir jöfnum höndum.

Frumkvöðlafræði -FRUM3FS05 (í boði fyrir alþjóðabraut og náttúrufræðibraut)

Lýsing áfanga:
Áfanginn felst í því að nemendur mynda hópa og stofna sitt eigið fyrirtæki og reka. Vinna nemenda felst í því að halda utan um allt sem viðkemur fyrirtækinu en þau hafa nokkuð frjálsar hendur um viðfangsefni fyrirtækisins. Við rekstur fyrirtækjanna nota nemendur þá þekkingu, leikni og hæfni sem þeir hafa hlotið í öðrum áföngum sínum svo sem bókfærslu, fjármálum og hagfræði. Áhersla er lögð á sjálfstæð vinnubrögð nemenda og ábyrgð þeirra á eigin námi.
Námsmat:
Áfanginn er símatsáfangi þar sem unnið er að rekstri fyrirtækisins alla önnina. Hluti námsmats er byggt á smærri verkefnum sem unnin eru snemma áönninni –í undirbúningsferlinu.

Peningar sigra heiminn –HAGF3PS05 (í boði fyrir alla)

Lýsing áfanga:
Námskeiðslýsing: Hvað eru peningar? Hvernig urðu þeir til? Hvernig gátu þeir orðið ósýnilegir og birst okkur aðeins sem tölur á skjá? Vorið 2008 kostaði jarðarför í Zimbabwe eina milljón Zimbabwe-dollara. Hvernig getur verðbólga orðið svona rosaleg? Hvers vegna verða regluleg hrun á mörkuðum?  Getur þekking á fjármálasögunni hjálpað okkur að sjá fyrir möguleg áföll? Í námskeiðinu Peningarnir sigra heiminn verður leitast við að svara þessum spurningum og mörgum fleirum. Þar verður sögð sagan af því hvernig fjármálakerfi heimsins eru í lykilhlutverki við framþróun mannlegs samfélags. Fyrirtæki og stofnanir verða heimsótt og gestir munu líta í kennslustundir. Stefnt er að því að fara í ferð til Frankfurt í Þýskalandi sem er oft kölluð fjármálamiðstöð Evrópu ef nóg þátttaka fæst.
Námsefni:
Niall Ferguson: Peningarnir sigra heiminn. Fjármálasaga veraldarinnar og valdir leskaflar.
Námsmat:
Áfanginn er símatsáfangi.

Yoga og næringafræði -HEIL1NY05 (í boði fyrir alla)

Lýsing áfanga:
Áfanginn verður samsettur af a) yoga b) næringarfræði. Hvort um sig tvær stundir í viku. a) Yoga Yoga þýðir = sameining líkama –huga –sálar. Unnið verður útfrá þessari kenningu. Það er einkum gert með því að framkvæma yoga stöður (asanas), öndunar æfingar (pranayama) og slökun (savasana). Einnig verður farið í nokkrar aðferðir í hugleiðslu. Annar tíminn í vikunni verður byggður upp á Sivananda yoga kerfi. Það eru ákveðnar æfingar sem eru í Hatha yoga (flokknum). Nemendur læra stöðurnar og lögð verður áhersla á að gera þessar stöður vel og geta fylgt flæðinu. Hinn tíminn verður líka byggður upp á æfingum úr þessu kerfi og síðan aðrar yoga samsetningar kynntar og rætt um þætti sem tengjast yogaiðkun.
Námsmat:
Þessi hluti áfangans er verklegur og verður matið byggt á mætingu og ástundun í tímunum.
b) Næringarfræði: Markmið næringarhluta áfangans er að nemendur öðlist þekkingu á grundvallarþáttum næringarfræðinnar, verði færir um að draga sjálfstæðar ályktanir um hvað sé hollt og hvað óhollt og verði meðvitaðir um eigin ábyrgð á góðri næringu og heilsu. Fjallað verður um grunnorkuþörf, ráðlagða dagskammta, orkuefnin, vítamín, steinefni, þyngdartap, þyngdaraukningu, næringarþarfir sérstakra hópa, íþróttir og næringu, aukefni, fæðutengda sjúkdóma, fæðuofnæmi og óþol.
Námsmat:
Þessi hluti áfangans verður kenndur á fyrirlestraformi og verður kennslumatið byggt á verkefnum, mætingu og ástundun í tímum.

Hönnun -HÖNN2FB05 (í boði fyrir alla nema nýsköpunar- og listabraut)

Lýsing áfanga:
Nemendur kynnast forritinu Inkscape og notkun þess við stafræna hönnun. Samhliða því læra nemendur grunnatriði í notkun leiserskera og vínylskera þar sem þeir geta t.d. hannað á boli, bretti, veggi, glugga og skorið út í plexigler, pappa, við og fleira. Áhersla er lögð á eigin hönnun sem og virðingu fyrir hugverka-og höfundarétti. Þá er einnig lögð áhersla á að nemendur læri að fylgja hugmynd til framkvæmdar og að þeir öðlist aukinn sköpunarkjark.
Námsmat:
Símat

Hönnun -HÖNN2SM05 (í boði fyrir alla nema nýsköpunar- og listabraut)

Lýsing áfanga:
Í áfanganum verður unnið með forrit frá Adobe með nýjum og öflugum vélbúnaði. Sérstök áhersla verður lögð á Photoshopog InDesign. Í áfanganum fá nemendur að kynnast grafískri hönnun og ferlinu í kringum hana. Í lok áfangans eiga nemendur að geta unnið með Photoshop við alhliða myndvinnslu og lagfæringar, sett upp bækling í Indesign og útbúið efni fyrir stafræna birtingu og prentun. Áfanginn er góður undirbúningur fyrir þá sem hafa áhuga á grafískri hönnun, auglýsingagerð og meðhöndlun efnis til birtingar. Áfanginn er símatsáfangi þar sem nemendur vinna verkefni yfir önnina. Ekkert lokapróf er í áfanganum.
Námsmat:
Verkefnaskil 75% og símat á önninni 25%.

Stafræn hönnun 2 -HÖNN3SM05 (í boði fyrir nýsköpunar- og listabraut)

Lýsing á áfanga:
Framhaldsáfangi Stafrænnar hönnunar. Kafað verður dýpra í Adobe forritin Photoshop, Illustrator og Indesign með meiri áherslu á Indesign en áður. Nemendur vinna fjölbreytt verkefni í áfanganum þar sem sérstök áhersla er lögð á sjálfstæð vinnubrögð og sköpunargleði nemanda.
Námsmat:
Áfanginn er próflaus þar sem verkefni og vinnubrögð gilda til einkunnar.

Hönnun -HÖNN3HN05 (í boði fyrir nýsköpunar- og listabraut)

Lýsing á áfanga:
Nemendur kynnast hugtökunum eins og endurhönnun, þarfagreining og lausnaleit. Nemendur hanna eigin flíkur og hluti úr endurnýttu efni. Í áfanganum er lögð áhersla á að nemendur vinni bæði sjálfstætt og í samvinnu við aðra. Íslenskir og erlendir hönnuðir og listamenn verða kynntir. Í áfanganum er unnið með grunnþætti menntunnar s.s. sjálfbærni og heimsmarkmið SÞ s.s. ábyrgð neysla og framleiðsla. Markmiðið er að sýna hvernig hönnun, nýsköpun og sjálfbærni geta virkað saman.
Námsmat:
Regluleg endurgjöf er frá kennara á vinnuframlagi nemenda og verkefnaskil. Ástundun, frumkvæði, þátttaka og framfarir eru einnig með í námsmati.

Íslenska -ÍSLE3NG05 (í boði fyrir alla)

Lýsing á áfanga:
Valáfanginn byggist á sjálfstæðum vinnubrögðum nemandans og skipulagshæfni. Nemandinn velur sér fimm norrænar glæpasögur (íslenskar eða þýddar á íslensku) af bókalista. Nemendur lesa þær sjálfstætt á tilteknum tíma og gera kennara grein fyrir efni þeirra í einkaviðtölum. Að öðru leyti er engin tímasókn.
Námsmat:
Engin skrifleg verkefni eru í áfanganum og byggir lokamatið, sem er annað hvort staðist eða ekki staðist, á munnlegri frammistöðu nemandans yfir önnina. Ekkert lokapróf er í áfanganum.

Kynjafræði -KYNJ2GR05 (í boði fyrir alla)

Lýsing áfanga:
Kyn er grundvallarstærð í tilverunni og eitt af því sem skapar margbreytileika mannlegs samfélags rétt eins og kynhneigð, þjóðerni, aldur, stétt, fötlun og fleiri félagslegir áhrifaþættir. Fjallað verður um kyn, kyngervi, staðalmyndir og fleira. Nemendur beina sjónum sínum að eigin samfélagi og skoða tímarit, kvikmyndir, stjórnmál og fjölmiðla út frá hugmyndum kynjafræðinnar.
Námsmat:
Byggist á verkefnum, umræðum og lokaverkefni. Áfanginn er próflaus.

Líffæra- og lífeðlisfræði -LÍFF3LL05 (í boði fyrir náttúrufræðibraut)

Lýsing áfanga:
Í þessum líffræðiáfanga er farið í skipulagsstig líkamans, vefjafræði, líffærakerfin og grundvallarhugtök líffærafræðinnar og skyndihjálp. Megináherslan er lögð á beina-og vöðvakerfi líkamans, vefi og taugakerfi.Áfanginn er byggður upp á fyrirlestrum, á einstaklings-og hópavinnu, vettvangsferðum, verklegum æfingum, nemendafyrirlestrum ásamt öðrum verkefnum.
Námsmat:
Símat á formi hlutaprófa, verkefnavinnu, flutnings nemendafyrirlestra, verklegra æfinga og vettvangsferða.

Sjónlistir -LIGR2NL05 (í boði fyrir alla)

Lýsing áfanga:
Sjónlist / myndlist, í áfanganum er unnið með mismunandi aðferðir sjónlista t.d. ljósmyndun, málun, teikningu. Unnið með tvívíð og þrívíð form með aðstoð lazerskera. Nemendur læra að nota mismunandi verkfæri tillistsköpunar og nýta sér t.d. Öpp í símum (smáforrit í snjalltækjum). Skoðuð er list og liststefnur á 20. og 21. öldinni og er það notað sem innblástur. Markmið áfangans er að kynna fyrir nemendum hversu fjölbreyttar aðferðir er hægt að nota til listsköpunar og hvernig það getur gefir aðra sýn á umhverfið. Engar forkröfur er í áfangann, sem þýðir að allir eru velkomnir sem hafa áhuga, það þarf ekki að hafa lært eitthvað í sjónlistum áður.
Námsmat:
Áfanginn er verklegur símatsáfangi þar sem nemendur vinna bæði stór og smá verkefni og er áhugi, vinnuframlag og afurð það sem stuðst er við í mati verkefna.

Leiklist -LIGR2LL05 (í boði fyrir alla nema nýsköpunar- og listabraut)

Lýsing á áfanga:
Í áfanganum verður farið í helstu grunnvinnu leikarans. Við förum í spuna og lærum að hlusta á mótleikara og samþykkja tilboð og byggja upp senur saman. Nemendur fá aðgang að mónalógabanka og velja sér mónalóg (Eintal) til að æfa og flytja á nemendakynningu. Nemendur fá svo leikstjórn á mónalóg og læra að vinna með textagreiningu og persónusköpun sem og kennslu í hvernig best er að æfa mónalóga fyrir leiklistarprufur. Eins verður farið í senu vinnu þar sem að leiknemar æfa senur sem leikstjóri velur. Þar verður unnið með hluti eins og karaktersköpun, hlustun á mótleikara, tempó í senum og að finna “hvata fyrir gjörðum” (sem þýðir ekki vafra um og þylja texta heldur vita af hverju maður er að gera og segja hluti.) Önninni lýkur svo með nemendakynningu/sýningu í Gaflaraleikhúsinu þar sem að senur og mónalógar verða fluttir á sviði með lýsingu og í atvinnuumhverfi fyrir fjölskyldu og vini.
Námsmat:
Áfanginn er símatsáfangi.

Lögfræði -LÖGF3LR05 (í boði fyrir náttúrufræðibraut og alþjóðabraut)

Lýsing áfanga:
Í áfanganum er lögð áhersla á að nemendur fái innsýn í réttarreglurnar (alþjóðlegar og íslenskar) og geri sér grein fyrir hvernig þær verka á samskipti manna og öðlist almenna fræðslu um íslenska lögskipan. Lögð er áhersla á frumkvæði, ábyrgð og færni í vinnu með gögn af ýmsum toga ásamt færni í samskiptum. Nemendur öðlist hæfni í meðferð heimilda og geti beitt tilteknum hugtökum varðandi lausnir á lögfræðilegum álitaefnum og geti rökstutt mál sitt í tengslum við þau. Lögð er rík áhersla á sjálfstæð og vönduð vinnubrögð og að námið nýtist sem góður undirbúningur fyrir frekara nám eða störf. Kennslan byggist einkum á verkefnavinnu nemenda og skilum á verkefnum og lögð er áhersla á að nemendur verði færir í rökhugsun.
Námsmat:
Námsmat í áfanganum tekur mið af ástundun nemenda yfir önnina, verkefnavinnu ogskilum, æfingum og skriflegu prófi í lokin.

Ritlist -RITL3SR05 (í boði fyrir alla nema nýsköpunar- og listabraut)

Lýsing áfanga:
Í áfanganum fá nemendur leiðsögn og tækifæri til að skrifa eða segja sögur, t.d. smásögur, ferðasögur, endurminningar, söngtexta og ljóð. Einnig geta nemendur fengið að vinnameð hlaðvörp og þá list að senda frá sér góða frásögn. Nemendur verða þjálfaðir í sögugerð og ritun eigin texta og áhersla lögð á að þeir skapi sér persónulegan tjáningarstíl, finni eigin rödd og aðferð til að miðla efni á lipru máli. Gerðar verða fjölbreytilegar tilraunir með þá list að segja sögu og munu nemendur hlusta á sögur, horfa á kvikmyndir og læra hvernig góð frásögn er uppbyggð. Gestir koma reglulega í heimsókn. Við lok áfangans setja nemendur lokaverkefni sín saman í bók eða hlaðvarp.
Námsmat:
Símatsáfangi. Verkefni 50%, mæting og virkni 20%og lokaverkefni 30%.

Saga -SAGA3HF05 (í boði fyrir alla)

Lýsing áfanga:
Saga nasismans, gyðinga og útrýmingar á hendur þeim verður rakin í máli og myndum, einnig verður fjallað um stöðu ýmissa hópa í Þýskalandi nasismans ogofsóknir á hendur þeim. Sérstök áhersla er á útrýmingabúðirnar í Auschwitz og þau voðaverk sem þar voru framin og þá eru eftirmálum helfararinnar gerð skil. Lesnar verða valdar greinar um efnið ásamt því sem heimildamyndir og önnur miðlunarform verða notuð eftir fremsta megni.
Námsmat:
Áfanginn er símatsáfangi þar sem nemendur vinna ýmis verkefni yfir önnina. Ekkert lokapróf er í áfanganum.

Listasaga -SAGA2LS05 (í boði fyrir alla nema nýsköpunar- og listabraut)

Lýsing á áfanga:
Í áfanganum fá nemendur innsýn inn í heim vestrænnar listar og listsköpunar frá fornöld til dagsins í dag. Einkum er lögð áhersla á myndlist, byggingarlist og höggmyndalist. Fjallað verður um þróun listarinnar og helstu listastefnur. Skoðuð verða verk eftir helstu listamenn sögunnar, t.d. Leonardo da Vinci, Michelangelo, Vincent Van Gogh, Pablo Picasso, Fridu Kahlo og marga fleiri. Rík áhersla er á að fara í vettvangsferðir á listasöfn, gallerí, um miðbæ Reykjavíkur og í merkilegar byggingar. Nemendur eru virkjaðir til að rýna sjálfir í og greina listaverkin sem eru til umfjöllunar. Markmið áfangans eru aðnemendur kynnist þróun vestrænnar listsköpunar frá fornöld til okkar daga, þeir þekki og geti greint helstu listastefnur, einkenni þeirra og þann jarðveg sem þær spruttu úr, öðlist grunnþekkingu í að greina ýmis tákn og merkingu út úr listaverkum og geti metið þau á gagnrýninn og sjálfstæðan hátt og að sóttar séu sýningar og listasöfn m.a. til að kynnast listum líðandi stundar.
Námsmat:
Áfanginn er símatsáfangi. Nemendur vinna nokkur stærri verkefni, svo sem kynningar og skýrslu. Að öðru leyti samanstendur námsmatið af minni verkefnum úr efni áfangans og mætingu og virkni nemenda í tímum. Ekkert lokapróf er haldið

Sálfræði -SÁLF2GR05  (í boði fyrir alla nema alþjóðabraut)

Lýsing áfanga:
Áfanginn er grunnáfangi í sálfræði. Nemendur kynnast fræðigreinini sálfræði, eðli hennar, sögu og þróun. Helstu sálfræðistefnur eru kynntar og grunnhugtök greinarinnar skýrð. Starfssvið sálfræðinga verður skoðað sem og hagnýtt gildi sálfræði í daglegu lífisvo sem við nám og mótun hegðunar. Fjallað er um samspil hugsunar, hegðunar og tilfinninga, sjálfsmynd, mannleg samskipti, þróun náinna sambanda og almennt um mannlegt eðli. Loks eru helstu rannsóknaraðferðir kynntar. Kennslan er me fjölbreyttu sniði, fyrirlestrar kennara og nemenda, umræður og verkefni. Áhersla verður lögð á að nemendur þekki helstu rannsóknaraðferðir sálfræðinnar og þjálfist í vísindalegri hugsun og vinnubrögðum með því að framkvæma einfalda tilraun og skrifa skýrslu um niðurstöður samkvæmt viðurkenndum reglum.
Námsmat:
Símat.

Sálfræði -SÁLF3FR05 (í boði fyrir alþjóðabraut og þá sem hafa lokið við SÁLF2GR05)

Lýsing áfanga:
Í áfanganum fá nemendur frekari innsýn í þroskasálfræði og félagssálfræði. Fjallað verður um þroskaferli barna og unglinga, eins og kynþroska, líkams-og hreyfiþroska, vitsmunaþroska, tilfinninga-og félagsþroska. Einnig verður fjallað um ýmis vandamál barna og unglinga eins og geð-og þroskaraskanir, námsvandamál, streitu og álag. Þá verður fjallað um félagslega hegðun og viðhorf fólks, hvernig við skynjum annað fólk, tengjumst því og höfum áhrif á það. Fjallað verður sérstaklega um fordóma, staðalmyndir, sjálfsmynd, viðhorf, fortölur, hópþrýsting og hóphegðun. Farið verður í þær leiðir sem fólk notar þegar það metur annað fólk, fyrstu kynni og náin sambönd. Einnig verður fjallað um hvaða lögmál sálfræðinnar eru að baki auglýsingasálfræði og hafa áhrif á auglýsingar. Að lokum verður farið í valin viðfangsefni í vinnusálfræði, afbrotasálfræði og íþróttasálfræði.
Námsmat:
Símat.

Spænska -SPÆN2FS05 (í boði fyrir alla sem hafa lært spænsku)

Lýsing áfanga:
Áhersla verður lögð á þjálfun talmáls, menningarlæsi, helstu samskiptavenjur –í formlegum og óformlegum samskiptum og viðskiptum, sérkenni spænskrar menningar, tónlist, hátíðir, listir, matarmenningu og spænskt samfélag skoðað. Einnig verður leitast við að fylgjast með málefnum líðandi stundar. Notast verður við ýmiskonar efni s.s. bækur og upplýsingamiðla (blöð, fréttaþætti, kvikmyndir, netið...). Markmiðið er að nemendur öðlist þekkingu og skilning á spænsku samfélagi og fái innsýn í spænska menningu auk þjálfunar í notkun talmáls. Í lok áfangans eiga nemendur að geta tjáð sig um helstu atriði áfangans á spænsku.
Námsmat:
Áfanginn er símatsáfangi og munu nemendur vinna að ýmsum verkefnum yfir önnina auk lokaverkefnis. Ekkert lokapróf er í áfanganum en nemendur verða að ná lágmarksvinnueinkunn og mætingu til að standast kröfur áfangans.

Spænska -SPÆN2SD05 (í boði fyrir alla nema alþjóðabraut)

Lýsing áfanga:
Byggt er markvisst á þeirri kunnáttu sem nemendur hafa þegar tileinkað sér. Haldið er áfram að þjálfa nemendur jöfnum höndum í öllum færniþáttum tungumálsins í samræmi við evrópska tungumálarammann. Áhersla er lögð á að auka orðaforða og að vinna markvisstmeð talað mál. Áhersla er lögð á að nemendur geti notað tungumálakunnáttu sína við margvíslegar aðstæður daglegs lífs og að þeir geti aflað sér upplýsinga á sjálfstæðan hátt í gegnum helstu gagnaveitur.
Námsmat:
Áfanginn er símatsáfangi.Lokaeinkunn færst með því að nota fjölbreytt námsmat sem endurspeglar markmið áfangans í öllum færniþáttum í samræmi við evrópsku tungumálamöppuna. Lokaeinkunn byggir á mati á virkni og verkefnaskilum þar sem færniþættirnir fjórir lestur, hlustun, tal og ritun eru metnir jöfnum höndum.

Spænska –SPÆN2SM05 (í boði fyrir alla)

Lýsing áfanga:
Áhersla verður lögð á sérkenni menningarrómönsku Ameríku, tónlist, hátíðir, listir, matarmenningu samfélöginskoðað. Einnig verður leitast við að fylgjast með málefnum líðandi stundar. Notast verður við ýmiskonar efni s.s. bækur og upplýsingamiðla (blöð, fréttaþætti, kvikmyndir, netið). Markmiðið er að nemendur öðlist þekkingu og skilning áog fái innsýn í menningu rómönsku Ameríku auk þjálfunar í notkun talmáls. Í lok áfangans eiga nemendur að getatjáð sig um helstu atriði áfangans á spænsku.
Námsmat:
Áfanginn er símatsáfangi og mununemendur vinna að ýmsum verkefnum yfir önninaauk lokaverkefnis. Ekkert lokapróf er í áfanganum.

Stjórnmálafræði -STJÓ2LJ05 (í boði fyrir alla nema alþjóðabraut)

Lýsing áfanga:
Áfanginn er inngangur að stjórnmálafræði sem fræðigrein en einkum verða þrjú meginhugtöknotuð sem útgangspunktar. Lýðræði, jafnrétti og mannréttindi. Farið er ítarlega í hugmyndir ogkenningar um lýðræði. Lýðræði á Íslandi og íslenska stjórnkerfið tekið sérstaklega fyrir. Jafnréttishugtakið skoðað frá mörgum sjónarhornum, t.d. út frá hugtökum á borð við kyn,kynhneigð, kynþáttur o.fl. Unnið með mannréttindahugtakið í tenglsum við jafnrétti. Kennsluaðferðir eru í meginatriðum þrenns konar. Í fyrsta lagi eru fyrirlestrar kennara þar semnámsefnið er reifað og hugtök útskýrð. Þá eru umræður og loks verkefnavinna nemenda; úrnámsefninu sjálfu eða öðru sem því tengist. Nemendur kynna sér sjálfir ýmislegt efni sem tiltækt erá netinu og vinna verkefni, jafnt einstaklings-sem hópaverkefni. Gert er ráð fyrir að nemendursæki kennslustundir og taki virkan þátt í umræðum og verkefnavinnu.
Námsmat:
Símat sem byggir m.a. á verkefnum


Stærðfræði -STÆR3BD05 (í boði fyrir viðskiptabraut)

Lýsing áfanga:
Efni áfangans er margþætt. Breiðbogaföll, runur, raðir og þrepasannanir, tvinntölureikningur, lausnir annars stigs línulegra diffurjafna með rauntölustuðlum, fylkjareikningur, aðferð Eulers og Taylor margliður. Hvern þátt má túlka sem kynningu þannig að nemendur „hafi séð” efnið þegar á næsta þrep kemur. Kennslan fer jöfnum höndum fram með fyrirlestrum kennara þar sem nýtt efni er kynnt og útskýrt og með vinnunemenda. Gerðar eru kröfur um að nemendur vinni verkefni og standi skil á þeim annað hvort í kennslustund eða með því að skila verkefnum skriflega.
Námsmat:
Byggir á verkefnum sem nemendur vinna í kennslutíma og heima, skyndiprófum og virkni í tímum. Í lok annarer skriflegt lokapróf.


Stærðfræði -STÆR3FF05 (í boði fyrir alþjóðabraut og nýsköpunar- og listabraut)

Lýsing áfanga:
Lögð er áhersla á að nálgast fyrirbæri í náttúrunni og í samfélaginu með opnum huga hvað varðar stærðfræði. Til þess er nemendur látnir vinna með vísis-og lograföll, diffrun einfaldra falla og kynnast notagildi diffrunar. Mismunarunur og kvótarunur þar sem áhersla er lögð á tenginu við vaxtaútreikning. Kynning á hugtakinu vigur. Kennslan fer fram með fyrirlestrum og dæmareikningi. Nemendur vinna ýmist sjálfstætt, í pörum eða í hópum.
Námsmat:
75% lokapróf á móti 25% annað námsmat.

Stærðfræði -STÆR3RF05 (í boði fyrir náttúrufræðibraut)

Lýsinga áfanga:
Efni áfangans er rúmfræði í víðum skilningi sem skiptist í útdrátt úr sögu stærðfræðinnar, þrívíða hnitarúmfræði, kúluhornafræði og endanlega rúmfræði. Verulegan hluta efnisins kynna nemendur sér sjálfir en þar sem um fjölmargar setningar er að ræða og sannanir á þeim þá eru sannanirnar oft skýrðar nánar í fyrirlestrum. Fyrirlestrar (þó í litlum mæli), dæmatímar, hópvinna, nemendur kynna sér efnið sjálfir.
Námsmat:
Byggir á verkefnum sem nemendur vinna í kennslutímum og heima, skyndiprófum og virkni í tímum. Í lok annar er munnlegt próf (ekkert skriflegt lokapróf).

Stjörnufræði -STJÖ2HJ05 (í boði fyrir alla)

Lýsing áfanga:
Efni áfangans er uppruni, þróun og endalok alheimsins, vetrarbrauta, stjarna, reikistjarna og lífs í alheimi.Ekki er reiknað með sérstakri þekkinguí raungreinum, en í námskeiðinu er farið nokkuð ítarlega og fræðilega í hlutina og ekki um gefins einingar að ræða. Námskeiðið hentar þeim sem vilja skilja alheiminn og hið kosmíska samhengi mannlegrar tilveru.Kennslubók er á íslensku.
Námsmat:
Ekki er lokapróf, en námsmat byggist á tímaprófum og ritgerð.Farið verður í stjörnuskoðunarferð út fyrir borgina og stjörnuljósmyndun prófuð ef áhugi er á því.

Forritun -TÖLV2FV05 (í boði fyrir alla nema náttúrufræðibraut)

Lýsing áfanga:
Fyrri hluti (ca 3 vikur):Farið er yfir sögu tölvutækninnar þ.á.m. forritunarmála og nemendur læra að breyta tölum milli talnakerfa (aðaláhersla á tvíundarkerfið). Nemendur lesa sér til um byggingu tölvunnar, helstu vélarhluta og samband hennar við umheiminn. Farið verður yfir efni um minni, gögn og mismunandi tegundir hugbúnaðar. Nemendur fá kynningu á því hvað algrím, flækjustig og reiknanleiki eru þegar kemur að tölvum.Seinni hluti (ca 13 vikur):Nemendur fá undirstöðuþjálfun í forritun í hlutbundna forritunarmálinu Java. Nemendur læra að skrifa hefðbundin forrit sem keyra í texta-og gluggaham. Forritin verða oft með stærðfræðitengdar lausnir. Innlögn kennara verður á formi lesefnis, fyrirlestra, upptaka, verkefna og skilaverkefna.Áfanginn er mjög góður undirbúningur fyrir alla þá forritun og rökhugsun sem er mikilvægur hluti af mörgum tæknigreinum háskólanna s.s. verkfræði, stærðfræði, tölvunarfræði og fleiri tengdum greinum. Í áfanganum er farið í kynningu í háskóla þar sem nemendur fá kynningu á námi í tölvunar-, verk-og tæknifræði.
Námsmat:
Lokapróf 55%Símat á önninni og verkefnaskil 45%

Forritun -TÖLV3FG05 (í boði fyrir náttúrufræðibraut)

Lýsing áfanga:
Notast verður við forritunarmálin Java og C# þar sem nemendur takast á við flóknari forrit. Nemendur greina, hanna, og forrita forrit með hlutbundnum aðferðum. Vinnsluklasar og -föll eru notuð í uppbyggingu forrita. Farið verður dýpra í forrit þar sem lausnirnar krefjast texta-og fylkjavinnslu. Áhersla er lögð á vel skipulögð og vönduð vinnubrögð við mótun og framsetningu forrita.Áfanginn er mjög góður undirbúningur fyrir fyrir alla þá forritun og rökhugsun sem er mikilvægur hluti af mörgum tæknigreinum háskólanna s.s. verkfræði, stærðfræði, tölvunarfræði og fleiri tengdum greinum.
Námsmat:
Verkefnaskil 75%Símat á önninni 25%

Margmiðlun -TÖLV2MM05 (í boði fyrir alla)

Lýsing áfanga:
Áfanginn kynnir fyrir nemendum sögu sjónvarps, þróun, helstu strauma og stefnur, áhrifavalda, dagskrárgerð ásamt því að læra grunnatriði í myndbandagerð; undirbúningur, myndataka og klipping auk eftirvinnslu. Í áfanganum verða verkefni unnin sem krefjast undirbúnings, s.s.handritsgerð, story-boarding, upptökur, leikstjórn, klipping og eftirvinnsla með Adobe Premiere. Verkefni á borð við kynningarmyndbönd, kennslumyndbönd, auglýsingar, stutta leikna þætti auk frjálsra verkefna. Áfanginn er góður undirbúningur fyrir þá sem hafa áhuga á frekara námi í gerð myndefnis fyrir hina ýmsu miðla.
Námsmat:
Áfanginn er símatsáfangi þar sem nemendur vinna að fjölbreyttum verkefnum yfir önnina. Ekkert lokapróf er í áfanganum. Verkefnaskil 75%. Símat á önninni 25%.

Umhverfisfræði -UMHV2SL05 (í boði fyrir alla)

Lýsing áfanga:
Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna sem sett voru fram í þágu mannkyns, Jarðarinnar og hagsældar eru þungamiðja áfangans. Sérstaklega verður litið til þeirra markmiða sem tengjast sjálfbærni og loftslagsbreytingum. Hvernig getum við stuðlað að betri heimi og hvernig getum við haft áhrif á samfélagið með því að vinna að þessum markmiðum. Fjallað verður um náttúruauðlindir og nýtingu þeirra, sjálfbæra þróun og hvernig það hugtak snertir líf allra Jarðarbúa og helstu alþjóðasamþykktir á svið umhverfismála. Í því samhengi er samspil hagkerfa og vistkerfa Jarðarinnar til að þróa sjálfbær og skilvirk efnahagskerfi tekin til athugunar. Skoðuð verða í því skyni mismunandi fyrirtæki með hliðsjón af viðhorfum þeirra og framlagi til umhverfismála. Fjallað verður m.a. um samfélagsábyrgð, grænt bókhald, samgöngur, ferðamannaiðnað, neyslu og leiðir til sjálfbærni. Nemendur læra verkferla umhverfisstjórnunar sem verkefnið Skólar á grænni grein byggir á. Þeir beita sjálfir áhrifum sínum á aðgerðamiðaðan hátt í átt að aukinni sjálfbærni innan skólans og nærsamfélagsins með því að vinna að markmiðum Grænfánaverkefnisins jafnt og þétt yfir önnina.
Námsmat:
Símat, verkefni, hópvinna og vettvangsvinna

Þjóðhagfræði -ÞJÓÐ2HK05 (í boði fyrir alla nema viðskiptabraut- hagfræðilínu)

Lýsing áfanga:
Áfanginn miðar að því að auka skilning nemandans á helstu kenningum hagfræðinnar og starfsemiþjóðarbúsins. Samband sparnaðar og fjárfestinga verður skoðað, hagvaxtarfræði kynnt og helstukenningar er varða þróun hagkerfa. Þá verður reynt að útskýra orsök og afleiðingar efnahagshrunaá hagkerfi almennt en sérstaklega verður fjármálkreppan 2008 skoðuð. Áhersla er lögð á fræðilegt inntak og hagnýtt gildi námsefnisins með því að tengja sem mest viðþau efnahagsmál sem eru efst á baugi á Íslandi sem og erlendis. Áhersla er lögð á almennarþjóðhagsstærðir og að nemendur öðlist þá hæfni að leita sér upplýsinga um hagfræðilega tengdmálefni. Kennslan er byggð á fyrirlestrum, verkefnavinnu og umræðutímum. Lesefni er að mestu á ensku og er lögð áhersla á að nemandinn geti skilið og tileinkað sér hugtök og efnisatriði á ensku sem og íslensku.
Námsmat:
Áfanginn er símatsáfangi.

Þýska -ÞÝSK2ÞD05 (í boði fyrir alla nema alþjóðabraut)

Lýsing áfanga:
Byggt er markvisst á þeirri kunnáttu sem nemendur hafa þegar tileinkað sér. Haldið er áfram að þjálfa nemendur jöfnum höndum í öllum færniþáttum tungumálsins í samræmi við evrópska tungumálarammann. Áhersla er lögð á að auka orðaforða og að vinna markvisst með talað mál. Áhersla er lögð á að nemendur geti notað tungumálakunnáttu sína við margvíslegar aðstæður daglegs lífs og að þeir geti aflað sér upplýsinga á sjálfstæðan hátt í gegnum helstu gagnaveitur. Auk þess öðlast nemendur skiling á þjóðlífi með því að fara sérstaklega í sögu, landafræði og menningu landsins. Til á ná meiri dýpt og skilningi á efni áfanganser stefnt að því að fara í stutta heimsókn til höfuðborgarinnar ef næg þátttaka fæst.
Námsmat:
Áfanginn er símatsáfangi.Lokaeinkunn færst með því að nota fjölbreytt námsmat sem endurspeglar markmið áfangans í öllum færniþáttum í samræmi við evrópsku tungumálamöppuna. Lokaeinkunn byggir á mati á virkni og verkefnaskilum þar sem færniþættirnir fjórir lestur, hlustun, tal og ritun eru metnir jöfnum höndum

Valgreinar 2019-2020

BÓKF2BT05 - Bókfærsla II ( í boði fyrir alla nema viðskiptabraut)

Bókfærsla II ( í boði fyrir alla nema viðskiptabraut)

Lýsing áfangans:

Í áfanganum læra nemendur að færa flóknara bókhald bæði dagbókarfærslur og uppgjör, færa endurmat fyrirtækja og uppgjör á T-reikningum. Einnig læra nemendur um skuldabréf og afföll sem þeim tengjast og verðtryggingu skuldabréfa. Kynnt er hvernig nota má upplýsingakerfi á borð við Microsoft Dynamics Nav til færslu bókhalds. Nemendur kynnast ótvíræðum kostum þess að færa bókhald með aðstoð tölvu. Helstu kerfi eru kynnt svo sem fjárhags-, viðskipta-, sölu-, birgða-, lánadrottna- og launakerfi ásamt því hvernig kerfin mynda eina heild. Kennsla byggist á innlögn kennara, umræðum, dæmatímum og verkefnavinnu. Lögð er áhersla á að nemendur séu sjálfstæðir í vinnubrögðum og geri sér grein fyrir eigin ábyrgð. Nemendur vinna mest sjálfstætt, einir eða í hóp.

Námsmat:

Verkefni og vinna nemanda yfir önnina ásamt lokaprófi.

BÓKF3SS05 - Bókfærsla III (Í boði fyrir viðskiptabraut – hagfræðilínu)

Bókfærsla III (Í boði fyrir viðskiptabraut – hagfræðilínu)

Lýsing áfangans:

Nemendur læra að gera upp bókhald út frá ófullkomnum upplýsingum og um sameiningu fyrirtækja. Nemendur læra að setja upp sjóðstreymi og taka tillit til skattareglna í uppgjöri. Einnig læra þeir að meta gengi hlutabréfa. Kennslan byggist á innlögnum, umræðum, dæmatímum og verkefnavinnu. Lögð er áhersla á að nemendur séu sjálfstæðir í vinnubrögðum og geri sér grein fyrir eigin ábyrgð. Nemendur vinna mest sjálfstætt, einir eða í hóp.

Námsmat:

Í lok áfangans er skriflegt próf sem gildir á móti ýmis konar vinnu, skyndiprófum, verkefnum og ástundun nemandans á önninni. Skriflega lokaprófið samanstendur af skattalegu uppgjör, sjóðsstreymi, sameiningu fyrirtækja og ársreikningi út frá takmörkuðum upplýsingum.

DANS3SM05 - Nám og störf í Danmörku eftir stúdentspróf (í boði fyrir alla)

Nám og störf í Danmörku eftir stúdentspróf. Danska, samfélag, saga og menning (í boði fyrir alla)

Lýsing áfangans:

Um er að ræða dreifnám, þ.e. helmingur námsins fer fram í gegnum Moodle kennslukerfi skólans og hinn helmingurinn í staðnámi. Mikilvægt er að nemendur þessa áfanga geri sér grein fyrir ábyrgð á eigin námi og temji sér öguð og sjálfstæð vinnubrögð, auk þess að vera vakandi yfir og fylgjast vel með framvindu í námi sínu og færni. Nemendur vinna ýmist sjálfstætt, í pörum eða í hópum. Í áfanganum er lögð áhersla á notkun upplýsingatækni þar sem nemendur vinna stærri verkefni sem þeir gera grein fyrir bæði munnlega og skriflega í bekknum. Allir fimm þættir tungumálsins eru þjálfaðir jafnt og þétt og er ætlast til að nemendur hafi öðlast hæfni C1 í hlustun, lestri og ritun skv, evrópska tungumálastuðlinum. Í tali og samræðum er hæfniviðmiðið B2.

Námsmat:

Símat

EÐLI2DL05 - Eðlisfræði I (í boði fyrir alla nema náttúrufræðibraut)

Eðlisfræði I (í boði fyrir alla nema náttúrufræðibraut)

Lýsing áfangans:

Áfanginn er grunnáfangi í eðlisfræði, þar sem æfð er framsetning og lausn hagnýtra verkefna sem tangjast einfaldri hreyfingu hluta eftir línu, fallhreyfingu, lögmálum Newtons, vélrænni orku og raforku. Kennslan fer aðallega fram með samblandi af fyrirlestrum og dæmareikningi, auk verkefnavinnu. Verklegar æfingar eru einnig hluti kennslunnar þar sem nemendur vinna saman í hópum og skila verkbók.

Námsmat:

Byggir á lokaprófi, tímaprófum, verklegum æfingum, vinnusemi í kennslutímum, heimanámi og hópvinnu.

EFNA3LE05 - Efnafræði IV: lífræn efnafræði (Í boði fyrir náttúrfræðibraut)

Efnafræði IV: lífræn efnafræði (Í boði fyrir náttúrfræðibraut)

Lýsing áfangans:

Inngangur að lífrænni efnafræði sem er undirstöðugrein fyrir læknisfræði, líftækni, lyfjafræði og fleiri greinar heilbrigðisvísinda, umhverfisfræði, verkfræði og efnafræði. Megináhersla áfangans er á byggingu og IUPAC nafngiftir helstu lífrænna efna og efnaflokka. Virkir hópar, einfaldar fjölliður (prótein, teflon, vinyl), rúmfræði sameinda og nokkrar helstu tegundir lífrænna efnahvarfa. Hefðbundin kennsla fer fram í kennslutímum, þar sem hvatt er til umræðu og fyrirspurna eftir því sem tilefni gefast til. Mikil áhersla er lögð á að vinna verkefni. Auk þessa eru verklegar æfingar í raungreinastofu. Nemendum er ætlað að tileinka sér og öðlast skilning á efni kennslutexta og viðbótarefni sem fram kemur í kennslustundum.

Námsmat:

Lokapróf, annarpróf, verklegar æfingar, heimadæmi.

ENSK3NV05 - Vísindaenska (í boði fyrir náttúrufræðibraut)

Vísindaenska (í boði fyrir náttúrufræðibraut)

Lýsing áfangans:

Námið miðar að því að nemendur auki færni sína í enskri tungu og bæti bæði vísindaorðaforða og almennan orðaforða svo og málskilning. Nemendur eru þjálfaðir í ritun með ýmsum verkefnum sem tengjast vísindum. Einnig eru nemendur þjálfaðir í töluðu máli, m.a. með umræðum. Mikil áhersla er lögð á ábyrgð og frumkvæði nemenda og þeir fá tækifæri til að velja sér viðfangsefni skv. áhuga. Dæmi um slík viðfangsefni gætu verið gróðurhúsaáhrif, geimrannsóknir, líftækni, gervigreind o.s.frv.

Námsmat:

Námsmat er í formi símats. Sem dæmi um verkefni má nefna umræður, áhugasviðsverkefni og kvikmyndaverkefni.

ENSK3HP05 - Galdraveröld Harry Potters (í boði fyrir alla)

Galdraveröld Harry Potters (í boði fyrir alla)

Lýsing áfangans:

Í þessum áfanga er fjallað um bækur og kvikmyndir J.K. Rowling um Harry Potter. Farið verður yfir valdar bækur og unnin verkefni úr þeim og horft á allar kvikmyndirnar. Bækurnar verða bornar saman við kvikmyndirnar og fleiri afleidd verk. Lesnar verða greinar sem ítarefni. Mikil áhersla verður á ritun og skapandi þátttöku nemenda. Öll vinna í námskeiðinu fer fram á ensku.

Námsmat:

er byggt á stuttum verkefnum, bæði formlegum og skapandi, ritgerðum og frjálsari stuttum textum. Unnið er stórt munnlegt lokaverkefni þar sem nemendur fjalla um efni að eigin vali og hafa mikið frelsi með efnistök og úrvinnslu.

ENSK3YE05 - Yndislestur á ensku (Í boði fyrir alla)

Yndislestur á ensku (Í boði fyrir alla)

Lýsing áfangans:

Markmið áfangans er að gefa nemendum tækifæri að lesa bókmenntir á ensku til að auka færni þeirra og uppgötva ánægjuna við að lesa, skilja og fjalla um góðar bókmenntir. Áfanginn sameinar því tvennt, lesfærni og talfærni á ensku. Hann gagnast mjög vel öllum þeim sem vilja viðhalda góðri enskukunnáttu og auka orðaforðann en ekki síst þeim nemendum sem hyggja á nám þar sem hluti af lesefninu er á ensku.
Valáfanginn byggist á sjálfstæðum vinnubrögðum nemandans og skipulagshæfni. Nemandinn velur sér 5 enskar skáldsögur af bókalista, les þær sjálfstætt á tilteknum tíma og gerir kennara grein fyrir þeim á ensku í einkaviðtölum.

Námsmat:

Engin skrifleg verkefni eru í áfanganum og byggist lokamatið sem er annað hvort staðist eða ekki staðist á munnlegri frammistöðu nemandans í áfanganum.

FJMÁ2TP05 - Fjármál (í boði fyrir alla nema viðskiptabraut)

Fjármál (í boði fyrir alla nema viðskiptabraut)

Lýsing áfangans:

Í áfanganum læra nemendur um fjárfestingar og þær aðferðir sem beitt er til þess að meta hagkvæmni þeirra. Þá er farið í helstu tegundir verðbréfa, skuldabréfa og hlutabréfa og virðingu þeirra. Kennsluhættir eru í formi fyrirlestra, umræðutíma, dæmatíma og verkefnavinnu. Lögð er áhersla á að nemendur geti nýtt tölvutæknina við lausn verkefna og geti skilað verkefnum á tölvutæku formi. Markmið er að kennsluhættir stuðli að sjálfstæðum vinnubrögðum nemenda. Námsefni áfangans má gróflega skipta í þrennt. 1) Umfjöllun um fjárfestingar og útreikningar tengdir þeim. Nemendur læra að meta núvirði fjárfestinga miðað við gefnar forsendur og í framhaldinu ákvarða hvort fjárfesting sé arðbær eða ekki. 2) Umfjöllun um algengustu tegundir skuldabréfa og útreikningum tengdum þeim. Nemendur læra m.a. um mismunandi greiðsluflæði mismunandi skuldabréfa og hvernig samspil ávöxtunarkröfu og greiðsluflæðis hefur áhrif á markaðsvirði skuldabréfa. 3) Umfjöllun um hlutabréf og kennitölur. Nemendur læra að meta virði hlutafjár miðað við gefnar forsendur og mynda sér skoðun á rekstrar- og fjárhagslegri stöðu fyrirtækis.

Námsmat:

Í lok áfangans er skriflegt lokapróf sem gildir á móti ýmis konar vinnu, tímaprófum, verkefnum og ástundun nemandans á önninni.

FRAN2FD05 - Franska IV - Framhaldsáfangi (í boði fyrir alla nema alþjóðabraut)

Franska IV - Framhaldsáfangi (áfangi 4) - (í boði fyrir alla nema alþjóðabraut)

Lýsing áfangans:

Byggt er markvisst á þeirri kunnáttu sem nemendur hafa þegar tileinkað sér. Haldið er áfram að þjálfa nemendur jöfnum höndum í öllum færniþáttum tungumálsins í samræmi við evrópska tungumálarammann. Áhersla er lögð á að auka orðaforða og að vinna markvisst með talað mál. Áhersla er lögð á að nemendur geti notað tungumálakunnáttu sína við margvíslegar aðstæður daglegs lífs og að þeir geti aflað sér upplýsinga á sjálfstæðan hátt í gegnum helstu gagnaveitur.

Námsmat:

Áfanginn er símatsáfangi. Lokaeinkunn færst með því að nota fjölbreytt námsmat sem endurspeglar markmið áfangans í öllum færniþáttum í samræmi við evrópsku tungumálamöppuna. Lokaeinkunn byggir á mati á virkni og verkefnaskilum þar sem færniþættirnir fjórir lestur, hlustun, tal og ritun eru metnir jöfnum höndum.

HEIL1NY05 - Yoga og næringarfræði (í boði fyrir alla)

Yoga og næringarfræði (í boði fyrir alla)

Lýsing áfangans:

Áfanginn verður samsettur af a) yoga b) næringarfræði. Hvort um sig 2 stundir í viku.

a) Yoga

Yoga þýðir = sameining líkama – huga – sálar. Unnið verður útfrá þessari kenningu. Það er einkum gert með því að framkvæma yoga stöður (asanas), öndunar æfingar (pranayama) og slökun (savasana). Einnig verður farið í nokkrar aðferðir í hugleiðslu. Annar tíminn í vikunni verður byggður upp á Sivananda yoga kerfi. Það eru ákvðnar æfingar sem eru í Hatha yoga (flokknum). Nemendur læra stöðurnar og lögð verður áhersla á að gera þessar stöður vel og geta fylgt flæðinu. Hinn tíminn verður líka byggður upp á æfingum úr þessu kerfi og síðan aðrar yoga samsetningar kynntar og rætt um þætti sem tengjast yogaiðkun.

Námsmat:

Þessi hluti áfangans er verklegur og verður matið byggt á mætingu og ástundun í tímunum.

b) Næringarfræði

Lýsing:

Markmið næringarhluta áfangans er að nemendur öðlist þekkingu á grundvallarþáttum næringarfræðinnar, verði færir um að draga sjálfstæðar ályktanir um hvað sé hollt og hvað óhollt og verði meðvitaðir um eigin ábyrgð á góðri næringu og heilsu. Fjallað verður um grunnorkuþörf, ráðlagða dagskammta, orkuefnin, vítamín, steinefni, þyngdartap, þyngdaraukningu, næringarþarfir sérstakra hópa, íþróttir og næringu, aukefni, fæðutengda sjúkdóma, fæðuofnæmi og óþol.

Námsmat:

Þessi hluti áfangans verður kenndur á fyrirlestraformi og verður kennslumatið byggt á verkefnum, mætingu og ástundun í tímum.

HÖNN2FB05 - Hönnun í FAB-LAB (í boði fyrir alla nema nýsköpunar- og listabraut)

Hönnun í FAB-LAB (í boði fyrir alla nema nýsköpunar- og listabraut)

Lýsing áfangans:

Nemendur kynnast forritinu Inkscape og notkun þess við stafræna hönnun. Samhliða því læra nemendur grunnatriði í notkun leiserskera og vínylskera þar sem þeir geta t.d. hannað á boli, bretti, veggi, glugga og skorið út í plexigler, pappa, við og fleira. Áhersla er lögð á eigin hönnun sem og virðingu fyrir hugverka- og höfundarétti. Þá er einnig lögð áhersla á að nemendur læri að fylgja hugmynd til framkvæmdar og að þeir öðlist aukinn sköpunarkjark.

Námsmat:

Símat

HÖNN2SM05 - Stafræn hönnun (í boði fyrir alla nema nýsköpunar- og listabraut)

Stafræn hönnun (í boði fyrir alla nema nýsköpunar- og listabraut)

Lýsing áfangans:

Í áfanganum verður unnið með forrit frá Adobe með nýjum og öflugum vélbúnaði. Sérstök áhersla verður lögð á Photoshop og InDesign. Í áfanganum fá nemendur að kynnast Grafískri hönnun og ferlinu í kringum hana.
Í lok áfangans eiga nemendur að geta unnið með Photoshop við alhliða myndvinnslu og lagfæringar, sett upp bækling í Indesign og útbúið efni fyrir stafræna birtingu og prentun. Áfanginn er góður undirbúningur fyrir þá sem hafa áhuga á grafískri hönnun, auglýsingagerð og meðhöndlun efnis til birtingar. Áfanginn er símatsáfangi þar sem nemendur vinna verkefni yfir önnina. Ekkert lokapróf er í áfanganum.

Námsmat:

Verkefnaskil 75% og símat á önninni 25%.

ÍSLE3NG05 - Íslenska: Norrænar glæpasögur á íslensku (í boði fyrir alla)

Íslenska: Norrænar glæpasögur á íslensku (í boði fyrir alla)

Lýsing áfangans:

Valáfanginn byggist á sjálfstæðum vinnubrögðum nemandans og skipulagshæfni. Nemandinn velur sér fimm norrænar glæpasögur (íslenskar eða þýddar á íslensku) af bókalista. Nemendur lesa þær sjálfstætt á tilteknum tíma og gera kennara grein fyrir efni þeirra í einkaviðtölum. Að öðru leyti er engin tímasókn.

Námsmat:

Engin skrifleg verkefni eru í áfanganum og byggir lokamatið, sem er annað hvort staðist eða ekki staðist, á munnlegri frammistöðu nemandans yfir önnina. Ekkert lokapróf er í áfanganum.

KYNJ2GR05 - Kynjafræði (í boði fyrir allar brautir)

Kynjafræði ( í boði fyrir allar brautir)

Lýsing áfangans:

Kyn er grundvallarstærð í tilverunni og eitt af því sem skapar margbreytileika mannlegs samfélags rétt eins og kynhneigð, þjóðerni, aldur, stétt, fötlun og fleiri félagslegir áhrifaþættir. Fjallað verður um kyn, kyngervi, staðalmyndir og fleira. Nemendur beina sjónum sínum að eigin samfélagi og skoða tímarit, kvikmyndir, stjórnmál og fjölmiðla út frá hugmyndum kynjafræðinnar.

Námsmat:

byggist á verkefnum, umræðum og lokaverkefni. Áfanginn er próflaus.

LIGR2LV05 - Devised theater – frá hugmynd að sviðsetningu (í boði fyrir alla)

Devised theater – frá hugmynd að sviðsetningu (í boði fyrir alla)

Lýsing áfangans:

Í áfanganum munu nemendur læra skapandi hugmyndavinnu og það að þróa hugmynd yfir sviðsetningu. Unnið verður með hugmynd yfir í handritsform og senur samdar af nemendum og svo æfðar og setta á svið. Leikhús þarf ekki alltaf að vera skrifaðar senur, það má eins vinna með tónlist, lagasmíð og gjörningalist. Áhersla verður lögð á handsritsgerð og sviðslistagjörninga.
Skerpt verður á grundvallaratriðum í leiktækni með áherslu á hlustun. Við skoðum okkur sjálf sem einstaklinga og listamenn. Við æfum aðferðir við að nálgast og vinna með texta, bæði í eintali og samtali (monologue og dialouge).

Námsmat:

Áfanginn er símastsáfangi og endar með nemendasýningu í Gaflaraleikhúsinu.

LIGR2NL05 - Sjónlistir (í boði fyrir alla)

Sjónlistir (í boði fyrir alla)

Lýsing áfangans:

Sjónlist / myndlist, í áfanganum er unnið með mismunandi aðferðir sjónlista t.d. ljósmyndun, málun, teikningu. Unnið með tvívíð og þrívíð form með aðstoð lazerskera. Nemendur læra að nota mismunandi verkfæri til listsköpunar og nýta sér t.d. smáforrit í snjalltækjum. Skoðuð er list og liststefnur á 20. og 21. öldinni og er það notað sem innblástur.
Markmið áfangans er að kynna fyrir nemendum hversu fjölbreyttar aðferðir er hægt að nota til listsköpunar og hvernig það getur gefir aðra sýn á umhverfið. Jafnframt er markmiðið að kynnast því hvernig hægt er að nota listina til að tjá skoðanir og auka trú á eigin getu.
Engar forkröfur er í áfangann, sem þýðir að allir eru velkomnir sem hafa áhuga, það þarf ekki að hafa lært eitthvað í sjónlistum áður.

Námsmat:

Áfanginn er verklegur símatsáfangi þar sem nemendur vinna bæði stór og smá verkefni og er áhugi, vinnuframlag og afurð það sem stuðst er við í mati verkefna.

LÍFF3LL05 - Líffæra- og lífeðlisfræði mannsins (Í boði fyrir náttúrufræðibraut)

Líffæra- og lífeðlisfræði mannsins (Í boði fyrir náttúrufræðibraut)

Lýsing áfangans:

Í þessum líffræðiáfanga er farið í skipulagsstig líkamans, vefjafræði, líffærakerfin og grundvallarhugtök líffærafræðinnar og skyndihjálp. Megináherslan er lögð á beina- og vöðvakerfi líkamans, vefi og taugakerfi.
Áfanginn er byggður upp á fyrirlestrum, á einstaklings- og hópavinnu, vettvangsferðum, verklegum æfingum, nemendafyrirlestrum ásamt öðrum verkefnum.

Námsmat:

Símat á formi hlutaprófa, verkefnavinnu, flutnings nemendafyrirlestra, verklegra æfinga og vettvangsferða.

LÖGF3LR05 - Lögfræði (í boði fyrir náttúrufræðibraut og alþjóðabraut)

Lögfræði (í boði fyrir náttúrufræðibraut og alþjóðabraut)

Lýsing áfangans:

Í áfanganum er lögð áhersla á að nemendur fái innsýn í réttarreglurnar (alþjóðlegar og íslenskar) og geri sér grein fyrir hvernig þær verka á samskipti manna og öðlist almenna fræðslu um íslenska lögskipan. Lögð er áhersla á frumkvæði, ábyrgð og færni í vinnu með gögn af ýmsum toga ásamt færni í samskiptum. Nemendur öðlist hæfni í meðferð heimilda og geti beitt tilteknum hugtökum varðandi lausnir á lögfræðilegum álitaefnum og geti rökstutt mál sitt í tengslum við þau. Lögð er rík áhersla á sjálfstæð og vönduð vinnubrögð og að námið nýtist sem góður undirbúningur fyrir frekara nám eða störf. Kennslan byggist einkum á verkefnavinnu nemenda og skilum á verkefnum og lögð er áhersla á að nemendur verði færir í rökhugsun.

Námsmat:

Námsmat í áfanganum tekur mið af ástundun nemenda yfir önnina, verkefnavinnu og skilum, æfingum og skriflegu prófi í lokin.

MARK2HN05 - Markaðsfræði (í boði fyrir alla nema alþjóðabraut og viðskiptabraut/viðskiptalínu)

Markaðsfræði (Í boði fyrir alla nema alþjóðabraut og viðskiptabraut/viðskiptalínu)

Lýsing áfangans:

Kynnt eru grunnhugtök og meginviðfangsefni markaðsfræðinnar. Áhersla er lögð á að auka skilning nemenda á gildi markaðsstarfs fyrir neytendur, fyrirtæki og samfélagið í heild. Leitast er við að nemendur tileinki sér markaðslega hugsun. Fjallað er um söluráðana og samval þeirra við markaðssetningu. Kynnt eru fyrir nemendum helstu atriði er varða umhverfi fyrirtækja, markaðshlutun, kauphegðun og mörkun og almenn vinnubrögð við markaðssetningu. Nemendum fá að kynnast vinnubrögðum í markaðssetningu með því að vinna að hagnýtum verkefnum. Kennsla fer fram með fyrirlestrum, umræðutímum og verkefnavinnu nemenda. Áhersla er lögð á raunhæf verkefni og hópavinnu og að nemendur sýni sjálfstæði í vinnubrögðum.

Námsmat:

Símatsáfangi

RITL3SR05 - Ritlist – skapandi skrif (í boði fyrir alla nema nýsköpunar- og listabraut)

Ritlist – skapandi skrif (í boði fyrir alla nema nýsköpunar- og listabraut)

Lýsing áfangans:

Í áfanganum fá nemendur leiðsögn og tækifæri til að skrifa ýmsar gerðir ritsmíða er ekki falla undir hefðbundin akademísk skrif. Áhersla verður lögð á ritsmíðar á borð við sögur, smásögur og ljóð. Nemendur verða þjálfaðir í sögugerð og ritun eigin texta og áhersla lögð á að þeir skapi sér persónulegan tjáningarstíl, finni eigin rödd og aðferð til að miðla efni og upplýsingum á lipurlega rituðu máli. Nemendur lesa valda kafla eftir íslenska rithöfunda og er sérstaklega unnið með eina skáldsögu. Einnig lesa nemendur stuttar greinar um skapandi skrif. Unnið verður í rithringjum og nemendur þjálfast í að rýna í texta hvors annars. Gestir koma reglulega í heimsókn.

Við lok áfangans setja nemendur lokaverkefni sín, smásögur, saman í smásögusafn. Smásögusafnið verður prentað sem bók og nemendur fá sitt eintak afhent í síðasta tíma áfangans, sem um leið er útgáfuhóf, þar sem höfundar lesa upp úr verkum sínum.

Námsmat:

Áfanginn er próflaus. Verkefni og ritrýni 50%, mæting og virkni 20%, lokaverkefni – saga í smásögusafn 30%.

SAGA3HF05 - Á slóðum helfarar ( í boði fyrir allar brautir)

Á slóðum helfarar ( í boði fyrir allar brautir)

Lýsing áfangans:

Saga nasismans, gyðinga og útrýmingar á hendur þeim verður rakin í máli og myndum, einnig verður fjallað um stöðu ýmissa hópa í Þýskalandi nasismans og ofsóknir á hendur þeim. Sérstök áhersla er á útrýmingabúðirnar í Auschwitz og þau voðaverk sem þar voru framin og þá eru eftirmálum helfararinnar gerð skil. Lesnar verða valdar greinar um efnið ásamt því sem heimildamyndir og önnur miðlunarform verða notuð eftir fremsta megni.

Námsmat:

Áfanginn er símatsáfangi þar sem nemendur vinna ýmis verkefni yfir önnina. Ekkert lokapróf er í áfanganum.

SAGA2LS05 - Listasaga (í boði fyrir allar brautir nema nýsköpunar- og listabraut)

Listasaga (í boði fyrir allar brautir nema nýsköpunar- og listabraut)

Lýsing áfangans:

Í áfanganum fá nemendur innsýn inn í heim vestrænnar listar og listsköpunar frá fornöld til dagsins í dag. Einkum er lögð áhersla á myndlist, byggingarlist og höggmyndalist. Fjallað verður um þróun listarinnar og helstu listastefnur. Skoðuð verða verk eftir helstu listamenn sögunnar, t.d. Leonardo da Vinci, Michelangelo, Vincent Van Gogh, Pablo Picasso, Fridu Kahlo og marga fleiri. Rík áhersla er á að fara í vettvangsferðir á listasöfn, gallerí, um miðbæ Reykjavíkur og í merkilegar byggingar. Nemendur eru virkjaðir til að rýna sjálfir í og greina listaverkin sem eru til umfjöllunar. Markmið áfangans eru að nemendur kynnist þróun vestrænnar listsköpunar frá fornöld til okkar daga, þeir þekki og geti greint helstu listastefnur, einkenni þeirra og þann jarðveg sem þær spruttu úr, öðlist grunnþekkingu í að greina ýmis tákn og merkingu út úr listaverkum og geti metið þau á gagnrýninn og sjálfstæðan hátt og að sóttar séu sýningar og listasöfn m.a. til að kynnast listum líðandi stundar

Námsmat:

Áfanginn er símatsáfangi. Nemendur vinna nokkur stærri verkefni, svo sem kynningar og skýrslu. Að öðru leyti samanstendur námsmatið af minni verkefnum úr efni áfangans og mætingu og virkni nemenda í tímum. Ekkert lokapróf er haldið.

SÁLF2GR05 - Sálfræði I (í boði fyrir alla nema alþjóðabraut)

Sálfræði I (í boði fyrir alla nema alþjóðabraut)

Lýsing áfangans:

Áfanginn er grunnáfangi í sálfræði. Nemendur kynnast fræðigreinini sálfræði, eðli hennar, sögu og þróun. Helstu sálfræðistefnur eru kynntar og grunnhugtök greinarinnar skýrð. Starfssvið sálfræðinga verður skoðað sem og hagnýtt gildi sálfræði í daglegu lífi svo sem við nám og mótun hegðunar. Fjallað er um samspil hugsunar, hegðunar og tilfinninga, sjálfsmynd, mannleg samskipti, þróun náinna sambanda og almennt um mannlegt eðli. Loks eru helstu rannsóknaraðferðir kynntar. Kennslan er me fjölbreyttu sniði, fyrirlestrar kennara og nemenda, umræður og verkefni. Áhersla verður lögð á að nemendur þekki helstu rannsóknaraðferðir sálfræðinnar og þjálfist í vísindalegri hugsun og vinnubrögðum með því að framkvæma einfalda tilraun og skrifa skýrslu um niðurstöður samkvæmt viðurkenndum reglum.

Námsmat:

Símat.

SÁLF3FR05 - Sálfræði II (í boði fyrir alþjóðabraut og þá sem hafa lokið við SÁLF2GR05)

Sálfræði II (í boði fyrir alþjóðabraut og þá sem hafa lokið við SÁLF2GR05)

Lýsing áfangans:

Í áfanganum fá nemendur frekari innsýn í þroskasálfræði og félagssálfræði. Fjallað verður um þroskaferli barna og unglinga, eins og kynþroska, líkams- og hreyfiþroska, vitsmunaþroska, tilfinninga- og félagsþroska. Einnig verður fjallað um ýmis vandamál barna og unglinga eins og geð- og þroskaraskanir, námsvandamál, streitu og álag. Þá verður fjallað um félagslega hegðun og viðhorf fólks, hvernig við skynjum annað fólk, tengjumst því og höfum áhrif á það. Fjallað verður sérstaklega um fordóma, staðalmyndir, sjálfsmynd, viðhorf, fortölur, hópþrýsting og hóphegðun. Farið verður í þær leiðir sem fólk notar þegar það metur annað fólk, fyrstu kynni og náin sambönd. Einnig verður fjallað um hvaða lögmál sálfræðinnar eru að baki auglýsingasálfræði og hafa áhrif á auglýsingar. Að lokum verður farið í valin viðfangsefni í vinnusálfræði, afbrotasálfræði og íþróttasálfræði.

Námsmat:

Símat.

SPÆN2FS05 - iViva Espana! (í boði fyrir alla sem hafa lært spænsku)

iViva Espana! (í boði fyrir alla sem hafa lært spænsku)

Lýsing áfangans:

Áhersla verður lögð á þjálfun talmáls, menningarlæsi, helstu samskiptavenjur – í formlegum og óformlegum samskiptum og viðskiptum, sérkenni spænskrar menningar, tónlist, hátíðir, listir, matarmenningu og spænskt samfélag skoðað. Einnig verður leitast við að fylgjast með málefnum líðandi stundar. Notast verður við ýmiskonar efni s.s. bækur og upplýsingamiðla (blöð, fréttaþætti, kvikmyndir, netið…).
Markmiðið er að nemendur öðlist þekkingu og skilning á spænsku samfélagi og fái innsýn í spænska menningu auk þjálfunar í notkun talmáls. Í lok áfangans eiga nemendur að geta tjáð sig um helstu atriði áfangans á spænsku.

Námsmat:

Áfanginn er símatsáfangi og munu nemendur vinna að ýmsum verkefnum yfir önnina auk lokaverkefnis. Ekkert lokapróf er í áfanganum en nemendur verða að ná lágmarksvinnueinkunn og mætingu til að standast kröfur áfangans.

SPÆN2SD05 - Spænska IV - Framhaldsáfangi (áfangi 4) (í boði fyrir alla nema alþjóðabraut)

Spænska IV - Framhaldsáfangi (áfangi 4) (í boði fyrir alla nema alþjóðabraut)

Lýsing áfangans:

Byggt er markvisst á þeirri kunnáttu sem nemendur hafa þegar tileinkað sér. Haldið er áfram að þjálfa nemendur jöfnum höndum í öllum færniþáttum tungumálsins í samræmi við evrópska tungumálarammann. Áhersla er lögð á að auka orðaforða og að vinna markvisst með talað mál. Áhersla er lögð á að nemendur geti notað tungumálakunnáttu sína við margvíslegar aðstæður daglegs lífs og að þeir geti aflað sér upplýsinga á sjálfstæðan hátt í gegnum helstu gagnaveitur.

Námsmat:

Áfanginn er símatsáfangi. Lokaeinkunn færst með því að nota fjölbreytt námsmat sem endurspeglar markmið áfangans í öllum færniþáttum í samræmi við evrópsku tungumálamöppuna. Lokaeinkunn byggir á mati á virkni og verkefnaskilum þar sem færniþættirnir fjórir lestur, hlustun, tal og ritun eru metnir jöfnum höndum.

STJÓ2LJ05 - Stjórnmálafræði (í boði fyrir alla nema alþjóðabraut)

Stjórnmálafræði (í boði fyrir alla nema alþjóðabraut)

Lýsing áfangans:

Áfanginn er inngangur að stjórnmálafræði sem fræðigrein en einkum verða þrjú meginhugtök notuð sem útgangspunktar. Lýðræði, jafnrétti og mannréttindi. Farið er ítarlega í hugmyndir og kenningar um lýðræði. Lýðræði á Íslandi og íslenska stjórnkerfið tekið sérstaklega fyrir. Jafnréttishugtakið skoðað frá mörgum sjónarhornum, t.d. út frá hugtökum á borð við kyn, kynhneigð, kynþáttur o.fl. Unnið með mannréttindahugtakið í tenglsum við jafnrétti. Kennsluaðferðir eru í meginatriðum þrenns konar. Í fyrsta lagi eru fyrirlestrar kennara þar sem námsefnið er reifað og hugtök útskýrð. Þá eru umræður og loks verkefnavinna nemenda; úr námsefninu sjálfu eða öðru sem því tengist. Nemendur kynna sér sjálfir ýmislegt efni sem tiltækt er á netinu og vinna verkefni, jafnt einstaklings- sem hópaverkefni. Gert er ráð fyrir að nemendur sæki kennslustundir og taki virkan þátt í umræðum og verkefnavinnu.

Námsmat:

Símat sem byggir m.a. á verkefnum

STÓJ2HK05 - Stjórnun (í boði fyrir alla nema viðskiptabraut/viðskiptalínu)

Stjórnun (í boði fyrir alla nema viðskiptabraut/viðskiptalínu)

Lýsing áfangans:

Kynnt eru grunnhugtök og meginviðfangsefni stjórnunar. Áhersla er lögð á að auka skilning nemenda á mikilvægi stjórnunar, fyrir fyrirtæki og samfélagið í heild. Nemendur fá innsýn í helstu verkefni og hlutverk stjórnenda. Fjallað er um þróun í stjórnunarkenningum og hvernig breytingar í þjóðfélaginu hafa leitt til þess að sífellt meiri áhersla hefur verið lögð á stjórnun sem fræðigrein. Nemendum er kynnt mikilvægi stefnumótunar og markmiðssetningar ásamt því að greina umhverfi stjórnunar. Viðfangsefni áfangans miðar meðal annars að því að undirbúa nemendur fyrir frekara nám í stjórnun, ásamt þátttöku í félags- og atvinnulífi. Kennsla fer fram með fyrirlestrum, umræðutímum og verkefnavinnu nemenda. Áhersla er lögð á raunhæf verkefni og hópavinnu og að nemendur sýni sjálfstæði í vinnubrögðum.

Námsmat:

Í lok áfangans er skriflegt próf sem gildir á móti verkefnum, skyndiprófi og ástundun nemandans á önninni.

STÆR3BD05 - Stærðfræði (Í boði fyrir viðskiptabraut)

Stærðfræði (Í boði fyrir viðskiptabraut)

Lýsing áfangans:

Efni áfangans er margþætt. Breiðbogaföll, runur, raðir og þrepasannanir, tvinntölureikningur, lausnir annars stigs línulegra diffurjafna með rauntölustuðlum, fylkjareikningur, aðferð Eulers og Taylor margliður. Hvern þátt má túlka sem kynningu þannig að nemendur „hafi séð” efnið þegar á næsta þrep kemur. Kennslan fer jöfnum höndum fram með fyrirlestrum kennara þar sem nýtt efni er kynnt og útskýrt og með vinnu nemenda. Gerðar eru kröfur um að nemendur vinni verkefni og standi skil á þeim annað hvort í kennslustund eða með því að skila verkefnum skriflega.

Námsmat:

Byggir á verkefnum sem nemendur vinna í kennslutíma og heima, skyndiprófum og virkni í tímum. Í lok annar er skriflegt lokapróf.

STÆR3LD05 - Líkinda- og fallafræði fyrir félagsfræðabrautir (í boði fyrir alþjóðabraut og nýsköpunar- og listabraut)

Líkinda- og fallafræði fyrir félagsfræðabrautir (í boði fyrir alþjóðabraut og nýsköpunar- og listabraut)

Lýsing áfangans:

Efni áfangans er tvískipt, líkindafræði og fallafræði en auk þess er í byrjun upprifjun á mengjum. Farið er í undirstöðuatriði líkindareiknings, þar sem fjöldi atburða er endanlegur og frumatriði í talningarfræði, þar sem unnið er með umraðanir og samantektir. Unnið verður með fallahugtakið og farið yfir nokkur helstu föll auk þess sem samsetning falla er kynnt. Diffrunarreglurnar eru æfðar og fundin staðbundin útgildi og beygjuskil ásamt orðadæmum. Kennslan fer jöfnum höndum fram með fyrirlestrum kennara, umræðum, einstaklings- og hópavinnu nemenda. Gerðar eru kröfur um að nemendur vinni verkefni heima og standi skil á þeim annað hvort í kennslustund eða með því að skila verkefnum skriflega.

Námsmat:

Vinna nemenda á önninni, skyndipróf og lokapróf.

STÆR3RF05 - Stærðfræði; rúmfræði (Í boði fyrir náttúrufræðibraut)

Stærðfræði; rúmfræði (Í boði fyrir náttúrufræðibraut)

Lýsing áfangans:

Efni áfangans er rúmfræði í víðum skilningi sem skiptist í útdrátt úr sögu stærðfræðinnar, þrívíða hnitarúmfræði, kúluhornafræði og endanlega rúmfræði. Verulegan hluta efnisins kynna nemendur sér sjálfir en þar sem um fjölmargar setningar er að ræða og sannanir á þeim þá eru sannanirnar oft skýrðar nánar í fyrirlestrum.
Fyrirlestrar (þó í litlum mæli), dæmatímar, hópvinna, nemendur kynna sér efnið sjálfir.

Námsmat:

Byggir á verkefnum sem nemendur vinna í kennslutímum og heima, skyndiprófum og virkni í tímum. Í lok annar er munnlegt próf (ekkert skriflegt lokapróf).

TÖLV2FV05 - Forritun I (í boði fyrir alla nema náttúrufræðibraut)

Forritun I (í boði fyrir alla nema náttúrufræðibraut)

Lýsing áfangans:

Fyrri hluti (ca 3 vikur):
Farið er yfir sögu tölvutækninnar þ.á.m. forritunarmála og nemendur læra að breyta tölum milli talnakerfa (aðaláhersla á tvíundarkerfið). Nemendur lesa sér til um byggingu tölvunnar, helstu vélarhluta og samband hennar við umheiminn. Farið verður yfir efni um minni, gögn og mismunandi tegundir hugbúnaðar. Nemendur fá kynningu á því hvað algrím, flækjustig og reiknanleiki eru þegar kemur að tölvum.
Seinni hluti (ca 13 vikur):
Nemendur fá undirstöðuþjálfun í forritun í hlutbundna forritunarmálinu Java. Nemendur læra að skrifa hefðbundin forrit sem keyra í texta- og gluggaham. Forritin verða oft með stærðfræðitengdar lausnir. Innlögn kennara verður á formi lesefnis, fyrirlestra, upptaka, verkefna og skilaverkefna. Áfanginn er mjög góður undirbúningur fyrir alla þá forritun og rökhugsun sem er mikilvægur hluti af mörgum tæknigreinum háskólanna s.s. verkfræði, stærðfræði, tölvunarfræði og fleiri tengdum greinum. Í áfanganum er farið í kynningu í háskóla þar sem nemendur fá kynningu á námi í tölvunar-, verk- og tæknifræði.

Námsmat:

Lokapróf 55%
Símat á önninni og verkefnaskil 45%

TÖLV2MM05 - Margmiðlun (í boði fyrir allar brautir)

Margmiðlun ( í boði fyrir allar brautir)

Lýsing áfangans:

Áfanginn kynnir fyrir nemendum sögu sjónvarps, þróun, helstu strauma og stefnur, áhrifavalda, dagskrárgerð ásamt því að læra grunnatriði í myndbandagerð; undirbúningur, myndataka og klipping auk eftirvinnslu.
Í áfanganum verða verkefni unnin sem krefjast undirbúnings, s.s. handritsgerð, story-boarding, upptökur, leikstjórn, klipping og eftirvinnsla með Adobe Premiere. Verkefni á borð við kynningarmyndbönd, kennslumyndbönd, auglýsingar, stutta leikna þætti auk frjálsra verkefna.
Áfanginn er góður undirbúningur fyrir þá sem hafa áhuga á frekara námi í gerð myndefnis fyrir hina ýmsu miðla.

Námsmat:

Áfanginn er símatsáfangi þar sem nemendur vinna að fjölbreyttum verkefnum yfir önnina. Ekkert lokapróf er í áfanganum. Verkefnaskil 75%. Símat á önninni 25%.

TÖLV3FG05 - Forritun II (Í boði fyrir náttúrufræðibraut)

Forritun II (Í boði fyrir náttúrufræðibraut)

Lýsing áfangans:

Notast verður við forritunarmálin Java og C# þar sem nemendur takast á við flóknari forrit. Nemendur greina, hanna, og forrita forrit með hlutbundnum aðferðum. Vinnsluklasar og -föll eru notuð í uppbyggingu forrita. Farið verður dýpra í forrit þar sem lausnirnar krefjast texta- og fylkjavinnslu. Áhersla er lögð á vel skipulögð og vönduð vinnubrögð við mótun og framsetningu forrita.
Áfanginn er mjög góður undirbúningur fyrir fyrir alla þá forritun og rökhugsun sem er mikilvægur hluti af mörgum tæknigreinum háskólanna s.s. verkfræði, stærðfræði, tölvunarfræði og fleiri tengdum greinum.

Námsmat:

Verkefnaskil 75%
Símat á önninni 25%

UMHV2SL05 - Umhverfisfræði (í boði fyrir alla )

Umhverfisfræði (í boði fyrir alla )

Lýsing áfangans:

Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna sem sett voru fram í þágu mannkyns, Jarðarinnar og hagsældar eru þungamiðja áfangans. Sérstaklega verður litið til þeirra markmiða sem tengjast sjálfbærni og loftslagsbreytingum. Hvernig getum við stuðlað að betri heimi og hvernig getum við haft áhrif á samfélagið með því að vinna að þessum markmiðum.
Fjallað verður um náttúruauðlindir og nýtingu þeirra, sjálfbæra þróun og hvernig það hugtak snertir líf allra Jarðarbúa og helstu alþjóðasamþykktir á svið umhverfismála. Í því samhengi er samspil hagkerfa og vistkerfa Jarðarinnar til að þróa sjálfbær og skilvirk efnahagskerfi tekin til athugunar. Skoðuð verða í því skyni mismunandi fyrirtæki með hliðsjón af viðhorfum þeirra og framlagi til umhverfismála. Fjallað verður m.a. um samfélagsábyrgð, grænt bókhald, samgöngur, ferðamannaiðnað, neyslu og leiðir til sjálfbærni.
Nemendur læra verkferla umhverfisstjórnunar sem verkefnið Skólar á grænni grein byggir á. Þeir beita sjálfir áhrifum sínum á aðgerðamiðaðan hátt í átt að aukinni sjálfbærni innan skólans og nærsamfélagsins með því að vinna að markmiðum Grænfánaverkefnisins jafnt og þétt yfir önnina.

Námsmat:

Símat, verkefni, hópvinna og vettvangsvinna

ÞJÓÐ2HK05 - Þjóðhagfræði I (í boði fyrir alla nema viðskiptabraut/hagfræðilínu)

Þjóðhagfræði I (í boði fyrir alla nema viðskiptabraut/hagfræðilínu)

Lýsing áfangans:

Áfanginn miðar að því að auka skilning nemandans á helstu kenningum hagfræðinnar og starfsemi þjóðarbúsins. Samband sparnaðar og fjárfestinga verður skoðað, hagvaxtarfræði kynnt og helstu kenningar er varða þróun hagkerfa. Þá verður reynt að útskýra orsök og afleiðingar efnahagshruna á hagkerfi almennt en sérstaklega verður fjármálkreppan 2008 skoðuð.
Áhersla er lögð á fræðilegt inntak og hagnýtt gildi námsefnisins með því að tengja sem mest við þau efnahagsmál sem eru efst á baugi á Íslandi sem og erlendis. Áhersla er lögð á almennar þjóðhagsstærðir og að nemendur öðlist þá hæfni að leita sér upplýsinga um hagfræðilega tengd málefni. Kennslan er byggð á fyrirlestrum, verkefnavinnu og umræðutímum. Lesefni er að mestu á ensku og er lögð áhersla á að nemandinn geti skilið og tileinkað sér hugtök og efnisatriði á ensku sem og íslensku.

Námsmat:

Áfanginn er símatsáfangi.

ÞÝSK2ÞD05 - Þýska IV - Framhaldsáfangi (áfangi 4) - (í boði fyrir alla nema alþjóðabraut)

Þýska IV - Framhaldsáfangi (áfangi 4) - (í boði fyrir alla nema alþjóðabraut)

Lýsing áfangans:

Byggt er markvisst á þeirri kunnáttu sem nemendur hafa þegar tileinkað sér. Haldið er áfram að þjálfa nemendur jöfnum höndum í öllum færniþáttum tungumálsins í samræmi við evrópska tungumálarammann. Áhersla er lögð á að auka orðaforða og að vinna markvisst með talað mál. Áhersla er lögð á að nemendur geti notað tungumálakunnáttu sína við margvíslegar aðstæður daglegs lífs og að þeir geti aflað sér upplýsinga á sjálfstæðan hátt í gegnum helstu gagnaveitur.

Námsmat:

Áfanginn er símatsáfangi. Lokaeinkunn færst með því að nota fjölbreytt námsmat sem endurspeglar markmið áfangans í öllum færniþáttum í samræmi við evrópsku tungumálamöppuna. Lokaeinkunn byggir á mati á virkni og verkefnaskilum þar sem færniþættirnir fjórir lestur, hlustun, tal og ritun eru metnir jöfnum höndum.