Áætlun VÍ gegn einelti, ofbeldi, kynferðislegri áreitni og kynbundinni áreitni

Stefna skólans:

Ofbeldi, einelti, kynbundin áreitni, kynferðisleg áreitni og kynbundið ofbeldi er ekki liðið við Verzlunarskóla Íslands. Mikilvægt er að einstaklingar upplýsi fulltrúa úr viðbragsteymi skólans um hverskonar áreitni, ofbeldi eða einelti þeir verða fyrir. Í viðbragðsteymi skólans eru stjórnendur skólans, námsráðgjafar, skólasálfræðingur, umsjónarkennari nemandans og trúnaðarmenn (eftir því sem við á). Skal þá tryggt að allt fari fram í trúnaði. Allar tilkynningar eru teknar alvarlega og viðeigandi viðbragðsáætlun hrint í framkvæmd.

Stefna skólans byggir á reglugerð nr. 1009/2015 um aðgerðir gegn einelti, kynferðislegri áreitni, kynbundinni áreitni og ofbeldi.

 Markmið áætlunar:

 • að til sé skilvirkt ferli sem fylgt er þegar upp koma ábendingar um hugsanlegt eða staðfest tilvik um ofbeldi, einelti, kynbundið áreiti, kynferðislega áreitni eða kynbundið ofbeldi 
 • að ferli slíkra mála sé öllum þeim sem að skólasamfélaginu koma ljóst og upplýsingar um það séu aðgengilegar 
 • að vera forvörn
 • að stuðla að jákvæðum samskiptum  

Skilgreining á hugtökum:

 

 • Einelti: Síendurtekin hegðun sem almennt er til þess fallin að valda vanlíðan hjá þeim sem fyrir henni verður, svo sem að gera lítið úr, móðga, særa eða ógna viðkomandi eða að valda honum ótta. Skoðanaágreiningur eða ágreiningur vegna ólíkra hagsmuna fellur ekki hér undir.
 • Kynbundin áreitni: Hegðun sem tengist kyni þess sem fyrir henni verður, er í óþökk viðkomandi og hefur þann tilgang eða þau áhrif að misbjóða virðingu viðkomandi og skapa aðstæður sem eru ógnandi, fjandsamlegar, niðurlægjandi, auðmýkjandi eða móðgandi fyrir viðkomandi.
 • Kynferðisleg áreitni: Hvers kyns kynferðisleg hegðun sem er í óþökk þess sem fyrir henni verður og hefur þann tilgang eða þau áhrif að misbjóða virðingu viðkomandi, einkum þegar hegðunin leiðir til ógnandi, fjandsamlegra, niðurlægjandi, auðmýkjandi eða móðg· andi aðstæðna. Hegðunin getur verið orðbundin, táknræn og/eða líkamleg.
 • Ofbeldi: Hvers kyns hegðun sem leiðir til, eða gæti leitt til, líkamlegs eða sálræns skaða eða þjáninga þess sem fyrir henni verður, einnig hótun um slíkt, þvingun eða handa· hófs· kennda sviptingu frelsis.

 

 

Viðbragðsáætlun:

Ef grunur er um að eitthvað af ofangreindu eigi sér stað skal þolandi eða sá sem fær vitneskju um málið hafa samband við umsjónarkennara, námsráðgjafa eða stjórnendur skólans. Viðbragðsteymi kannar allar ábendingar til hlítar.
Hægt er að koma ábendingum á framfæri með því að hitta ofangreinda aðila á skólatíma, hafa samband símleiðis eða senda tölvupóst. Einnig er hægt að koma upplýsingum á framfæri með því að fara inn á svæði á heimasíðu skólans, Tilkynning um einelti, ofbeldi, kynferðislega áreitni eða kynbundið ofbeldi. Unnið er með ábendingar í trúnaði sé þess óskað.
Upplýsinga er aflað með viðtölum við aðila málsins, þolendur, gerendur og forráðamenn nemenda undir 18 ára aldri. Komi upp ábendingar á meðal starfsfólks skólans, komi stjórnendur, trúnaðarmenn eða aðrir upplýsingum til viðeigandi aðila. Afla þarf upplýsinga og skrá niður. Viðbragðsteymi greinir úrræði og vinnur að lausn samkvæmt eftirfarandi:

 

 • Upplýsinga aflað
 • Samband haft við viðeigandi aðila og forráðamenn ef aðilar eru yngri en 18 ára
 • Unnið að lausn – viðtöl við viðeigandi aðila
 • Viðbragðsteymi vinnur saman að viðtölum
 • Upplýsinga aflað frá kennurum ef einelti, kynbundið áreiti, kynbundið ofbeldi eða annarskonar ofbeldi á sér stað í bekk
 • Stuðningur og vinna með viðkomandi aðila
 • Ef málið leysist ekki er utanaðkomandi sérfræðiaðstoð fengin

Forvarnir:

Áhersla á jákvæð samskipti í skólasamfélaginu og skýr stefna um að ofbeldi, einelti, kynferðisleg áreitni og kynbundin átreitni sé ekki liðið er lykilþáttur í forvörnum. Það er því mikilvægt að efla vitund allra í skólasamfélaginu um jákvæð samskipti og að þau séu einkennandi í öllu starfi skólans. Að skólinn sé eftirsóttur vinnustaður fyrir alla nemendur og starfsfólk og að hlýlegt og hvetjandi andrúmsloft sé til staðar þar sem gagnkvæm virðing sé ríkjandi. Í Verzlunarskóla Íslands er lögð áhersla á að: 

 • að miðla þekkingu og efla meðvitund um ofbeldi, einelti, kynferðisleg áreitni og kynbundin átreitni t.d. með fyrirlestrum og beintengingu við námsefni.  
 • að starfsfólk sé vakandi og meðvitað um óæskilega hegðun og  neikvæð samskipti og bregðist við á viðeigandi hátt.  
 • stefna skólans  gegn ofbeldi, einelti, kynferðislegri áreitni og kynbundnu átreitni að sé kynnt sem víðast og sérstaklega kynnt öllum nemendum og starfsfólki skólans.  
 • samskipti í skólasamfélaginu byggi á jákvæðni og virðingu.  
 • efla vitund nemenda um mikilvægi jákvæðra samskipta, t.d. með að umsjónarkennarar stofni til umræðu um jákvæð samskipti í sínum bekkjum.  

Eftirfylgni:

Áætluninni skal fylgt eftir með kynningu fyrir starfsfólki á fundi í upphafi hvers skólaárs. Þar er starfsfólk minnt á að ofbeldi, einelti, kynbundin áreitni, kynferðisleg áreitni og kynbundið ofbeldi er ekki liðið í Verzlunarskóla Íslands. Í upphafi hvers skólaárs eru nemendur skólans minntir á hvar áætlunina er að finna á vef skólans. Nýnemar fá ýtarlegri kynningu á áætluninni í kennslustund. 


Síðast uppfært 12. september 2019