Jafnréttisáætlun VÍ

Jafnréttisáætlun Verzlunarskóla íslands miðar meðal annars að því að auka almenna starfsánægju og bæta starfsanda. Jafnréttisáætlunin er unnin í samræmi við lög nr. 10/2008 um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla. Í Aðalnámskrá frá 2011 er jafnframt lögð áhersla á að starfshættir skólanna skuli mótast af umburðarlyndi og jafnrétti, lýðræðislegu samstarfi og ábyrgð. 

Tilgangur jafnfréttisáætlunar er að tryggja fyllsta jafnrétti milli kvenna og karla á vinnustaðnum með það að markmiði að nýta hæfni, krafta og kunnáttu starfsmanna til fulls án þess að kynbundin mismunun eigi sér stað. Einnig skal tryggt að kynferðisleg áreitni sé ekki liðin á vinnustaðnum. Í jafnréttisáætlun þessari skal tryggt að starfsmönnum sé ekki mismunað vegna kyns, trúarbragða, skoðana, þjóðernisuppruna, kynþáttar, kynhneigðar, litarháttar, efnahags, ætternis, fötlunar, aldurs og stöðu að öðru leyti.

Launajafnrétti

Markmið  Aðgerð Ábyrgð  Tímarammi 
Gæta þess að konur og karlar fái sömu laun og njóti sömu kjara fyrir sömu og jafnverðmæt störf.   Árleg greining á launum og fríðindum starfsmanna ásamt tölfræðilegri samantekt. Leiðrétta laun ef óútskýranlegur mismunur kemur fram.  Skólastjórn og fjármálastjóri.   Athugað árlega.

Laus störf, starfsþjálfun, endurmenntun og símenntun 

Markmið  Aðgerð  Ábyrgð  Tímarammi 
Bæði kyn skulu hafa jafna möguleika á starfi við skólann.   Við ráðningu skal litið fyrst til hæfni umsækjanda en leitast við að viðhalda jöfnum kynjahlutföllum í skólanum.  Skólastjórn og deildarstjórar.  Athugað árlega.
Gæta skal þess að yfirvinna standi báðum kynjum til boða og óháð aldri.  Þegar kemur að skiptingu tíma innan deildar skal gæta jafnræðis. Skólastjórn og deildarstjórar.  Athugað árlega.
Endur- og símenntun skal vera opin báðum kynjum og óháð aldri.   Við úrvinnslu umsókna skal fyrst og fremst líta til þess hvað nýtist stofnuninni sem best. Skólastjórn og skólanefnd.  Athugað árlega.
 Leitast skal við að jafna kynjahlutföll í þeim deildum þar sem hallar á annað kynið.   Litið skal til kynjahlutfalla í deildum og starfshópum þegar ráðið er til starfa.  Skólastjórn og deildarstjórar.  Athugað árlega.
Samræming fjölskyldu- og atvinnulífs 

Starfsfólki af báðum kynjum skal gert kleift að sinna tímabundinni fjölskylduábyrgð sem skapast af veikindum barna, maka eða foreldra. Ekki skal líta á það sem mismunun að tekið er tillit til kvenna vegna þungunar og barnsburðar.

Markmið Aðgerð  Ábyrgð  Tímarammi 
 Starfsfólki Verzlunarskólans skal gert kleift að samræma fjölskyldulíf og vinnu, meðal annars með sveigjanlegum viðverutíma í skólanum  Skipulag stundatöflu skólans hefur að hluta gert þennan sveigjanleika mögulegan og mikilvægt er að svo verði áfram.  Skólastjórnendur í samráði við viðkomandi starfsmann.  Athugað í upphafi hverrar annar. 
 Tími til undirbúningsvinnu sé sveigjanlegur.   Að ábyrgð á undirbúningsvinnu sé hjá kennurum, óháð stund og stað  Kennarar.  Endurskoðað árlega.
 Að karlar og konur þekki og nýti sér réttinn til fæðingarorlofs, - styrkja og leyfa vegna veikinda barna.  Upplýsingar um réttindi starfsfólks séu aðgengilegar og skýrar.  Skólastjórn og trúnaðarmenn.  Athugað í upphafi skólaárs og kynnt nýjum starfsmönnum. 

Kynbundin og kynferðisleg áreitni – hatursorðræða og/eða móðgandi ummæli
Allir starfsmenn eiga rétt á að komið sé fram við þá af virðingu og að þeir sæti ekki kynferðislegri og/eða kynbundinni áreitni, né verði fyrir hatursorðræðu (móðgandi ummælum) vegna kyns, trúarbragða, skoðana, þjóðernisuppruna, kynþáttar, kynhneigðar, litarháttar, efnahags, ætternis, fötlunar, aldurs og stöðu að öðru leyti.  

  • Kynferðisleg áreitni er kynferðisleg hegðun sem er ósanngjörn og/eða móðgandi og í óþökk þess sem fyrir henni verður. Kynferðisleg áreitni getur verði líkamleg, orðbundin eða táknræn.  
  • Kynbundin áreitni er hvers kyns ósanngjörn og/eða móðgandi hegðun, sem tengist kyni þess sem fyrir henni verður, er í óþökk og hefur áhrif á sjálfsvirðingu þess sem fyrir henni verður.  
  • Haturorðræða og/eða móðgangi ummæli /hegðun sem tengist litarhætti, kynhneigð, þjóðernisuppruna, fötlun o.fl., grefur undan sjálfsvirðingu þess sem fyrir henni verður og hefur oft það að markmiði að styrkja neikvæðar staðalmyndir um viðkomandi minnihlutahóp. 

Telji starfsfólk sig verða fyrir ofangreindri áreitni og/eða hatursorðræðu má t.d. leita til trúnaðarmanna eða jafnréttisfulltrúa.

 Markmið Aðgerð Ábyrgð  Tímarammi 
 Kynferðisleg áreitni og hatursorðræða er ekki liðin í skólanum. Því eru fyrirbyggjandi aðgerðir og fyrirfram ákveðin viðbrögð nauðsynleg.   Fræðsla um einelti og kynferðislega áreitni fyrir starfsfólk ásamt því að koma á vinnureglum um hvernig skuli bregðast við ef slíkt kemur upp.   Námsráðgjafar/jafnréttisfulltrúar.   Kynning í september ár hvert ásamt því að vinnureglur skulu vera til í lok árs. 

Jafnréttisfræðsla nemenda 
Nemendur skulu fá fræðslu um jafnrétti í víðum skilningi. Í þeirri fræðslu skal leggja áherslu á styrkleika beggja kynja, skyldur beggja og réttindi. Á hverju skólaári fá þeir sem eru í forsvari fyrir nemendafélagið og gefa út efni til opinberrar birtingar leiðsögn um jafnrétti og mikilvægi þess að jafnréttis sé gætt í hvívetna. Einnig skal halda málþing/fyrirlestur/þemadag/ á hverju skólaári þar sem jafnrétti er til umfjöllunar. Jafnréttisnefnd, fulltúrar nemenda og skólastjóri bera ábyrgð að á koma því til leiðar. Jafnrétti til félagsmála 
Mikilvægt er að nemendur af báðum kynjum komi fram fyrir hönd skólans. Félagslífsfulltrúar aðstoða stjórn nemendafélagsins við að ná því markmiði. Forsvarsmenn nemenda skulu taka saman tillögur til að halda hlut kynja jöfnum í nefndum og ráðum. 
Telji nemandi að jafnrétti sé brotið í Verzlunarskólanum skal hann leita til námsráðgjafa eða félagslífsfulltrúa sem í sameiningu finna hverju máli farveg. 
Eftirfylgni. 
Jafnréttisáætlun Verzlunarskóla Íslands á að vera í sífelldri þróun eins og önnur stefnumótun. Jafnréttisáætlunina ber að endurskoða samhliða starfsmannastefnu á 3 ára fresti.