Jafnréttisáætlun VÍ

Jafnréttisáætlun Verzlunarskóla Íslands miðar meðal annars að því að auka almenna starfsánægju og bæta starfsanda. Jafnréttisáætlunin er unnin í samræmi við lög nr. 10/2008 um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla. Í Aðalnámskrá frá 2011 er jafnframt lögð áhersla á að starfshættir skólanna skuli mótast af umburðarlyndi og jafnrétti, lýðræðislegu samstarfi og ábyrgð. 

Tilgangur jafnfréttisáætlunar er að tryggja fyllsta jafnrétti allra á vinnustaðnum með það að markmiði að nýta hæfni, krafta og kunnáttu starfsmanna til fulls án þess að kynbundin mismunun eigi sér stað. Einnig skal tryggt að kynferðisleg áreitni sé ekki liðin á vinnustaðnum. Í jafnréttisáætlun þessari skal tryggt að starfsmönnum sé ekki mismunað vegna kyns, trúarbragða, skoðana, þjóðernisuppruna, kynþáttar, kynhneigðar, litarháttar, efnahags, ætternis, fötlunar, aldurs og stöðu að öðru leyti.

Launajafnrétti

Markmið  Aðgerð Ábyrgð  Tímarammi 

Gæta þess að allt starfsfólk fái sömu laun og njóti sömu kjara fyrir sambærileg og jafnverðmæt störf.

Stjórnendur rýna í launakerfið árlega. Þar er farið yfir árangur jafnlaugakerfis og teknar ákvarðanir um umbætur þar sem tækifæri eru. 

 Skólastjórn og skrifstofustjóri.  Athugað árlega.

Laus störf, starfsþjálfun, endurmenntun og símenntun 

Markmið  Aðgerð  Ábyrgð  Tímarammi 
Allir skulu hafa jafna möguleika á starfi við skólann. 

Við ráðningu skal litið fyrst til hæfni umsækjanda en leitast við að viðhalda jöfnum kynjahlutföllum í skólanum og innan deilda

 Skólastjórn og deildarstjórar.  Athugað árlega.

Gæta skal þess að yfirvinna standi öllum jafnt til boða og óháð kyni og aldri.

Þegar kemur að skiptingu tíma innan deildar skal gæta jafnræðis.

Skólastjórn og fagstjórar.

 Athugað árlega.

Endur- og símenntun skal vera opin öllum óháð kyni og aldri. 

Við úrvinnslu umsókna skal fyrst og fremst líta til þess hvað nýtist stofnuninni sem best

Kyngreind samantekt með upplýsingum um þátttöku í endurmenntun.

Skólastjórn og skólanefnd.  Athugað árlega.
 Leitast skal við að jafna kynjahlutföll í þeim deildum þar sem hallar á annað kynið.  

Litið skal til kynjahlutfalla í deildum og starfshópum þegar ráðið er til starfa.

 Skólastjórn og deildastjórar  Athugað árlega.
 Að námstilboð skólans mismuni ekki eftir kyni.  Fylgjast með kynjahlutfalli á námskeiðum á vegum skólans og hvetja starfsmenn af því kyni sem á hallar að sækja sér starfsþjálfun og endurmenntun.  Skólastjórn Jafnréttisfulltrúi með stuðningi viðbragðsteymis. 

Auglýsingar og upplýsingagjöf
Leitast skal við að starfslýsing í atvinnuauglýsingu höfði til allra og mismuni ekki á grundvelli kynferðis eða annarra þátta. Þegar birtar eru tölfræðilegar upplýsingar á vegum skólans skulu þær jafnan kyngreindar, eftir því sem við á.

Markmið Ábyrgð Aðgerð Eftirfylgni/tími 
 Starfsauglýsingar innan skólans skulu ekki mismuna eftir kyni. Jafnframt skal hvetja umsækjendur af því kyni sem hallar á, að sækja um. Skólastjóri

Starfsmanna- og þróunarstjóri
Jafnréttisfulltrúi

Kanna auglýsingatöflur skólans og auglýsingar sem sendar eru út. Sjá til þess að starfsauglýsingar séu yfirlesnar. Ræða auglýsingar sem brjóta í bága við jafnréttislög. Í hvert skipti sem starfs­auglýsing er samin

Starfsþjálfun og endurmenntun
Allir skulu njóta sömu möguleika til endurmenntunar, starfsþjálfunar og starfsþróunar. Endurmenntunarstefna skólans skal endurspegla slík markmið og aflað skal skipulega upplýsinga um endurmenntun starfsfólks. Leitast skal við að höfða til beggja kynja og mismuna ekki kynjunum hvað varðar þá starfsþjálfun, endurmenntun og starfsþróun sem í boði er á hverjum tíma.

Samræming fjölskyldu- og atvinnulífs
Starfsfólki, óháð kyni, skal gert kleift að sinna tímabundinni fjölskylduábyrgð sem skapast af veikindum barna, maka eða foreldra. Ekki skal líta á það sem mismunun að tekið er tillit til kvenna vegna þungunar og barnsburðar. 

Markmið Aðgerð  Ábyrgð  Tímarammi 
Starfsfólki Verzlunarskólans skal gert kleift að samræma fjölskyldulíf og vinnu, meðal annars með sveigjanlegum viðverutíma í skólanum  Skipulag stundatöflu skólans hefur að hluta gert þennan sveigjanlega mögulegan og mikilvægt er að svo verði áfram.
 
 Tími til undirbúningsvinnu sé sveigjanlegur.   Að ábyrgð á undirbúningsvinnu sé hjá kennurum, óháð stund og stað  Kennarar.  Endurskoðað árlega.
 Að starfsfólk þekki og nýti sér réttinn til fæðingarorlofs, -styrkja og leyfa vegna veikinda barna  Upplýsingar um réttindi starfsfólks séu aðgengilegar og skýrar.  Skólastjórn og trúnaðarmenn.  Athugað í upphafi skólaárs og kynnt nýjum starfsmönnum. 

Kynbundin og kynferðisleg áreitni – hatursorðræða og/eða móðgandi ummæli
Allir starfsmenn eiga rétt á að komið sé fram við þá af virðingu og að þeir sæti hvorki kynferðislegri og/eða kynbundinni áreitni, né verði fyrir hatursorðræðu (móðgandi ummælum) vegna kyns, trúarbragða, skoðana, þjóðernisuppruna, kynþáttar, kynhneigðar, litarháttar, efnahags, ætternis, fötlunar, aldurs og stöðu að öðru leyti.

  • Kynferðisleg áreitni er kynferðisleg hegðun sem er ósanngjörn og/eða móðgandi og í óþökk þess sem fyrir henni verður. Kynferðisleg áreitni getur verði líkamleg, orðbundin eða táknræn.
  • Kynbundin áreitni er hvers kyns ósanngjörn og/eða móðgandi hegðun, sem tengist kyni þess sem fyrir henni verður, er í óþökk og hefur áhrif á sjálfsvirðingu þess sem fyrir henni verður.  
  • Haturorðræða og/eða móðgandi ummæli /hegðun sem tengist litarhætti, kynhneigð, þjóðernisuppruna, fötlun o.fl., grefur undan sjálfsvirðingu þess sem fyrir henni verður og hefur oft það að markmiði að styrkja neikvæðar staðalmyndir um viðkomandi minnihlutahóp.

    Telji starfsfólk sig verða fyrir ofangreindri áreitni og/eða hatursorðræðu má t.d. leita til trúnaðarmanna eða jafnréttisfulltrúa. 

 Markmið Aðgerð Ábyrgð  Tímarammi 
 Kynferðisleg áreitni og hatursorðræða er ekki liðin í skólanum. Því eru fyrirbyggjandi aðgerðir og fyrirfram ákveðin viðbrögð nauðsynleg.   Fræðsla um einelti og kynferðislega áreitni fyrir starfsfólk ásamt því að koma á vinnureglum um hvernig skuli bregðast við ef slíkt kemur upp.   Skólastjórn/viðbragðsteymi.   Kynning í september ár hvert ásamt því að vinnureglur skulu vera til. 

Nemendur

Jafnréttisfræðsla nemenda
Nemendur skulu fá fræðslu um jafnrétti í víðum skilningi. Í þeirri fræðslu skal leggja áherslu á styrkleika beggja kynja, skyldur beggja og réttindi. Á hverju skólaári fá þeir sem eru í forsvari fyrir nemendafélagið og gefa út efni til opinberrar birtingar leiðsögn um jafnrétti og mikilvægi þess að jafnréttis sé gætt í hvívetna. Einnig skal halda málþing/fyrirlestur/þemadag/ á hverju skólaári þar sem jafnrétti er til umfjöllunar. Jafnréttisfulltrúi, skólaráð, lífsleiknikennari og skólastjóri bera ábyrgð að á koma því til leiðar.

Jafnrétti til félagsmála
Mikilvægt er að nemendur, óháð kyni, komi fram fyrir hönd skólans. Félagslífsfulltrúar aðstoða stjórn nemendafélagsins við að ná því markmiði. Forsvarsmenn nemenda skulu taka saman tillögur til að halda hlut kynja jöfnum í nefndum og ráðum.
Telji nemandi að jafnrétti sé brotið í Verzlunarskólanum skal hann leita til jafnréttisfulltrúa eða félagslífsfulltrúa sem í sameiningu finna hverju máli farveg.

Eftirfylgni
Jafnréttisáætlun Verzlunarskóla Íslands á að vera í sífelldri þróun eins og önnur stefnumótun. Jafnréttisáætlunina ber að endurskoða samhliða starfsmannastefnu á 3 ára fresti.

Uppfært 4. nóvember 2019

Jafnréttisfulltrúi VÍ er Halldóra Ósk Hallgrímsdóttir.