Valgreinar

2024-2025

Lýsing áfanga:

Nemendur læra að gera upp bókhald út frá ófullkomnum upplýsingum og um sameiningu fyrirtækja. Nemendur læra að setja upp sjóðstreymi og taka tillit til skattareglna í uppgjöri. Einnig læra þeir að meta gengi hlutabréfa. Kennslan byggist á innlögnum, umræðum, dæmatímum og verkefnavinnu. Lögð er áhersla á að nemendur séu sjálfstæðir í vinnubrögðum og geri sér grein fyrir eigin ábyrgð. Nemendur vinna mest sjálfstætt.

Námsmat:

Í lok áfangans er skriflegt próf sem gildir á móti ýmis konar vinnu, skyndiprófum, verkefnum og ástundun nemandans á önninni.

Lýsing áfangans:

Í áfanganum læra nemendur að færa flóknara bókhald bæði dagbókarfærslur og uppgjör. Einnig læra nemendur um skuldabréf og verðtryggingu skuldabréfa. Kynnt er hvernig nota má upplýsingakerfi á borð við Reglu til færslu bókhalds. Nemendur kynnast ótvíræðum kostum þess að færa bókhald með aðstoð tölvu. Helstu kerfi eru kynnt svo sem fjárhags-, viðskipta-, sölu-, birgða-, lánadrottna- og launakerfi ásamt því hvernig kerfin mynda eina heild. Kennsla byggist á innlögn kennara, umræðum, dæmatímum og verkefnavinnu. Lögð er áhersla á að nemendur séu sjálfstæðir í vinnubrögðum og geri sér grein fyrir eigin ábyrgð. Nemendur vinna mest sjálfstætt.

Námsmat:

Verkefni og vinna nemanda yfir önnina ásamt lokaprófi.

Lýsing áfanga:

Áfanginn er grunnáfangi í eðlisfræði, þar sem æfð er framsetning og lausn hagnýtra verkefna sem tengjast einfaldri hreyfingu hluta eftir línu, fallhreyfingu, lögmálum Newtons, vélrænni orku og raforku. Kennslan fer aðallega fram með samblandi af fyrirlestrum og dæmareikningi, auk verkefnavinnu. Verklegar æfingar eru einnig hluti kennslunnar þar sem nemendur vinna saman í hópum og skila verkbók.

Námsmat:

Byggir á lokaprófi, tímaprófum, verklegum æfingum, vinnusemi í kennslutímum, heimanámi og hópvinnu.

Lýsing á áfanga:

Inngangur að lífrænni efnafræði sem er undirstöðugrein fyrir læknisfræði, líftækni, lyfjafræði og fleiri greinar heilbrigðisvísinda, umhverfisfræði, verkfræði og efnafræði. Megináhersla áfangans er á byggingu og IUPAC nafngiftir helstu lífrænna efna og efnaflokka. Virkir hópar, einfaldar fjölliður (prótein, teflon, vinyl), rúmfræði sameinda og nokkrar helstu tegundir lífrænna efnahvarfa. Hefðbundin kennsla fer fram í kennslutímum, þar sem hvatt er til umræðu og fyrirspurna eftir því sem tilefni gefast til. Mikil áhersla er lögð á að vinna verkefni. Auk þessa eru verklegar æfingar í raungreinastofu. Nemendum er ætlað að tileinka sér og öðlast skilning á efni kennslutexta og viðbótarefni sem fram kemur í kennslustundum.

Námsmat:

Lokapróf, annarpróf, verklegar æfingar, heimadæmi.

Lýsing áfanga:

Námið miðar að því að nemendur auki færni sína í enskri tungu og bæti bæði vísindaorðaforða og almennan orðaforða svo og málskilning. Nemendur eru þjálfaðir í ritun með ýmsum verkefnum sem tengjast vísindum. Einnig eru nemendur þjálfaðir í töluðu máli, m.a. með umræðum. Mikil áhersla er lögð á ábyrgð og frumkvæði nemenda og þeir fá tækifæri til að velja sér viðfangsefni skv. áhuga. Dæmi um slík viðfangsefni gætu verið gróðurhúsaáhrif, geimrannsóknir, líftækni, gervigreind o.s.frv.

Námsmat:

Námsmat er í formi símats. Sem dæmi um verkefni má nefna umræður, áhugasviðsverkefni og kvikmyndaverkefni.

Lýsing áfanga:
Horft er á og unnið með kvikmyndir á ensku á fjölbreyttan hátt og er heimur kvikmyndanna skoðaður frá ýmsum sjónarhornum. Unnið er í lotum þar sem fengist er við ólík áhersluatriði. Hugtök sem tengjast menningu og listum ásamt viðfangsefnum kvikmyndanna eru kynnt og unnið með þau. Farið er í bíó og gestir koma í heimsókn. Nemendur vinna fjölbreytt og skapandi verkefni í tengslum við efnið og nemendur og kennari ákveða í sameiningu hvernig námsmati er háttað og á hvaða kvikmyndir er horft. Öll vinna áfangans fer fram á ensku og lögð er áhersla á að efla getu nemenda til að tjá sig með umræðum. Áfanginn er símatsáfangi. 

Námsmat:
Áfanginn er símatsáfangi. 

Lýsing áfanga:

Í þessum áfanga er fjallað um bækur og kvikmyndir J.K. Rowling um Harry Potter. Valin bók verður lesin og efni hennar rætt. Horft verður á eina kvikmynd og verkefni unnið úr henni. Auk þess verða persónur og atburðir fleiri bóka og kvikmynda tekin fyrir og bækurnar verða bornar saman við kvikmyndirnar og fleiri afleidd verk. Mikil áhersla verður á munnlega tjáningu, ritun og skapandi þátttöku nemenda. Nemendur vinna mikið í hópum og áfanginn er að miklu leyti leikjamiðaður. Öll vinna í námskeiðinu fer fram á ensku.

Námsmat:

Byggt á stuttum verkefnum, bæði formlegum og skapandi, ritgerðum og frjálsari stuttum textum. Unnið er lokaverkefni þar sem nemendur fjalla um efni að eigin vali og hafa mikið frelsi með efnistök og úrvinnslu. Ætlast er til að nemendur taki virkan þátt í tímum og umræðum.

Lýsing áfanga:

Í áfanganum læra nemendur um fjárfestingar og þær aðferðir sem beitt er til þess að meta hagkvæmni þeirra. Þá er farið í helstu tegundir verðbréfa, skuldabréfa og hlutabréfa og virðingu þeirra. Kennsluhættir eru í formi fyrirlestra, umræðutíma, dæmatíma og verkefnavinnu. Lögð er áhersla á að nemendur geti nýtt tölvutæknina við lausn verkefna og geti skilað verkefnum á tölvutæku formi. Markmið er að kennsluhættir stuðli að sjálfstæðum vinnubrögðum nemenda. Námsefni áfangans má gróflega skipta í þrennt. 1) Umfjöllun um fjárfestingar og útreikningar tengdir þeim. Nemendur læra að meta núvirði fjárfestinga miðað við gefnar forsendur og í framhaldinu ákvarða hvort fjárfesting sé arðbær eða ekki. 2) Umfjöllun um algengustu tegundir skuldabréfa og útreikningum tengdum þeim. Nemendur læra m.a. um mismunandi greiðsluflæði mismunandi skuldabréfa og hvernig samspil ávöxtunarkröfu og greiðsluflæðis hefur áhrif á markaðsvirði skuldabréfa. 3) Umfjöllun um hlutabréf og kennitölur. Nemendur læra að meta virði hlutafjár miðað við gefnar forsendur og mynda sér skoðun á rekstrar- og fjárhagslegri stöðu fyrirtækis.

Námsmat:

Í lok áfangans er skriflegt lokapróf sem gildir á móti ýmis konar vinnu, tímaprófum, verkefnum og ástundun nemandans á önninni.

Lýsing áfanga:  

Byggt er markvisst á þeirri kunnáttu sem nemendur hafa þegar tileinkað sér. Haldið er áfram að þjálfa nemendur jöfnum höndum í öllum færniþáttum tungumálsins í samræmi við evrópska tungumálarammann. Mikil áhersla er lögð á að auka orðaforða og að vinna markvisst með talað mál ásamt því að æfa hlustun og ritun. Áhersla er lögð á að nemendur geti notað tungumálakunnáttu sína við margvíslegar aðstæður daglegs lífs og að þeir geti aflað sér upplýsinga á sjálfstæðan hátt í gegnum helstu gagnaveitur. Auk þess öðlast nemendur skilning á þjóðlífi, tónlist og matarmenningu Frakka.  

Námsmat:  

Áfanginn er símatsáfangi. Lokaeinkunn fæst með því að nota fjölbreytt námsmat sem endurspeglar markmið áfangans í öllum færniþáttum í samræmi við evrópsku tungumálamöppuna. Lokaeinkunn byggir á mati á virkni og verkefnaskilum þar sem færniþættirnir fjórir lestur, hlustun, tal og ritun eru metnir jöfnum höndum.  

Lýsing áfanga:

Áfanginn felst í því að nemendur mynda hópa, þróa sína eigin vöru og stofna fyrirtæki og reka. Vinna nemenda felst í því að halda utan um allt sem viðkemur fyrirtækinu en þau hafa nokkuð frjálsar hendur um viðfangsefni fyrirtækisins. Við rekstur fyrirtækjanna nota nemendur þá þekkingu, leikni og hæfni sem þeir hafa hlotið í öðrum áföngum sínum svo sem bókfærslu, fjármálum og hagfræði. Áhersla er lögð á sjálfstæð vinnubrögð nemenda og ábyrgð þeirra á eigin námi. Nemendur taka þátt í keppni Ungra frumkvöðla, sem er keppni sem haldin er meðal framhaldsskólanna. Sigurvegarar keppninnar taka þátt í Evrópukeppni Ungra frumkvöðla erlendis. Versló hefur margoft unnið keppnina innanlands á síðustu árum og hefur sigrað Evrópukeppnina.

Námsmat:

Áfanginn er símatsáfangi þar sem unnið er að rekstri fyrirtækisins alla önnina.

Lýsing áfanga:

Námskeiðslýsing: Hvað eru peningar? Hvernig urðu þeir til? Hvernig gátu þeir orðið ósýnilegir og birst okkur aðeins sem tölur á skjá? Vorið 2008 kostaði jarðarför í Zimbabwe eina milljón Zimbabwe-dollara. Hvernig getur verðbólga orðið svona rosaleg? Hvers vegna verða regluleg hrun á mörkuðum? Getur þekking á fjármálasögunni hjálpað okkur að sjá fyrir möguleg áföll? Í námskeiðinu Peningarnir sigra heiminn verður leitast við að svara þessum spurningum og mörgum fleirum. Þar verður sögð sagan af því hvernig fjármálakerfi heimsins eru í lykilhlutverki við framþróun mannlegs samfélags. Fyrirtæki og stofnanir verða heimsótt og gestir munu líta í kennslustundir.

Námsefni:

Niall Ferguson: Peningarnir sigra heiminn. Fjármálasaga veraldarinnar og valdir leskaflar.

Námsmat:

Áfanginn er símatsáfangi.

Lýsing á áfanga:

Framhaldsáfangi Stafrænnar hönnunar. Kafað verður dýpra í Adobe forritin Photoshop, Illustrator og Indesign með meiri áherslu á Indesign en áður. Nemendur vinna fjölbreytt verkefni í áfanganum þar sem sérstök áhersla er lögð á sjálfstæð vinnubrögð og sköpunargleði nemanda.

Undanfari:

HÖNN2SM05.

Námsmat:

Áfanginn er próflaus þar sem verkefni og vinnubrögð gilda til einkunnar.

Lýsing áfanga:

Í áfanganum verður unnið með forrit frá Adobe. Sérstök áhersla verður lögð á Photoshop og InDesign. Í áfanganum fá nemendur að kynnast grafískri hönnun og ferlinu í kringum hana. Í lok áfangans eiga nemendur að geta unnið með Photoshop við alhliða myndvinnslu og lagfæringar, sett upp bækling í Indesign og útbúið efni fyrir stafræna birtingu og prentun. Áfanginn er góður undirbúningur fyrir þá sem hafa áhuga á grafískri hönnun, auglýsingagerð og meðhöndlun efnis til birtingar. Áfanginn er símatsáfangi þar sem nemendur vinna verkefni yfir önnina. Ekkert lokapróf er í áfanganum.

Námsmat:

Verkefnaskil 75% og símat á önninni 25%.

Lýsing á áfanga:.

Áfanginn er textílhönnunar- / fatahönnunaráfangi þar sem lögð er áhersla á endurhönnun. Hugmyndin er að gefa gömlum flíkum og hlutum nýtt líf. Nýttar eru fjölbreyttar aðferðir, nemendur læra t.d. að prenta á föt með einföldum hætti og lita og aflita. Nemendur nýta tæki í stafrænni smiðju og læra að nota vinylskera til að búa til límmiða á föt og hluti og prófa að lazerskera í efni.
Engar forkröfur er í áfangann, sem þýðir að allir eru velkomnir sem hafa áhuga, það þarf ekki að hafa lært eitthvað í sjónlistum áður.

Námsmat:

Áfanginn er verklegur símatsáfangi þar sem nemendur vinna bæði stór og smá verkefni og er áhugi, vinnuframlag og afurð það sem stuðst er við í mati verkefna.

Lýsing áfanga:

Áfanginn er ætlaður nemendum sem hafa áhuga á að lesa góðar bókmenntir. Nemendur velja bækurnar af lista sem ætlaður er áfanganum og er hvort tveggja um að ræða íslenskar skáldsögur og þýddar. Nemendur geta valið um skáldsögur, glæpasögur, ævisögur, ferðasögur, fræðibækur og ýmislegt fleira. 

Ekki er um neina formlega kennslu að ræða heldur velur nemandinn sér sex bækur til lestrar yfir önnina. Hann gerir grein fyrir hverri bók hjá umsjónarkennara áfangans eftir nánara samkomulagi. Gert er ráð fyrir jafnri vinnu yfir önnina og skal nemandi hafa samráð við kennara þegar hann velur bækurnar. Heildarblaðsíðufjöldi bókanna sex má ekki vera undir 1.000 blaðsíðum.  

Námsmat: 

Námsmat í áfanganum er S (staðið) og F(fall). Ætlast er til að allar bækurnar sex séu lesnar til að standast áfangann. 

Lýsing áfanga:
Í áfanganum öðlast nemendur góða færni og þekkingu í þeim íþróttum sem verða kenndar. Áfanginn er að mestu verklegur en í bóklegum hluta verður farið yfir mikilvægi svefns, endurheimtar og næringar ásamt fleiri þáttum sem snúa að andlegri og líkamlegri heilsu almennt. 

Námsefni verður á fjölbreyttu formi, til dæmis bókarkaflar og sjónvarpsþættir. Nemendur setja fram eigin hugleiðingar um námsefnið, munnlega og skriflega. 

Námsmat:
Mæting og virkni í verklegum tímum sem og bóklegum tímum. Smærri einstaklings- og hópaverkefni. 

Lýsing áfanga:
Í áfanganum öðlast nemendur þekkingu á grunnstoðum lífsins og hvaða þættir í daglegu lífi okkar skipta máli, það eru svefn, hreyfing, næring, og félagsleg heilsa. Meðal annars verður farið yfir:  

Hvað eru góðar svefnvenjur? Hvað segja næringargildi matvæla okkur og hvernig hafa þau áhrif á okkur? Hvar liggja eigin áhugamál í hreyfingu ásamt því að læra á eigin líkamsvitund og beitingu? 

Hver eru áhrif félagslegrar heilsu á lífsgæði? Hvaða áhrif hafa grunnstoðirnar (svefn, hreyfing, næring, félagslíf) á ólíkar aðstæður t.d í vinnu, ferðalögum, foreldrahlutverkinu og félagslegum aðstæðum? 

Námsefni verður á fjölbreyttu formi, til dæmis bókarkaflar og sjónvarpsþættir. Nemendur setja fram eigin hugleiðingar um námsefnið, munnlega og skriflega. 

Námsmat:
Símatsáfangi. Mæting og virkni í tímum. Smærri einstaklings- og hópaverkefni. 

Lýsing áfanga: 

Í þessum áfanga horfum við á kvikmyndir sem tengjast stærðfræði og frægum stærðfræðingum. Við rýnum í stærðfræðina sem kemur fram í kvikmyndunum og veltum fyrir okkur stærðfræði í sögulegu samhengi, hvaða áhrif stærðfræði hefur haft á framþróun tækni og vísinda, hvort samfélagslegar aðstæður hafi áhrif á framfarir á sviði stærðfræðinnar, hvernig kvikmyndir hafa haft áhrif á hugmyndir okkar um stærðfræði og hvers konar staðalímyndir um stærðfræðinga þær kynda undir.  Efni áfangans er margþætt. Breiðbogaföll og þrepasannanir, tvinntölureikningur, lausnir annars stigs línulegra diffurjafna með rauntölustuðlum, fylkjareikningur og Taylor margliður. Hvern þátt má túlka sem kynningu þannig að nemendur „hafi séð” efnið þegar á næsta þrep kemur. Kennslan fer jöfnum höndum fram með fyrirlestrum kennara þar sem nýtt efni er kynnt og útskýrt og með vinnu nemenda. Gerðar eru kröfur um að nemendur vinni verkefni og standi skil á þeim annaðhvort í kennslustund eða með því að skila verkefnum skriflega.   

Námsmat: 

Nemendur skila 12 verkefnum (eitt um hverja mynd). Í lok annar skila nemendur lokaverkefni sem tengist einni myndinni.  

Lýsing áfanga: 
Í áfanganum læra nemendur grundvallaratriði sögugreiningar hryllingsmynda. Vöngum verður velt yfir ýmsum þáttum sem koma saman til að byggja hrollvekju; hvernig persónusköpun og -þróun á sér stað, áhrif tónlistar og sviðsmynda á upplifun, hvernig ótti er oft persónugerður, áreiðanleiki sögumanns, réttlætiskennd og siðferði sem áhrifavaldar, hlutverk samfélagslegrar gagnrýni og birtingarmynd hinseginleikans, hversu viðeigandi hrollvekjur eru sem áhugamál yfir höfuð og fleira og fleira! 
Kennsla byggist á sameiginlegu áhorfi bekkjarins ásamt stýrðum umræðum og innlögn kennara. Lögð er áhersla á að nemendur séu sjálfstæðir í vinnubrögðum, leggi sig fram við túlkun og greiningu hverrar myndar og rökstyðji skoðanir sínar með vísunum í frumtexta og aðrar heimildir. 

Námsmat:
Persónuleg áhorfsdagbók í lok hverrar kvikmyndar, stærri hópverkefni og lokaverkefni. Engin próf
 

Lýsing áfanga:

Kyn er grundvallarstærð í tilverunni og eitt af því sem skapar margbreytileika mannlegs samfélags rétt eins og kynhneigð, þjóðerni, aldur, stétt, fötlun og fleiri félagslegir áhrifaþættir. Fjallað verður um kyn, kyngervi, staðalmyndir og fleira. Nemendur beina sjónum sínum að eigin samfélagi og skoða tímarit, kvikmyndir, stjórnmál og fjölmiðla út frá hugmyndum kynjafræðinnar.

Námsmat:

Byggist á verkefnum, umræðum og lokaverkefni. Áfanginn er próflaus.

Lýsing áfanga: 

Í námskeiðinu er lögð áhersla á að nemendur fái innsýn í réttarreglurnar og geri sér grein fyrir hvernig þær verka á samskipti manna. Umfjöllunarefnið er mannréttindi, störf löggjafans og framkvæmdarvaldshafa. Einnig er vikið sérstaklega að refsirétti og ýmsar tegundir afbrota teknar til skoðunar. Þjóðaréttur verður sömuleiðis til umfjöllunar sem og helstu réttarreglur um verslun og viðskipti og þær reglur sem gilda um hjúskap, óvígða sambúð, börn og erfðir. 

Lögð er rík áhersla á sjálfstæð og vönduð vinnubrögð og að nemendur öðlist færni í meðferð heimilda, þannig að þeir geti beitt tilteknum hugtökum varðandi lausnir á lögfræðilegum álitaefnum og rökstutt mál sitt í tengslum við það.  

Markmiðið með námskeiðinu er að nemendur öðlist skilning á helstu réttarreglum sem geta gagnast þeim í frekara námi og fjölbreytilegum störfum á vettvangi íslensks athafna- og fjármálalífs, svo og í mikilvægu hlutverki sínu sem góðir þjóðfélagsþegnar. 

Námsmat:

Símat. Kennslan byggist hvort tveggja á fyrirlestrum og verkefnavinnu. Nemendur leysa umfangsmikið sakamál, sem þarf að undirbúa rækilega og flytja fyrir dómi þar sem þeir bregða sér í hlutverk dómara, verjenda, sakborninga, lögreglu og vitna. 

Lýsing á áfanga: 

Í áfanganum er unnið með mismunandi aðferðir sjónlista t.d. olíumálun, módelteikningu, módel í leir, línuteikning færð yfir í laserskera og fleira. Nemendur læra að nota mismunandi verkfæri til listsköpunar. Samtímalist verður skoðuð og nýtt sem innblástur. 

Markmið áfangans er að kynna fyrir nemendum hversu fjölbreyttar aðferðir er hægt að nota til listsköpunar og hvernig það getur gefir aðra sýn á umhverfið. 

Engar forkröfur er í áfangann, sem þýðir að allir eru velkomnir sem hafa áhuga, það þarf ekki að hafa lært eitthvað í sjónlistum áður. 

Námsmat:  

Áfanginn er verklegur símatsáfangi þar sem nemendur vinna bæði stór og smá verkefni og er áhugi, vinnuframlag og afurð það sem stuðst er við í mati verkefna.  

Lýsing áfanga:
Í þessum áfanga er farið yfir hvernig hægt er að undirbúa sig fyrir prufur í leiklistar- og/eða söngnám og jafnvel fyrir leikhús. Farið verður yfir það hvernig við veljum okkur einræður og hvernig við vinnum þær. Einnig er hægt að velja að vinna að söngleikjalagi. Stefnt er að því að hver nemandi nái að vinna a.m.k. eina einræðu og eitt sönglag (eða tvær einræður) yfir önnina en það fer svo eftir vinnuframlagi hvers og eins hvort við náum að fara yfir meira efni.

Í lok annar verður kynning á vinnunni fyrir aðstandendur og/eða samnemendur.

Námsmat:
Símat yfir önnina, metið er eftir þátttöku í umræðum og samvinnu í tímum. Einkunnagjöf byggist á framkomu, raddbeitingu, frumleiki/frumkvæði, samstarfshæfni og hlustun

Lýsing áfanga: 

Í þessum áfanga er fjallað um lykilhugtök erfðafræðinnar, frumuskiptingu, myndun kynfrumna og frjóvgun. Litningar eru teknir til umfjöllunar, breytingar og gallar á þeim, prótínmyndun, erfðamynstur lífvera og tíðni og jafnvægi gena í ólíkum stofnum lífvera rætt og líkur fundnar út. Einnig er fjallað um helstu aðferðir í erfðarannsóknum og erfðatækni og verklegar æfingar gerðar samhliða því. 

Áfanginn er byggður upp á fyrirlestrum, einstaklings- og hópavinnu og verklegum æfingum. 

Námsmat: 

Hlutapróf (meðaltal hlutaprófa verður að ná 4,5), verkefnavinna og skýrslugerð. 

Lýsing áfangans:

Í áfanganum læra nemendur undirstöðuatriðin í hvernig á að skrifa grín sketcha. Farið verður yfir undirstöðuhugtök úr grín fræðum eins og „game“, „crazy/straight“ og mismunandi tegundir sketcha. Í áfanganum munu nemendur skrifa sketcha í hverri viku og fara kennslustundir í samlestur og greiningu á sketchum sem eru skrifaðir af nemendum ásamt sketchum sem horft verður á. Áfanginn verður byggður upp eftir aðferðafræði sem er kennd við UCB í Los Angeles og IO Theater í Chicago en þaðan hafa farið margir leikarar í Saturday Night Live og fleiri þætti. Aðferðafræðina má einnig nýta í skrif á uppistandi. Nemendur munu bæði vinna í hópum og sjálfstætt.

Námsmat:

Byggt á þáttöku í tímum, einstaklingsverkefnum og hópverkefni. Unnið er lokaverkefni þar sem nemendur munu taka upp sketcha. Nemendur munu eiga safn af grín sketchum í lok áfangans.

Lýsing áfanga:

Í áfanganum fá nemendur leiðsögn og tækifæri til að skrifa ýmsar gerðir ritsmíða er ekki falla undir hefðbundin akademísk skrif. Áhersla verður lögð á ritsmíðar á borð við sögur, smásögur og ljóð. Nemendur verða þjálfaðir í sögugerð og ritun eigin texta og áhersla lögð á að þeir skapi sér persónulegan tjáningarstíl, finni eigin rödd og aðferð til að miðla efni og upplýsingum á lipurlega rituðu máli. Nemendur lesa valda kafla eftir íslenska rithöfunda og er sérstaklega unnið með eina skáldsögu. Einnig lesa nemendur stuttar greinar um skapandi skrif. Unnið verður í rithringjum og nemendur þjálfast í að rýna í texta hvors annars. Gestir koma reglulega í heimsókn.

Við lok áfangans setja nemendur lokaverkefni sín, smásögur, saman í smásögusafn. Smásögusafnið verður prentað sem bók og nemendur fá sitt eintak afhent í síðasta tíma áfangans, sem um leið er útgáfuhóf, þar sem höfundar lesa upp úr verkum sínum.

Námsmat:

Símatsáfangi. Verkefni 50%, mæting og virkni 20% og lokaverkefni 30%.

Lýsing á áfanga: 

Í áfanganum er fjallað um sögu mannkyns frá upphafi siðmenningar til þjóðflutninga. Viðfangsefni áfangans er hefðbundin fornaldarsaga. Byrjað er á fljótsdalasamfélögum Mið-Austurlanda, svo er haldið til Grikklands og síðar Rómar. Önnur nálæg samfélög eru einnig tekin til athugunar. Farið verður í steinaldir, landbúnaðarbyltinguna, Mesópótamíu, Egyptaland, Mínóa, Mýkenu, Ísrael, Grikkland hið forna, Aþenu, Spörtu, Hellenisma, Rómverska lýðveldið, Rómverska keisaradæmið og upphaf kristni.  

Námsmat: 

Áfanginn er símatsáfangi.  

Lýsing á áfanga:

Í áfanganum fá nemendur innsýn inn í heim vestrænnar listar og listsköpunar frá fornöld til dagsins í dag. Einkum er lögð áhersla á myndlist, byggingarlist og höggmyndalist. Fjallað verður um þróun listarinnar og helstu listastefnur. Skoðuð verða verk eftir helstu listamenn sögunnar, t.d. Leonardo da Vinci, Michelangelo, Vincent Van Gogh, Pablo Picasso, Fridu Kahlo og marga fleiri. Rík áhersla er lögð á að fara í vettvangsferðir á listasöfn, gallerí, um miðbæ Reykjavíkur og í merkilegar byggingar. Nemendur eru virkjaðir til að rýna sjálfir í og greina listaverkin sem eru til umfjöllunar. Markmið áfangans eru að nemendur kynnist þróun vestrænnar listsköpunar frá fornöld til okkar daga, þeir þekki og geti greint helstu listastefnur, einkenni þeirra og þann jarðveg sem þær spruttu úr, öðlist grunnþekkingu í að greina ýmis tákn og merkingu út úr listaverkum og geti metið þau á gagnrýninn og sjálfstæðan hátt og að sóttar séu sýningar og listasöfn m.a. til að kynnast listum líðandi stundar.

Námsmat:

Áfanginn er símatsáfangi. Nemendur vinna nokkur stærri verkefni, svo sem kynningar og skýrslu. Að öðru leyti samanstendur námsmatið af minni verkefnum úr efni áfangans og mætingu og virkni nemenda í tímum. Ekkert lokapróf er haldið.

Lýsing á áfanga:

Saga nasismans, gyðinga og útrýmingar á hendur þeim verður rakin í máli og myndum, einnig verður fjallað um stöðu ýmissa hópa í Þýskalandi nasismans og ofsóknir á hendur þeim. Sérstök áhersla er á útrýmingabúðirnar í Auschwitz og þau voðaverk sem þar voru framin og þá eru eftirmálum helfararinnar gerð skil. Lesnar verða valdar greinar um efnið ásamt því sem heimildamyndir og önnur miðlunarform verða notuð eftir fremsta megni.

Námsmat:

Áfanginn er símatsáfangi þar sem nemendur vinna ýmis verkefni yfir önnina. Ekkert lokapróf er í áfanganum.

Lýsing áfanga:

Áfanginn er grunnáfangi í sálfræði. Nemendur kynnast fræðigreininni sálfræði, eðli hennar, sögu og þróun. Helstu sálfræðistefnur, undirgreinar og starfssvið sálfræðinga verða skoðuð sem og hagnýtt gildi sálfræði í daglegu lífi. Farið verður í tegundir náms og minnis. Fjallað verður um geðheilsu og helstu geð- og persónuleikaraskanir skoðaðar. Þá verður farið í hvað tilfinningar eru, streituhugtakið og hvernig persónuleiki fólks mótast. Loks eru helstu rannsóknaraðferðir kynntar og nemendur framkvæma rannsókn. Kennslan er með fjölbreyttu sniði, fyrirlestrar kennara, umræður og verkefni.

Námsmat:

Símat.

Lýsing áfanga:

Í áfanganum fá nemendur frekari innsýn í þroskasálfræði og félagssálfræði. Fjallað verður um þroskaferli barna og unglinga, eins og kynþroska, líkams- og hreyfiþroska, vitsmunaþroska, tilfinninga- og félagsþroska. Einnig verður fjallað um ýmis vandamál barna og unglinga eins og geð- og þroskaraskanir, námsvandamál, streitu og álag. Þá verður fjallað um félagslega hegðun og viðhorf fólks, hvernig við skynjum annað fólk, tengjumst því og höfum áhrif á það. Fjallað verður sérstaklega um fordóma, staðalmyndir, sjálfsmynd, viðhorf, fortölur, hópþrýsting og hóphegðun. Farið verður í þær leiðir sem fólk notar þegar það metur annað fólk, fyrstu kynni og náin sambönd. Einnig verður fjallað um hvaða lögmál sálfræðinnar eru að baki auglýsingasálfræði og hafa áhrif á auglýsingar. Að lokum verður farið í valin viðfangsefni í vinnusálfræði, afbrotasálfræði og íþróttasálfræði.

Undanfari:

SÁLF2GR05.

Námsmat:

Símat.

Lýsing áfanga:

Skáklistin á sér veigamikinn sess í íslenskri menningu og má rekja þá sögu alla leið til þjóðveldisins á 10. öld. Í áfanganum læra nemendur um sögu skáklistarinnar almennt, undirstöðuatriði hennar og athyglisverðustu hliðar.
Áfanginn er ætlaður byrjendum jafnt sem lengra komnum en unnið er einstaklingsmiðað út frá getu hvers og eins.
Áhersla er lögð á raunhæf verkefni undir handleiðslu kennara en ekki síður þjálfun með taflmennsku innbyrðis í hópnum. Hluti áfangans fer fram í gegnum vefinn www.chess.com en þar er fjölbreytt umhverfi sem býður upp á ýmis konar þjálfun og keppnisform.
Vettvangsferðir verða farnar ef aðstæður leyfa, t.d. á Fischersetrið á Selfossi. Nemendum gefst einnig kostur að keppa fyrir hönd skólans í skákkeppni framhaldsskólanna og jafnvel etja kappi við þrautþjálfað stórlið kennara.

Námsmat:

Símat.

Lýsing áfangans:
Í áfanganum verður unnið með allt sem tengist nútímamenningu, tónlist, kvikmyndir, þætti og poppmenningu. Mikil áhersla er á að vinna markvisst með talað mál. Nemendur öðlast færni í að tjá sig á spænsku og skilja talað talað mál. Unnið verður með tungumálið í gegnum talæfingar sem og verkefnavinnu. Ásamt því að æfa hlustun og ritun. Nemendur vinna mikið í hópum.  Áfanginn er að miklu leyti samvinnunám með skapandi verkefnavinnu. 

Námsefni:
Kvikmyndir og þættir á spænsku. Tónlist, listir og dægurmenning.
 

Námsmat:
Áfanginn er símatsáfangi. Lokaeinkunn fæst með því að nota fjölbreytt námsmat sem endurspeglar markmið áfangans. Lokaeinkunn byggir á mati á virkni og verkefnaskilum þar sem færniþættirnir fjórir lestur, hlustun, tal og ritun eru metnir jöfnum höndum.
 

Lýsing áfanga:
Byggt er markvisst á þeirri kunnáttu sem nemendur hafa þegar tileinkað sér. Haldið er áfram að þjálfa nemendur jöfnum höndum í öllum færniþáttum tungumálsins í samræmi við evrópska tungumálarammann. Áhersla er lögð á að auka orðaforða og að vinna markvisst með talað mál. Áhersla er lögð á að nemendur geti notað tungumálakunnáttu sína við margvíslegar aðstæður daglegs lífs og að þeir geti aflað sér upplýsinga á sjálfstæðan hátt í gegnum helstu gagnaveitur. 

Námsmat: 
Áfanginn er símatsáfangi.  Lokaeinkunn fæst með því að nota fjölbreytt námsmat sem endurspeglar markmið áfangans í öllum færniþáttum í samræmi við evrópsku tungumálamöppuna. Lokaeinkunn byggir á mati á virkni og verkefnaskilum þar sem færniþættirnir fjórir lestur, hlustun, tal og ritun eru metnir jöfnum höndum. 

Lýsing á áfanga:

Áfanginn er inngangur að stjórnmálafræði sem fræðigrein en einkum verða þrjú meginhugtök notuð sem útgangspunktar. Lýðræði, jafnrétti og mannréttindi. Farið er ítarlega í hugmyndir og kenningar um lýðræði. Lýðræði á Íslandi og íslenska stjórnkerfið tekið sérstaklega fyrir. Jafnréttishugtakið skoðað frá mörgum sjónarhornum, t.d. út frá hugtökum á borð við kyn, kynhneigð, kynþáttur o.fl. Unnið með mannréttindahugtakið í tenglsum við jafnrétti. Kennsluaðferðir eru í meginatriðum þrenns konar. Í fyrsta lagi eru fyrirlestrar kennara þar sem námsefnið er reifað og hugtök útskýrð. Þá eru umræður og loks verkefnavinna nemenda; úr námsefninu sjálfu eða öðru sem því tengist. Nemendur kynna sér sjálfir ýmislegt efni sem tiltækt er á netinu og vinna verkefni, jafnt einstaklings- sem hópaverkefni. Gert er ráð fyrir að nemendur sæki kennslustundir og taki virkan þátt í umræðum og verkefnavinnu.

Námsmat:

Símat sem byggir m.a. á verkefnum.

Lýsing áfanga: 

Efni áfangans er margþætt. Breiðbogaföll og þrepasannanir, tvinntölureikningur, lausnir annars stigs línulegra diffurjafna með rauntölustuðlum, fylkjareikningur og Taylor margliður. Hvern þátt má túlka sem kynningu þannig að nemendur „hafi séð” efnið þegar á næsta þrep kemur. Kennslan fer jöfnum höndum fram með fyrirlestrum kennara þar sem nýtt efni er kynnt og útskýrt og með vinnu nemenda. Gerðar eru kröfur um að nemendur vinni verkefni og standi skil á þeim annaðhvort í kennslustund eða með því að skila verkefnum skriflega.   

Námsmat:
Áfanginn er símatsáfangi og er mat byggt á verkefnum sem nemendur vinna í tímum, skyndiprófum og virkni í tímum. 

Lýsing áfanga:

Lögð er áhersla á að nálgast fyrirbæri í náttúrunni og í samfélaginu með opnum huga hvað varðar stærðfræði. Til þess er nemendur látnir vinna með vísis- og lograföll, diffrun einfaldra falla og kynnast notagildi diffrunar. Mismunarunur og kvótarunur þar sem áhersla er lögð á tenginu við vaxtaútreikning. Kynning á hugtakinu vigur. Kennslan fer fram með fyrirlestrum og dæmareikningi. Nemendur vinna ýmist sjálfstætt, í pörum eða í hópum.

Námsmat:

75% lokapróf á móti 25% annað námsmat.

Lýsinga áfanga:

Efni áfangans er rúmfræði í víðum skilningi sem skiptist í útdrátt úr sögu stærðfræðinnar, þrívíða hnitarúmfræði, kúluhornafræði og endanlega rúmfræði. Verulegan hluta efnisins kynna nemendur sér sjálfir en þar sem um fjölmargar setningar er að ræða og sannanir á þeim þá eru sannanirnar oft skýrðar nánar í fyrirlestrum. Fyrirlestrar (þó í litlum mæli), dæmatímar, hópvinna, nemendur kynna sér efnið sjálfir.

Námsmat:

Byggir á verkefnum sem nemendur vinna í kennslutímum og heima, skyndiprófum og virkni í tímum. Í lok annar er munnlegt próf (ekkert skriflegt lokapróf).

Lýsing áfanga:

Efni áfangans er uppruni, þróun og endalok alheimsins, vetrarbrauta, stjarna, reikistjarna og lífs í alheimi. Ekki er reiknað með sérstakri þekkingu í raungreinum, en í námskeiðinu er farið nokkuð ítarlega og fræðilega í hlutina og ekki um gefins einingar að ræða. Námskeiðið hentar þeim sem vilja skilja alheiminn og hið kosmíska samhengi mannlegrar tilveru. Kennslubók er á íslensku.

Námsmat:

Ekki er lokapróf, en námsmat byggist á tímaprófum og ritgerð.
Farið verður í stjörnuskoðunarferð út fyrir borgina og stjörnuljósmyndun prófuð ef áhugi er á því.

Lýsing áfanga:

Nemendur fá undirstöðuþjálfun í forritun í forritunarmálinu Python. Nemendur læra að skrifa hefðbundin forrit sem keyra í textaham og eru oft með stærðfræðitengdum lausnum.
Einnig verður skoðað efni um tölvufræði s.s. sögu tölvutækninnar og forritunarmála, kíkt verður á efni um byggingu og helstu vélarhluta tölvunnar, minni og gögn, ásamt sambandi tölvunnar við umheiminn.
Kennsla mun byggjast á innlögn kennara og sjálfstæðri verkefnavinnu nemenda.
Áfanginn er mjög góður undirbúningur fyrir alla þá forritun og rökhugsun sem er mikilvægur hluti af mörgum tæknigreinum háskólanna s.s. verkfræði, stærðfræði, tölvunarfræði og fleiri tengdum greinum. Ef aðstæður leyfa verður skroppið í heimsókn í háskóla þar sem nemendur fá kynningu á námi í tölvunar-, verk- og tæknifræði.
Áfanginn er mjög góður undirbúningur fyrir alla þá forritun og rökhugsun sem er mikilvægur hluti af mörgum tæknigreinum háskólanna s.s. verkfræði, stærðfræði, tölvunarfræði og fleiri tengdum greinum. Í áfanganum er farið í kynningu í háskóla þar sem nemendur fá kynningu á námi í tölvunar-, verk- og tæknifræði.

Námsmat

Símat á önninni og verkefnaskil 100%.

Lýsing áfanga:

Hér takast nemendur á við flóknari forrit en í grunnáfanga í forritun. Nemendur greina, hanna, og forrita forrit með hlutbundnum aðferðum. Vinnsluklasar og -föll eru notuð í uppbyggingu forrita. Farið verður dýpra í forrit þar sem lausnirnar krefjast texta- og fylkjavinnslu. Áhersla er lögð á vel skipulögð og vönduð vinnubrögð við mótun og framsetningu forrita.

Áfanginn er mjög góður undirbúningur fyrir fyrir alla þá forritun og rökhugsun sem er mikilvægur hluti af mörgum tæknigreinum háskólanna s.s. verkfræði, stærðfræði, tölvunarfræði og fleiri tengdum greinum.

Námsmat:

Símat á önninni og verkefnaskil 100%.

Lýsing áfanga:

Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna sem sett voru fram í þágu mannkyns, Jarðarinnar og hagsældar eru þungamiðja áfangans. Sérstaklega verður litið til þeirra markmiða sem tengjast sjálfbærni og loftslagsbreytingum. Hvernig getum við stuðlað að betri heimi og hvernig getum við haft áhrif á samfélagið með því að vinna að þessum markmiðum.
Fjallað verður um náttúruauðlindir og nýtingu þeirra, sjálfbæra þróun og hvernig það hugtak snertir líf allra Jarðarbúa og helstu alþjóðasamþykktir á svið umhverfismála. Í því samhengi er samspil hagkerfa og vistkerfa Jarðarinnar til að þróa sjálfbær og skilvirk efnahagskerfi tekin til athugunar. Skoðuð verða í því skyni mismunandi fyrirtæki með hliðsjón af viðhorfum þeirra og framlagi til umhverfismála. Fjallað verður m.a. um samfélagsábyrgð, grænt bókhald, samgöngur, ferðamannaiðnað, neyslu og leiðir til sjálfbærni. Nemendur læra verkferla umhverfisstjórnunar sem verkefnið Skólar á grænni grein byggir á. Þeir beita sjálfir áhrifum sínum á aðgerðamiðaðan hátt í átt að aukinni sjálfbærni innan skólans og nærsamfélagsins með því að vinna að markmiðum Grænfánaverkefnisins jafnt og þétt yfir önnina.

Námsmat:

Símat, verkefni, hópvinna og vettvangsvinna.

Lýsing áfanga:
Ertu þreyttur að vera alltaf í kennslustofunni allan daginn. Þá er þetta áfangi fyrir þig þar sem þú færð tækifæri til að skoða nýjar slóðir og upplifa ævintýri í góðum félagskap. Nemendur skipuleggja skemmtilega útvistarferðir og kennarar aðstoða nemendur við að undirbúa sig fyrir skemmtilega útiveru með fræðslu um útbúnað, mat, rötun, jarðfræði, sögu, veðurfræði og eitthvað fleira sem þér dettur í hug. 

Námsmat:
Símat, ástundun og verkefnavinna. 

Lýsing áfanga:

Áfanginn miðar að því að auka skilning nemandans á helstu kenningum hagfræðinnar og starfsemi þjóðarbúsins. Samband sparnaðar og fjárfestinga verður skoðað, hagvaxtarfræði kynnt og helstu kenningar er varða þróun hagkerfa. Áhersla er lögð á fræðilegt inntak og hagnýtt gildi námsefnisins með því að tengja sem mest við þau efnahagsmál sem eru efst á baugi á Íslandi sem og erlendis. Áhersla er lögð á almennar þjóðhagsstærðir og að nemendur öðlist þá hæfni að leita sér upplýsinga um hagfræðilega tengd málefni. Kennslan er byggð á fyrirlestrum, verkefnavinnu og umræðutímum. Lesefni er að mestu á ensku og er lögð áhersla á að nemandinn geti skilið og tileinkað sér hugtök og efnisatriði á ensku sem og íslensku.

Námsmat:

Áfanginn er símatsáfangi.

Lýsing áfanga:

Byggt er markvisst á þeirri kunnáttu sem nemendur hafa þegar tileinkað sér. Haldið er áfram að þjálfa nemendur jöfnum höndum í öllum færniþáttum tungumálsins í samræmi við evrópska tungumálarammann. Áhersla er lögð á að auka orðaforða og að vinna markvisst með talað mál. Áhersla er lögð á að nemendur geti notað tungumálakunnáttu sína við margvíslegar aðstæður daglegs lífs og að þeir geti aflað sér upplýsinga á sjálfstæðan hátt í gegnum helstu gagnaveitur. Auk þess öðlast nemendur skilning á þjóðlífi með því að fara sérstaklega í sögu, landafræði og menningu landsins.

Námsmat:

Áfanginn er símatsáfangi. Lokaeinkunn færst með því að nota fjölbreytt námsmat sem endurspeglar markmið áfangans í öllum færniþáttum í samræmi við evrópsku tungumálamöppuna. Lokaeinkunn byggir á mati á virkni og verkefnaskilum þar sem færniþættirnir fjórir lestur, hlustun, tal og ritun eru metnir jöfnum hönd