Nýsköpunar- og listabraut

Námið samanstendur af kjarnagreinum sem fléttast saman við hönnun og listgreinar, s.s. stafræna hönnun, sjónlistir, ritlist og leiklist

 • NámsleiðStúdentspróf
 • Einingar205 fein.

Nýsköpunar- og listabraut er bóknámsbraut þar sem lögð er áhersla á kjarnagreinar og sérgreinar brautarinnar sem eru listgreinar, hönnun og nýsköpun ásamt greinum tengdum viðskiptum. Nemendur fá verslunarpróf á 2. þrepi að loknum 112 einingum og lýkur brautinni með stúdentsprófi á 3. hæfniþrepi. Nemendur sem velja Nýsköpunar- og listabraut fá breiða almenna menntun og góðan undirbúning undir frekara nám á háskólastigi, sér í lagi innan hugvísinda og lista. Sérstök áhersla er lögð á að efla skapandi hugsun, frumkvæði og lausnarhæfni nemenda.

Inntökuskilyrði á Nýsköpunar- og listabraut er grunnskólapróf og hæfnieinkunn B í íslensku, ensku og stærðfræði. Ef fleiri umsóknir berast en skólinn getur tekið við verður tilgreint á heimasíðu hans hvernig inntöku nemenda er háttað.

Nám á brautinni er þrjú ár með 205 einingum til stúdentsprófs. Námið skiptist annars vegar í 95 eininga skólakjarna, sem er sameiginlegur á öllum brautum skólans, og hins vegar í 90 eininga brautarkjarna sem samanstendur af fögum sem einkenna brautina. Áfangarnir eru innan lista, hönnunar og nýsköpunar og fleiri tengdra greina. Að auki velja nemendur 20 einingar í frjálsu vali. Nemandi sem hefur stundað viðurkennt nám á tónlistar- eða hreyfisviði hefur möguleika á að fá tvo áfanga metna innan valgreinapakkans. Námið er bæði bóklegt og verklegt og fer fram í skólanum.

Lögð er áhersla á fjölbreytilegt námsmat. Lokaeinkunn hvers áfanga samanstendur ýmist af lokaprófi og símati eða eingöngu símati. Dæmi um símat er leiðsagnarmat, jafningjamat, munnleg og skrifleg verkefnaskil ásamt skilum á ferilmöppu. Í upphafi hverrar annar er nemendum kynnt námsáætlun, hæfniviðmið og tilhögun námsmats hvers áfanga. Til að standast áfanga skal nemandi fá að lágmarki einkunnina 5,0.

Einingafjöldi á brautinni er 205 einingar og er námstími til stúdentsprófs þrjú ár. Nemandi tekur því að meðaltali 68 einingar á ári. Í lok hverrar annar er ferill nemandans gerður upp og þarf hann að hafa náð að minnsta kosti 5,0 í öllum áföngum annarinnar áður en hann færist upp á næstu önn. Nánari skýringar á námsframvindu er að finna í skólareglum.

Að loknu námi skal nemandi hafa hæfni til að …

 • geta nýtt sér nýjustu upplýsingatækni til að leysa fjölbreytt verkefni
 • sýna frumkvæði, ábyrgð og umburðarlyndi og beita gagnrýnni hugsun
 • miðla upplýsingum í ræðu og riti jafnt á íslensku sem og erlendum tungumálum
 • meta og skilja menningarleg verðmæti
 • gæta jafnréttis á öllum sviðum og temja sér ríka siðferðisvitund
 • meta upplýsingar um samfélagið, umhverfið og náttúruna
 • taka þátt í umræðum og rökstyðja mál sitt á málefnalegan hátt
 • virða skoðanir annarra og geta leyst verkefni í samvinnu við aðra
 • takast á við frekara nám á fjölbreyttum sviðum, s.s. listum, félags- og hugvísindum
 • takast á við fjölbreytt störf og verkefni, einkum á sviði skapandi greina
 • tileinka sér fjölbreytta hugsun við lausn mála, fræðilega, listræna og viðskiptalega
 • sýna skapandi nálgun í listgrein sinni og nota viðeigandi aðferðir við útfærslu
 • nota ímyndunarafl, innsæi og tilfinningar við sköpun eða flutning verka sinna
 • meta listrænan styrk sinn og koma auga á hagnýtingu menntunar sinnar

Áfangar á Nýsköpunar- og listabraut

Grein 1.ár 2.ár 3.ár
Íslenska 2RM06 2GF05 3ÞT05 3NB05 3RR02
Stærðfræði 2PÞ05 2MM05 2LT05 3FF05
Enska 2OM05 2MV05 3SV05 3NL05
Norðurlandamál 2MM05 2NS05
Spænska (þriðja tungumál) 1SA05 1SB05 1SC05
Þýska (þriðja tungumál) 1ÞA05 1ÞB05 1ÞC05
Franska (þriðja tungumál) 1FA05 1FB05 1FC05
Saga 2MS05 3MH05
Listasaga 2LI05
Hönnun 2FB05 2SM05 3NF05
Menning og listir 2ML05
Heimspeki og listir 2HS05
Lokaverkefni 3LS05
Listgreinar 2SL05 2LL05 3RL05
Hagfræði 1ÞF05
Bókfærsla 1BR05
Markaðsfræði 2HN05
Náttúrufræði 1EJ05 1EL05
Vélritun 1FI01
Tölvur 2RT05
Íþróttir 1ÍA01 1ÍB01 1ÍC01 1ÍD01
Lífsleikni 1NF00 1NF01 1NB00 1NB01
Val XXX05
XXX05
XXX05
XXX05

Aðrar námsbrautir og línur