TÖLV2RT05

Upplýsingatækni og tölvunotkun

 • Einingar5

Í áfanganum kynnast nemendur og læra að nota fjölbreyttan hugbúnað sem tæki til samskipta og vinnu með upplýsingar og gögn á margvíslegu formi við lausn og framsetningu viðfangsefna í námi sínu. Lögð er áhersla á frumkvæði, ábyrgð og færni í…

 • Í áfanganum kynnast nemendur og læra að nota fjölbreyttan hugbúnað sem tæki til samskipta og vinnu með upplýsingar og gögn á margvíslegu formi við lausn og framsetningu viðfangsefna í námi sínu.
 • Lögð er áhersla á frumkvæði, ábyrgð og færni í vinnu með gögn af ýmsum toga ásamt færni í samskiptum, meðferð upplýsinga, sköpun og miðlun nýrrar þekkingar. Nemendur fá þjálfun í meðferð heimilda og höfundarétts ásamt öruggum netsamskiptum og siðferði á Netinu.
 • Í áfanganum vinna nemendur með fjölbreytt verkefni sem reyna á sköpun og ímyndunarafl. Nemendur læra að setja fram texta á skýran og læsilegan hátt. Í framsetningarforritum eru búnar til kynningar og nemendur kynna sjálfir fyrir hópnum. Í ritvinnslu er unnið með texta af ýmsum toga og hann mótaður. Nemendur læra að setja upp ritgerðir með efnis-, töflu- og myndayfirliti. Nemendur læra að nota töflureikni og vinna með upplýsingar og töluleg gögn á margvíslegu formi við lausn og framsetningu á slíkum verkefnum. Lögð er áhersla á skýjalausnir og skjalastjórnun sem miðar við kröfur háskóla og atvinnulífið í nútíma umhverfi.
 • Markmið áfangans er að stuðla að öflugri færni nemenda í fjölbreyttu náms- og starfsumhverfi með hjálp upplýsingatækninnar. Kennslan byggist einkum á verkefnavinnu nemenda og skilum á verkefnum og lögð áhersla á að nemendur verði færir í að nota tölvuna sem tæki í náminu. Lögð er rík áhersla á sjálfstæð og vönduð vinnubrögð og að námið nýtist sem góður undirbúningur fyrir frekara nám og/eða störf. 

 • Námsmat í áfanganum tekur mið af ástundun nemenda yfir önnina, verkefnavinnu og skilum, æfingum og verklegum prófum.
 • Þekking: Verkefni unnin í kennslustundum og heima eru metin jafnt og þétt yfir önnina.
 • Leikni: Áfanginn er símatsáfangi og tekur mið af ástundun nemenda, verkefnavinnu, skilum á verkefnum og vegnu meðaltali einkunna úr prófum.
 • Hæfni: Nemendur geti nýtt þá þekkingu og leikni sem þeir hafa aflað sér og sýni sjálfstæði í vinnubrögðum. Þeir lesi fyrirmæli og fylgi þeim, skrifi og tjái sig með eigin texta í framsetningarforritum og ritvinnslu. Þeir lesi og vinni með tölulegar upplýsingar í töflureikni. Lögð er rík áhersla á að námið nýtist sem góður undirbúningur fyrir frekara nám eða störf.

  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • Helstu póst- og samskiptanetum. 

 • Flóknum aðgerðum í helstu forritum til framsetningar og miðlunar á texta. 

 • Umhverfi og möguleikum töflureiknis og meðferð tölulegra gagna. 

 • Höfundarétti og notkun heimilda. 

 • Siðfræði og siðferði Netsins (upplýsinga- og tölvusiðfræði). 

 • Upplýsinga- og menningarlæsi og mikilvægi þess (þróað læsi). 

 • Skjalastjórnun og örugg meðferð gagna í skýjaumhverfi. 

  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • Nota markvisst póst- og samskiptanet. 

 • Móta og setja fram texta á ýmsan máta og átta sig á læsileika hans.

 • Fara með töluleg gögn og framsetningu á þeim. 

 • Framkvæma flóknari aðgerðir í helstu forritum skrifstofuhugbúnaðar svo sem ritvinnslu og töflureikni. 

 • Fara með heimildir og framsetningu þeirra. 

 • Að geyma og vinna með gögn í skýjaumhverfi. 

 • Nýta netsamskipti á öruggan hátt. 

 • Nota sjálfstæð vinnubrögð. 

  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • Meta, varðveita, skapa og miðla upplýsingum og þekkingu á skipulagðan og skilvirkan hátt (upplýsingalæsi). 

 • Vinna að mótun texta á ýmsan máta og stuðla að læsileika hans. 

 • Hanna og búa til kynningar og setja fram á skýran hátt.

 • Vinna með heimildir eftir viðteknum venjum þar að lútandi og virða höfundarétt í vinnu með gögn af ýmsum toga. 

 • Setja upp heimildaritgerð ásamt yfirlitum af ýmsu tagi, s.s. efnis-, mynda- og töfluyfirlit. 

 • Vinna með töluleg gögn, móta þau og setja fram á myndrænan hátt. 

 • Nýta möguleika töflureiknis til útreikninga á flókinn máta. 

 • Stunda örugg netsamskipti og sýna þar gott siðferði. 

 • Vinna sjálfstætt að verkefnum. 

 • Átta sig á mikilvægi menninarlæsis í tengslum við alþjóðasamskipti (menningarlæsi).