Stjórnskipan

Í fulltrúaráði Verzlunarskóla Íslands sitja 9 manns sem skipuð eru af Samtökum atvinnulífsins og Viðskiptaráði Íslands. Fulltrúaráðið skipar 5 manna skólanefnd sem ræður skólastjóra. Skólastjóri ræður síðan annað starfsfólk.

 • Fulltrúaráð Verzlunarskóla Íslands

  Björn Brynjúlfur Björnsson
  Hannes Frímann Hrólfsson
  Helga Árnadóttir
  Ingibjörg Gréta Gísladóttir
  Ingunn Agnes Kro
  Jóhannes Stefánsson
  Margrét Sanders
  Sigríður Margrét Oddsdóttir
  Steinn Logi Björnsson

 • Skólanefnd

  Bryndís Hrafnkelsdóttir (formaður)
  Andri Þór Guðmundsson
  Benedikt Gíslason
  Hannes Frímann Hrólfsson
  Sigríður Margrét Oddsdóttir
  Ásta Henriksen (áheyrnarfulltrúi kennara)

Skipurit Verzlunarskóla Íslands
Skipuritið var formlega samþykkt í skólanefnd 6. október 2021

Starfslýsingar

Guðrún Inga Sívertsen

 • Oddviti stjórnendateymis skólans og ber ábyrgð á ákvörðunum teymisins.
 • Yfirumsjón með rekstri og fjárreiðum skólans.
 • Samskipti við menntamálayfirvöld, skólanefnd og aðra sem koma að skólanum.
 • Starfsmannamál.
 • Stefnumótun skólans.
 • Ákveður námsframboð skólans í samráði við skólanefnd.
 • Innritun nýnema.
 • Yfirumsjón með skólaþróunarverkefnum.
 • Alþjóðasamskipti.
 • Gæðamálefni og á sæti í gæðateymi skólans.

Þorkell H. Diego

 • Staðgengill skólastjóra.
 • Yfirumsjón með skipulagi kennslu og vinnumati kennara.
 • Yfirumsjón með stundatöflugerð.
 • Starfsmannamál.
 • Kynningarmál skólans.
 • Yfirumsjón með samstarfsverkefnum skólans.
 • Innritun nýnema.
 • Yfirumsjón með skólanámskrá og ber ábyrgð á að henni sé fylgt eftir.
 • Alþjóðasamskipti.
 • Gæðamálefni og á sæti í gæðateymi skólans.

Gylfi Hafsteinsson

 • Umsjón með nemendabókhaldi nemenda í staðnámi.
 • Umsjón með námsferlum og einkunnaskráningu nemenda í staðnámi.
 • Mat á námi nemenda í staðnámi.
 • Utanumhald á mætingum nemenda í staðnámi.
 • Prófstjórn staðnámsprófa.
 • Aðkoma að stundatöflugerð.
 • Umsjón með vali nemenda (valgreinar).
 • Vinnsla á tölfræðilegum upplýsingum til ráðuneytisins og annarra aðila.
 • Leiðbeina kennurum varðandi kennslufræði, hugbúnað og tækni við framsetningu námsefnis.
 • Samstarf við fagstjóra hvað varðar áfanga, áfangalýsingar og námsáætlanir.

Sigurlaug Kristmannsdóttir

 • Umsjón með nemendabókhaldi nemenda í fjarnámi.
 • Umsjón með einkunnaskráningu nemenda í fjarnámi og námsferlum hjá þeim nemendum sem útskrifast úr fjarnámi.
 • Mat á fyrra námi nemenda í fjarnámi.
 • Prófstjórn fjarnámsprófa.
 • Skráning og innritun fjarnemenda sem og innheimta námsgjalda.
 • Innheimta námsgjalda fjarnáms.
 • Móta og ritstýra fjarnámsvef.
 • Yfirumsjón og ábyrgð á kennslukerfi fjarnáms.
 • Vinnsla á tölfræðilegum upplýsingum um fjarnám skólans.
 • Leiðbeina kennurum varðandi kennslufræði, hugbúnað og tækni við framsetningu námsefnis.
 • Samstarf við fagstjóra hvað varðar áfanga í boði, áfangalýsingar og framsetningu áfanga í fjarnámi.

Magnea Ragna Ögmundsdóttir
Hlutverk skrifstofustjóra skal vera m.a.:

 • Annast launamál, bókhald og fjárreiður Verzlunarskóla Íslands.
 • Annast bókhald og fjárreiður Ofanleitis 1.
 • Áætlanagerð og eftirlit í samstarfi við skólastjóra.
 • Samskipti við viðskiptabanka og fjárfestingasjóði.
 • Hefur umsjón með störfum á skrifstofu skólans.
 • Kemur að ráðningum á skrifstofu, mötuneyti og við ræstingar.
 • Innheimta skólagjalda og innheimta vegna útleigu.
 • Aðstoð við féhirði NFVÍ ásamt gjaldkera.
 • Undirbúningur og framkvæmd útskrifta og annarra viðburða á vegum skólans.
 • Aðstoð við bóksölu í byrjun anna.
 • Innleiðing jafnlaunavottunar með starfsmanna- og þróunarstjóra.
 • Önnur störf í samráði við skólastjóra.

Gunnar Sigurðsson
Kerfisstjóri, sem er jafnframt umsjónarmaður tölvunets skólans, skal m.a.:

 • Annast daglegan rekstur og uppsetningu á tölvukerfi skólans, bæði tækjum, neti og hugbúnaði.
 • Fylgjast með nýjungum í tölvu- og hugbúnaðargerð.
 • Gera áætlun um tölvu- og hugbúnaðarkaup.
 • Annast innkaup og uppsetningu á tölvu- og hugbúnaði.
 • Sjá um rekstur á símkerfi skólans og öðrum rafrænum búnaði.
 • Annast tilkynningarkerfi fyrir skjái skólans.
 • Annast aðgangasstýringar skólans og myndavélakerfi.
 • Þjónusta notendur.
 • Bera ábyrgð á öryggiskröfum og að þeim sé fylgt.
 • Taka þátt í þróunarvinnu og innleiðingu nýrra kerfa.

Kerfisfræðingur VÍ hefur með höndum og ber ábyrgð á eftirfarandi:

 • Þjálfun kennara í notkun upplýsingakerfis og aðstoð við notkun.
 • Setur inn námskeið og aðstoðar kennara við mótun námskeiða í kennslukerfi.
 • Fylgjast með nýjungum og prófa kennsluhugbúnað og gagnasöfn.
 • Sinnir notendaþjónustu til kennara og nemenda skólans.
 • Setja upp vinnustöðvar og þjónusta skjávarpa og annan búnað í kennslustofum og fyrirlestrarsölum.
 • Kynna nýjunga í kennsluhugbúnaði fyrir kennurum og kenna notkun.
 • Umsjón með könnunum sem teknar eru rafrænt í samstarfi við aðra.
 • Ýmis verkefni í samstarfi við kerfisstjóra.

 • Yfirumsjón með verkefnum sem unnin eru í samvinnu við erlenda skóla og stofnanir.
 • Er tengiliður skólans við styrkveitendur, s.s. Rannís, Erasmus+ og Nordplus.
 • Sér um umsóknir um styrki vegna alþjóðasamskipta.
 • Gerir fjárhagsáætlanir fyrir erlend verkefni og fylgir þeim eftir.
 • Sér um bókanir á hótelum og flugferðum þeirra sem taka þátt í alþjóðaverkefnum.
 • Tekur á móti erlendum gestum sem koma í skólann.
 • Sér um að skipuleggja ferðir erlendra gesta innanlands í samstarfi við þátttakendur frá skólanum.
 • Ber ábyrgð á að skýrslum til styrkveitenda sé skilað á tilsettum tíma.
 • Kynnir alþjóðastarf fyrir starfsmönnum skólans.
 • Sér um að koma upplýsingum um verkefni á framfæri, t.d. með frétt á heimasíðu skólans.
 • Tekur saman upplýsingar um alþjóðastarf skólans sem birt er í ársskýrslu hans.
 • Fundar með nemendum, forráðamönnum og starfsmönnum sem taka þátt í alþjóðlegum samstarfsverkefnum.
 • Leitar eftir nýjum og spennandi verkefnum til þátttöku.

Ingibjörg S. Helgadóttir

 • Vera í forsvari fyrir gæðateymi skólans.
 • Vinna langtíma- og skammtímaáætlanir í samráði við gæðateymi.
 • Koma með tillögur að umbótaverkefnum í samráði við gæðateymi og fylgja þeim eftir.
 • Hafa frumkvæði af að virkja samstarfsmenn til umbótaverkefna á öllum sviðum.
 • Bera ábyrgð á innra mati skólans.
 • Skjalfesta verkferla þar sem þess er þörf.
 • Sjá um árlegar nemendakannanir í samráði við gæðateymi og yfirstjórn, fyrirlögn, úrvinnsla og samantekt.
 • Ritstýra starfsmannahandbók í samstarfi við starfsmanna- og þróunarstjóra.
 • Ritstýra árlegri sjálfsmatsskýrslu skólans.
 • Tryggja að upplýsingar á heimasíðu skólans séu réttar.
 • Framkvæmd starfsmannakannana.
 • Skipuleggja þróunarstarf skólans í samstarf við starfsmanna- og þróunarstjóra.
 • Önnur tilfallandi störf í samráði við stjórnendur skólans.

Hlutverk þróunarstjóra er að hafa yfirumsjón með námi þeirra greina sem falla undir hann. Starfið felst í að stýra samstarfi kennara í þeim tilgangi að samræma kennslu og námsmat innan viðkomandi faggreina. Þróunarstjóri leiðir nýjungar í námi og kennslu í samstarfi við stjórnendur.  

Þróunarstjórar eru þrír og eru stjórnendur námsgreina með ábyrgð á mismunandi fagsviðum. Þróunarstjórar vinna saman að því að nám við Verzlunarskólann uppfylli kröfur um hagnýta og framsækna menntun með þarfir nemenda og kennara að leiðarljósi.  

Helstu verkefni þróunarstjóra eru m.a. 

 • Vinna að eflingu þverfaglegrar samvinnu milli einstakra námsgreina.
 • Umsjón með skipulagningu kennslu í viðkomandi greinum.
 • Fylgjast með dreifingu á vinnuálagi nemenda í viðkomandi greinum. 
 • Leiðbeina kennurum og samhæfa störf eins og við á m.a. að samræma námsmat.
 • Fylgist með nýjungum í kennsluháttum og tekur þátt í og stuðlar að þróunarstarfi í samráði við stjórnendur.
 • Vera tengiliður milli kennara sinna námsgreina/faga við stjórnendur skólans og utanaðkomandi aðila eins og við á.
 • Er stjórnendum til ráðgjafar varðandi mat á fyrra námi nemenda.
 • Þróun og viðhald námsbrautalýsinga í samráði við stjórnendur.
 • Kennsluskipting og töflugerð í samráði við stjórnendur og fagstjóra.
 • Er stjórnendum til ráðgjafar í ráðningarmálum í samvinnu við fagstjóra.
 • Er fagstjóra innan handar varðandi framboð á valgreinum.
 • Aðstoðar stjórnendur við yfirferð námsferla útskriftarnemenda.
 • Leggur fram tillögur að endurmenntun sem lýtur að viðkomandi námsgreinum.
 • Funda reglulega með  öðrum deildastjórum og stjórnendum og heldur fundagerðir.
 • Funda reglulega með fagstjórum og heldur fundagerðir.
 • Önnur verkefni í samráði við stjórnendur.

Hlutverk fagstjóra er að hafa umsjón með áföngum í sínu fagi og leiða samstarf kennara í þeim tilgangi að samræma kennslu og námsmat. Fagstjóri fylgist með og gætir þess að kennsla og námsefni uppfylli kröfur skólanámskrár.
Fagstjórar eru faglegir leiðtogar í sínum greinum/fögum. Helstu verkefni eru m.a:

 • Fagleg ábyrgð á námsgreinum/áföngum í dagskóla og fjarnámi.
 • Að fylgjast með nýjungum í kennsluháttum og taka þátt í og stuðla að þróunarstarfi.
 • Móttaka og stuðningur við nýja kennara.
 • Fagleg forysta og skipulagning á starfi viðkomandi námsgreina.
 • Umsjón með gerð og samræmingu kennsluáætlana í dagskóla og fjarnámi.
 • Yfirumsjón og ráðgjöf með prófasamningu og yfirferð prófa.
 • Að leggja fram tillögur að valgreinum í samvinnu við kennara.
 • Að vinna að kennsluskiptingu í samvinnu við stjórnendur eins og við á.
 • Að funda með stjórnendum um málefni námsgreinar/skólans.
 • Að koma með tillögu að innkaupum fyrir viðkomandi námsgrein/fag.
 • Að skipuleggja og halda a.m.k. mánaðarlega fundi með kennurum námsgreinar og halda fundargerðir.
 • Að taka saman í lok hvers skólaárs skýrslu um starfið í námsgreininni/faginu og skila til stjórnenda.
 • Að vera stjórnendum til ráðgjafar í ráðningarmálum.
 • Önnur verkefni sem tengjast námsgrein/fagi í samráði við stjórnendur.
 • Að bera ábyrgð á að námsgagnalisti sé uppfærður fyrir hverja önn í INNU.
 • Samskipti við bókasafn og bókaútgefendur/bókaverslanir vegna kennsluefnis og kennslubóka viðkomandi námsgreina.

Starf kennara er margbreytilegt og flókið. Það gerir ríka kröfu til fagvitundar sem erfitt er að gera tæmandi skil. Eftirfarandi þættir eru á ábyrgð kennara og lýsa starfi hans:

 • Að annast kennslu, undirbúning kennslu, námsmat og taka þátt í faglegu samstarfi samkvæmt markmiðum skóla- og aðalnámskrá.
 • Að gera námsáætlanir í samstarfi við fagstjóra og aðra samkennara.
 • Að semja og leggja fyrir próf og verkefni í samstarfi við fagstjóra og samkennara.
 • Að fylgjast með árangri nemenda sinna og veita þeim endurgjöf.
 • Að veita almenna upplýsingagjöf og upplýsingagjöf vegna sjálfsmats skóla og skólanámskrár.
 • Að annast viðveruskráningu nemendahópa sinna.
 • Að taka þátt í þróun náms og kennslu í skólanum.
 • Að eiga samskipti við forráðamenn ólögráða nemenda eftir því sem við á.
 • Að hafa viðtalstíma fyrir nemendur sína og forráðamenn.
 • Að vinna með og veita námsráðgjöfum upplýsingar um nemendur sína.
 • Að sitja starfsmannafundi sem boðaðir eru.
 • Að viðhalda faglegri hæfni sinni.
 • Að kynna sér og hafa í heiðri siðareglur kennara.

Umsjónarkennari er skipaður fyrir hvern bekk í upphafi annar. Hlutverk umsjónarkennara er margvíslegt og má þá helst nefna:

 • Taka á móti bekk sínum í upphafi annar.
 • Kynna nemendum heimasíðu skólans, þ.e. upplýsingar um skólann, námið, þá þjónustu sem er í boði og fjarnámið.
 • Kynna Innu fyrir nemendum og hvaða upplýsingar verða aðgengilegar þar.
 • Kynna nemendum í byrjun hvers skólaárs reglur skólans er snúa að:
  – Einkunnagjöf.
  – Námsmati, prófum og verkefnum.
  – Mætingarskyldu og mætingareinkunn.
  – Umgengni um skólann.
  – Aðgangi að bókasafni og tölvustofum skólans.
 • Fylgjast með mætingu og ástundun nemenda.
 • Hafa eftirlit með ástundun í námi sinna nemenda sem og félagslega þættinum.
 • Fylgjast með hvort nemandinn aðlagist félagslega eða sýni að sér frávik í hegðun.
 • Hafa samband við námsráðgjafa eða aðra ef þurfa þykir um tiltekin málefni.
 • Vera námsráðgjöfum eða skólastjórnendum innan handar ef upp koma mál er varða nemanda.
 • Vera talsmaður nemenda gagnvart öðrum kennurum og skólayfirvöldum.
 • Fylgjast með og leiðbeina nemendum um vinnubrögð í námi o.fl.
 • Sitja einn fund á ári með forráðamönnum ólögráða nemenda.
 • Aðstoða nemendur við námsval og/eða beina þeim til námsráðgjafa.

Við Verzlunarskólann eru starfandi námsráðgjafar sem eru nemendum til aðstoðar við ýmis mál sem upp koma og eru um leið trúnaðarmenn þeirra. Hlutverk námsráðgjafa eru margvísleg, m.a.:

 • Aðstoða nemendur við að tileinka sér skipuleg og markviss vinnubrögð.
 • Fylgjast með námsgengi nemenda sem til hans leita eða til hans er vísað og gera tilögur til úrbóta gerist þess þörf.
 • Liðsinna kennurum vegna námsvanda einstakra nemenda.
 • Veita ráðgjöf vegna persónulegra vandamála og hafa samband við viðeigandi tilvísunaraðila ef þörf krefur.
 • Er talsmaður nemenda gagnvart kennurum, skólayfirvöldum o.fl.
 • Hefur eftirlit með fjarvistum nemenda í samvinnu við umsjónarkennara.
 • Sjá um skipulagningu og framkvæmd foreldrakvölda fyrir ólögráða nemendur.
 • Skipuleggja og sjá um framkvæmd náms- og starfsfræðslu í skólanum í samráði við deildastjóra nemendaþjónustu.
 • Taka þátt í kynningu meðal grunnskólanema á starfsemi og námsframboði skólans.

Sálfræðingur skólans er hluti af nemendaþjónustu skólans.
Hlutverk hans eru m.a.:

 • Ráðgjöf og fræðsla til nemenda skólans vegna mála sem tengjast þeirra persónulegu líðan.
 • Aðstoða nemendur sem þurfa að komast í sérhæfðari úrræði.
 • Samstarf við náms- og starfsráðgjafa vegna mála er tengjast líðan nemenda skólans.
 • Ráðgjöf og fræðsla til starfsmanna skólans vegna mála sem tengjast persónulegri líðan nemenda.
 • Fræðsla til nemenda skólans t.d. í lífsleikniáföngum.
 • Þátttaka í áfallateymi skólans.
 • Kynna sálfræðiþjónustu skólans, t.d. á kynningarfundum með foreldrum.
 • Veita upplýsingar um sálfræðiþjónustu skólans.
 • Önnur verkefni í samráði við stjórnendur skólans.

Deildarstjóri nemendaþjónustu er jafnframt einn af náms- og starfsráðgjöfum skólans. Hlutverk hans eru m.a.:

 • Hefur yfirumsjón með daglegum störfum nemendaþjónustunnar og er tengiliður við yfirstjórn skólans.
 • Skipuleggja störf og verkaskiptingu náms- og starfsráðgjafa skólans.
 • Skipuleggja og sjá um kynningu meðal grunnskólanema á starfsemi og námsframboði skólans.
 • Sjá um að útbúa kynningarefni fyrir skólann í samstarfi við stjórnendur.
 • Aðstoða nemendur við að tileinka sér skipuleg og markviss vinnubrögð.
 • Fylgjast með námsgengi nemenda sem til hans leita eða til hans er vísað og gera tilögur til úrbóta gerist þess þörf.
 • Liðsinna kennurum vegna námsvanda einstakra nemenda.
 • Veita ráðgjöf vegna persónulegra vandamála og hafa samband við viðeigandi tilvísunaraðila ef þörf krefur.
 • Er talsmaður nemenda gagnvart kennurum, skólayfirvöldum o.fl.
 • Hefur eftirlit með fjarvistum nemenda í samvinnu við umsjónarkennara.
 • Sjá um skipulagningu og framkvæmd foreldrakvölda fyrir ólögráða nemendur.
 • Skipuleggja og sjá um framkvæmd náms- og starfsfræðslu í skólanum.
 • Taka saman skýrslu um starfsemina í lok hvers skólaárs.

Við Verzlunarskólann er starfandi forvarna- og félagslífsfulltrúi. Hlutverk hans er m.a. að:

 • Vera í forsvari fyrir stefnumörkun og framkvæmd forvarna í skólanum.
 • Sjá um að til sé skrifleg stefna skólans í forvörnum.
 • Standa fyrir fræðslu (fyrir starfsfólk og nemendur ) um afleiðingar neyslu áfengis, tóbaks og ólöglegra fíkniefna.
 • Hafa náið samstarf við námsráðgjafa, nemendafélag, jafningjafræðslu, forvarnafulltrúa í öðrum skólum og fagaðila utan skólans.
 • Taka á móti vísbendingum ef grunur leikur á um vímuefnanotkun nemenda og veita upplýsingar um úrræði fyrir þá sem eru í vímuefnavanda.
 • Vera nemendum, starfsfólki og forráðamönnum til ráðuneytis.
 • Kalla saman forvarnateymi skólans.
 • Vinna að fjölbreyttu félagslífi með nemendum og skipuleggja umsjón og eftirlit með samkomum nemenda skólans.
 • Taka saman skýrslu um starfsemina í lok hvers skólaárs.
 • Forvarna- og félagslífsfulltrúi hefur trúnaðarskyldu gagnvart nemendum, starfsfólki og forráðamönnum.

Klara Hauksdóttir

Bókasafn gegnir mikilvægu hlutverki í skólanum og nauðsynlegt að vel sé að því staðið. Hlutverk yfirmanns safnsins er að:

 • Hafa umsjón með daglegum rekstri safnsins.
 • Hafa umsjón með skráningu safnskosts.
 • Annast val og innkaup bóka og annarra gagna til safnsins.
 • Leiðbeina nemendum og starfsfólki um notkun safnsins og aðstoða við upplýsingaöflun.
 • Annast upplýsingaþjónustu og heimildaleit fyrir nemendur og starfsfólk skólans.
 • Kynna og efla starfsemi safnsins innan skólans.
 • Fylgjast með nýjungum á sviði bókasafns- og upplýsingafræða.
 • Hafa umsjón með varðveislu á útgefnu efni nemenda, bæði til varðveislu í skólanum og til Þjóðskjalasafns.
 • Hafa umsjón með málum sem fara í Gopro sem tengjast bókasafninu og vefsíðu skólans.
 • Hafa umsjón með viðburðum á bókasafninu, t.d. jólabókaboð og upplestur höfunda.
 • Efla samvinnu milli bókasafnsins og kennara mismunandi námsgreina.
 • Skila skýrslu til skólastjóra um starfsemi safnsins í lok skólaárs.
 • Vera ritstjóri heimasíðu skólans.

Skólafulltrúi starfar á skrifstofu skólans við almenn skrifstofustörf, s.s. móttöku, afgreiðslu og símsvörun, auk þess að veita almenna upplýsingagjöf. Skólafulltrúi vinnur með nemendum og starfsmönnum skólans með margvíslegum hætti og leitast við að greiða úr þeim málum sem upp koma hverju sinni.
Helstu verkefni eru m.a.

 • Umsjón með tölvupósti skólans,verslo@verslo.is.
 • Umsjón með útgáfu vottorða.
 • Halda utan um fjarvistarskráningar nemenda og starfsmanna.
 • Umsjón með upplýsingaskjám skólans.
 • Innkaup á skrifstofuvörum.
 • Umsjón með útgáfu prófskírteina til útskrifaðra nemenda.
 • Umsjón með útleigu nemendaskápa skólans.
 • Annast undirbúning- og frágangsvinnu við upphaf og lok hvers skólaárs.
 • Umsjón með fjölföldun prófa á prófatíma skólans.
 • Umsjón með ljósritunaraðstöðu skólans og ljósritunarvélum.
 • Umsjón með útleigu á íþróttasal.
 • Úrvinnsla ýmissa opinberra gagna.
 • Önnur tilfallandi verkefni á skrifstofu í samráði við skrifstofustjóra.

Eiríkur Lárusson
Umsjón og viðhald á:

 • Rafkerfi skólans.
 • Myndeftirlitskerfi skólans.
 • Hljóðkerfum.
 • Eldviðvörunarkerfi.
 • Loftræstikerfum.
 • Aðgangsstýring að bílaplani skólans.
 • Ofnakerfi.
 • Vaktmaður á kvöldin.
 • Gæsla í íþróttahúsi.
 • Ræsting skólans.
 • Viðhald á húsbúnaði skólans.
 • Skráning á tækjum skólans.
 • Öryggisvörður.
 • Öryggi á vinnustað.

Helstu ábyrgðarsvið vaktmanns eru m.a.:

 • Fylgjast með mannaferðum í skólanum eftir lokun kl. 16:00.
 • Fylgjast með að útihurðir, stofuhurðir og gluggar séu lokaðir og læstir í lok dags.
 • Tryggja að ljós séu slökkt.
 • Sjá um að öryggiskerfi sé virkt eftir lokun skólans.
 • Sjá um frágang sorps og umsjón með gámum.
 • Sjá um að lóð skólans sé snyrtileg.
 • Vera til taks þegar viðburðir eiga sér stað í skólanum.
 • Aðstoðar húsvörð og aðra starfsmenn eftir þörfum og í samráði við húsvörð.
 • Sjá um að aðgangsstýringar séu í lagi.
 • Sjá um myndavélakerfi skólans.
 • Önnur tilfallandi störf í samráði við húsvörð og stjórnendur.

 • Yfirumsjón með mötuneyti Verzlunarskóla Íslands bæði nemenda og starfsmanna.
 • Matreiðsla hádegisverðar.
 • Stýrir framboði á vörum í Matbúð, bæði aðkeyptum og sem útbúnar eru á staðnum m.t.t. markmiða Heilsueflandi Framhaldsskóla.
 • Stýrir innkaupum í Matbúð.
 • Útbýr matseðla.

Síðast uppfært 1. desember 2022