SPÆN1SC05

Spænska C

 • Einingar5

Byggt er markvisst á þeirri kunnáttu sem nemendur hafa nú þegar tileinkað sér. Unnið er að færni nemenda í lesskilningi, tali, hlustun og ritun. Orðaforði eykst og ný málfræðiatriði eru æfð. Nemendur þurfa í auknum mæli að tjá sig munnlega…

 • Byggt er markvisst á þeirri kunnáttu sem nemendur hafa nú þegar tileinkað sér.
 • Unnið er að færni nemenda í lesskilningi, tali, hlustun og ritun.
 • Orðaforði eykst og ný málfræðiatriði eru æfð.
 • Nemendur þurfa í auknum mæli að tjá sig munnlega og textar verða smám saman lengri og þyngri.
 • Fléttað er inn í kennsluna upplýsingum um menningu og staðhætti spænskumælandi landa.
 • Áhersla er lögð á frumkvæði nemenda og að þeir fylgist með framvindu náms síns og framförum í samræmi við evrópska tungumálarammann.
 • Nemendur notast við námsbækur, gera hlustunar- og munnlegar æfingar.
 • Nemendur vinna ýmis verkefni (munnleg eða skrifleg) með og án hjálpar upplýsingatækni.
 • Verkefnin eru ýmist einstaklings- eða hópverkefni og áhersla lögð á frumkvæði og sköpun.
 • Áfanginn er á hæfniþrepi A2 samkvæmt evrópska tungumálarammanum.

Nota skal fjölbreytt námsmat sem endurspeglar markmið áfangans í öllum færniþáttum í samræmi við evrópsku tungumálamöppuna. Í lok áfangans er skriflegt próf úr efni áfangans sem gildir á móti vinnu og ástundun nemandans á önninni.

SPÆNSB05.

  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • Þeim orðaforða sem nauðsynlegur er til að mæta hæfniviðmiðum áfangans.

 • Völdum grundvallarþáttum í uppbyggingu spænska málkerfisins.

 • Mannlífi, menningu og siðum í löndum þar sem spænska er töluð sem móðurmál og þekki helstu samskiptavenjur.

 • Ýmsum almennum aðstæðum í daglegu lífi, menningu og siðum.

  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • Skilja talað mál um kunnugleg efni, fylgja almennum munnlegum fyrirmælum og greina helstu aðalatriði þegar fjallað er um afmörkuð efni.

 • Lesa margskonar texta og vinna úr þeim á mismunandi hátt eftir því hver tilgangur með lestrinum er hverju sinni.

 • Taka þátt í og tjá sig í samræðum um fyrirfram ákveðið efni sem hann hefur þekkingu og áhuga á.

 • Skrifa samfelldan texta um efni sem hann þekkir.

 • Nota upplýsingatækni og hjálpargögn.

  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • Mæta ýmsum almennum aðstæðum í daglegu lífi, menningu og siðum.

 • Tjá sig munnlega eða skriflega á einfaldan hátt við ýmsar aðstæður í almennum samskiptum.

 • Tileinka sér aðalatriðin í frásögnum í fjöl- og myndmiðlum.

 • Fjalla um atburði, ímyndaða og raunverulega.

 • Tileinka sér jákvætt viðhorf til námsins og geta metið eigið vinnuframlag og annarra.

 • Nota upplýsingatækni og vefmiðla við námið.

 • Beita ímyndunaraflinu í skapandi verkefnavinnu.

 • Sýna ábyrgð á eigin námsframvindu.