Áætlun VÍ gegn einelti og ofbeldi

Stefna skólans:

Ofbeldi og einelti er ekki liðið við Verzlunarskóla Íslands. Mikilvægt er að einstaklingar upplýsi fulltrúa úr viðbragsteymi skólans um ofbeldi eða einelti sem þeir verða fyrir. Í viðbragðsteymi skólans eru stjórnendur skólans, námsráðgjafar, skólasálfræðingur, umsjónarkennari nemandans og trúnaðarmenn (eftir því sem við á). Skal þá tryggt að allt fari fram í trúnaði. Allar tilkynningar eru teknar alvarlega og viðeigandi viðbragðsáætlun hrint í framkvæmd.

Stefna skólans byggir á reglugerð nr. 1009/2015 um aðgerðir gegn einelti, kynferðislegri áreitni, kynbundinni áreitni og ofbeldi.

 Markmið áætlunar:
 • Að til sé skilvirkt ferli sem fylgt er þegar upp koma ábendingar um hugsanlegt eða staðfest tilvik um ofbeldi og einelti.
 • Að ferli slíkra mála sé öllum þeim sem að skólasamfélaginu koma ljóst og upplýsingar um það séu aðgengilegar.
 • Að vera forvörn.
 • Að stuðla að jákvæðum samskiptum.

Skilgreining á hugtökum:

 • Einelti: Síendurtekin hegðun sem almennt er til þess fallin að valda vanlíðan hjá þeim sem fyrir henni verður, svo sem að gera lítið úr, móðga, særa eða ógna viðkomandi eða að valda honum ótta. Skoðanaágreiningur eða ágreiningur vegna ólíkra hagsmuna fellur ekki hér undir.
 • Ofbeldi: Hvers kyns hegðun sem leiðir til, eða gæti leitt til, líkamlegs eða sálræns skaða eða þjáninga þess sem fyrir henni verður, einnig hótun um slíkt, þvingun eða handahófs· kennda sviptingu frelsis.
Viðbragðsáætlun:

Ef grunur er um að eitthvað af ofangreindu eigi sér stað skal brotaþoli eða sá sem fær vitneskju um málið hafa samband við umsjónarkennara, námsráðgjafa eða stjórnendur skólans. Viðbragðsteymi kannar allar ábendingar til hlítar.
Hægt er að koma ábendingum á framfæri með því að hitta ofangreinda aðila á skólatíma, hafa samband símleiðis eða senda tölvupóst. Einnig er hægt að koma upplýsingum á framfæri með því að fara inn á svæði á heimasíðu skólans, Tilkynning um einelti, ofbeldi, kynferðislega áreitni eða kynbundið ofbeldi. Unnið er með ábendingar í trúnaði sé þess óskað.
Upplýsinga er aflað með viðtölum við aðila málsins, brotaþola, gerendur og forráðamenn nemenda undir 18 ára aldri. Komi upp ábendingar á meðal starfsfólks skólans, komi stjórnendur, trúnaðarmenn eða aðrir upplýsingum til viðeigandi aðila. Afla þarf upplýsinga og skrá niður. Viðbragðsteymi greinir úrræði og vinnur að lausn samkvæmt eftirfarandi:

 • Upplýsinga aflað.
 • Samband haft við viðeigandi aðila og forráðamenn ef aðilar eru yngri en 18 ára.
 • Unnið að lausn – viðtöl við viðeigandi aðila.
 • Viðbragðsteymi vinnur saman að viðtölum.
 • Upplýsinga aflað frá kennurum ef einelti eða ofbeldi á sér stað í bekk.
 • Stuðningur og vinna með viðkomandi aðila.
 • Ef málið leysist ekki er utanaðkomandi sérfræðiaðstoð fengin.
Forvarnir:

Áhersla er á jákvæð samskipti í skólasamfélaginu og skýr stefna um að ofbeldi og einelti sé ekki liðið er lykilþáttur í forvörnum. Það er því mikilvægt að efla vitund allra í skólasamfélaginu um jákvæð samskipti og að þau séu einkennandi í öllu starfi skólans. Að skólinn sé eftirsóttur vinnustaður fyrir alla nemendur og starfsfólk og að hlýlegt og hvetjandi andrúmsloft sé til staðar þar sem gagnkvæm virðing sé ríkjandi. Í Verzlunarskóla Íslands er lögð áhersla á að:

 • Miðla þekkingu og efla meðvitund um ofbeldi og einelti t.d. með fyrirlestrum og beintengingu við námsefni.
 • Starfsfólk sé vakandi og meðvitað um óæskilega hegðun og neikvæð samskipti og bregðist við á viðeigandi hátt.
 • Stefna skólans gegn ofbeldi og einelti sé kynnt sem víðast og sérstaklega kynnt öllum nemendum og starfsfólki skólans.
 • Samskipti í skólasamfélaginu byggi á jákvæðni og virðingu.
 • Efla vitund nemenda um mikilvægi jákvæðra samskipta, t.d. með að umsjónarkennarar stofni til umræðu um jákvæð samskipti í sínum bekkjum.
Eftirfylgni:

Áætluninni skal fylgt eftir með kynningu fyrir starfsfólki á fundi í upphafi hvers skólaárs. Þar er starfsfólk minnt á að ofbeldi og einelti er ekki liðið í Verzlunarskóla Íslands. Í upphafi hvers skólaárs eru nemendur skólans minntir á hvar áætlunina er að finna á vef skólans. Nýnemar fá ítarlegri kynningu á áætluninni í kennslustund.